معرفی

اداره کل تنظیم مقررات و نظارت بر خدمات فضایی

شرح وظایف:

 • نیاز سنجی شبکه های فضایی مورد نیاز مطابق با خط مشی و سیا ست های حوزه فضایی کشور و نقشه راه محصولات و خدمات فضایی؛

 • تحلیل، طراحی و توسعه شبکه های ماهواره ای باتوجه به نیازسنجی شبکه های فضایی مورد نیاز کشور؛

 • مدیریت و هماهنگی در ثبت بین المللی موقعیت های مداری و شـــبکه های ماهواره ای مورد نیاز کشـــور با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛

 • مدیریت بربکارگیری و بهره برداری بهینه از منابع فرکانسی-مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران؛

 • انجام هماهنگی و بهره گیری از شبکه های ماهواره ای منطقه ای و بین المللی به منظور تأمین نیازهای فضایی کشور؛

 • مطالعه و بررســـی قوانین و قطعنامه های ملی و بین المللی در حوزه شـــبکه های ماهواره ای و حضـــور مؤثر و فعال در کارگروه ها و مجامع تصمیم گذار در این حوزه به فراخور نیاز با هماهنگی دفتر حقوق، دیپلماسی وهمکاری بین المللی؛

 • تدوین و بهنگام ســازی بانک اطلاعاتی از مشــخصــات انواع ماهواره ها، نقاط مداری و شــبکه های ماهواره ای و ارائه تحلیل های لازم در این خصوص؛

 • سیاستگذاری و ارائه راهکار به منظور توسعه شبکه همکاران فضایی در بخش ارائه خدمات و اپراتوری؛

 • شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی فعالان فضایی در حوزه اپراتوری؛

 • تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، پروانه های جدید و جداول تعرفه ارائه خدمات فضـــایی در چا رچوب اختیارات و قوانین موضوعه؛

 • صـدور مجوزهای مورد نیاز اپراتوری فضـایی و کلیه مجوزهای مرتبط با تأسـیس و بهره برداری از ایسـتگاه های زمینی اخذ اطلاعات ماهوارهای؛

 • تهیه و تنظیم و ارزیابی برنامه های پایش اپراتورهای فضـــایی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات فضـــایی و تحلیل نتایج حاصله به منظور انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه؛

 • نظارت بر عملکرد دارندگان مجوزهای اپراتوری فضایی در چارچوب مجوز صادره، محاسبه حق امتیازها و رسیدگی به تخلفات وملزم نمودن ایشان به انجام تعهدات از طریق صدور اخطار و یا لغو موقت یا دائم امتیازها و مجوزهای صادره؛

 • اعمال اســتانداردها، ضــوابط و نظام های کنترل کیفی در ارائه خدمات و نظارت بر کیفیت خدمات فضــایی ارائه شــده توسط اپراتورها مطابق با سطح استانداردهای مربوطه؛

 • ارائه گزارش های دوره ای از عملکرد دارندگان مجوز اپراتوری و ارائه خدمات فضـــایی و ارائه نتایج و گزارش ها به مبادی ذیربط؛

اطلاعات تماس
22029745
خیابان نلسون ماندلا- خیابان شهید سلطانی - پلاک 34- طبقه چهارم

تلفن تماس 23344

داخلی های کارشناسان مربوطه 2409 - 2311- 179 - 2424 - 2412