معرفی

اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه شورای عالی فضایی


شرح وظایف


 1. تنظیم وقت جلســات، ملاقات ها و ارتباطات، ســخنرانی ها و برنامه مأموریت های داخلی و خارجی رییس سازمان و تهیه گزارشات، مدارک، مستندات و سوابق مورد نیاز در این خصوص برای ارائه به رییس سازمان؛
 2. پیگیری دستورات مکتوب یا شفاهی و امور ارجاعی رییس سازمان به واحدهای سازمان و ارائه گزارش های مربوطه؛
 3. تنظیم کارتابل و بررسی، کنترل و ویرایش نامه های واصله به دفتر ریاست برای استحضار و امضای رییس سازمان؛
 4. تهیه متن سخنرانی ها، پیام ها، گزارش ها و نامه های مورد نظر رییس سازمان با هماهنگی واحدهای ذیربط؛
 5. همکاری و هماهنگی با رسانه های جمعی از طریق برگزاری مصاحبه ها، نشـــســـتهای خبری، تهیه برنامه های رادیو و تلویزیونی، تهیه وتدوین اخبار، بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها و پیام ها جهت انعکاس مناسب سیاست ها، برنامه ها، عملکرد و فعالیت های سازمان و پاسخگویی به ابهامات جامعه مخاطبین سازمان؛
 6. تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به تشــریفات، برگزاری مراســم و مناســبت های ملی و مذهبی و مراســم بهره برداری از طرح ها و پروژه های سازمان؛
 7. مدیریت و نظارت بر پایگاه های اطلاع رسانی سازمان، اجرای برنامه های توسعه ای و انجام هماهنگی های لازم در تأمین محتوای آنها؛
 8. برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی - تخصـصی از فعالیت ها و تجهیزات ســـازمان با هماهنگی واحدهای ذیربط، راهنمایی مراجعین به منظور کســب اطلاعات مورد نیاز و نظرســنجی از ارباب رجوع در خصــوص نحوه ارائه خدمات و تهیه گزارشات مربوطه؛
 9. تهیه فایل های صــوتی و تصــویری، لوح ها و نرم افزارهای رایانه ای و دیگر اطلاعات، اســناد و مدارک مورد نیاز و ایجاد آرشیو اطلاعاتی، مطبوعاتی، سمعی و بصری و رایانه ای مرجع در ارتباط با فعالیت های سازمان و روابط عمومی به منظور کاربردهای ارتباطی و تبلیغاتی؛
 10. افکارسنجی عمومی و دریافت نقطه نظرات جامعه در زمینه اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های سازمان؛
 11. جمع آوری اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت ها، امور و رخدادهای فضــایی در داخل و خارج از کشــور و تهیه خلاصــه آنها جهت ارائه به رییس و مدیران سازمان بصورت مستمر؛
 12. هماهنگی و همکاری در خصــوص برگزاری و شــرکت در نمایشــگاه ها، کارگاه ها، همایش ها و ســمینارهای داخلی در تعامل با واحدهای ذیربط در سازمان؛
 13. مدیریت بر سازماندهی و تشکیل کارگروه ها و کمیسیون های تخصصی ذیل دبیرخانه شورای عالی فضایی؛
 14. انجام هماهنگی های لازم برای تشکیل جلسات شورای عالی فضایی، کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی ذیل آن؛
 15. پشتیبانی و حمایت از کارگروه های تخصصی جهت بررسی های کارشناسی، طرح مشکلات، نواقص و آسیب ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آنها؛
 16. جمع بندی نتایج جلسات و تصمیمات متخذه و گزارشات واصله از کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی ذیل شورای عالی فضایی به منظور طرح در جلسه شورای عالی فضایی؛
 17. انجام تعاملات دبیرخانه ای شورای عالی فضایی با سایر اعضای شورا و ذینفعان؛
 18. تهیه و تدوین مستندات محتوای جلسات و دستور جلسات شورای عالی فضایی؛
 19. هماهنگی، زمانبندی و اطلاع رسانی جلسات شورای عالی فضایی؛
 20. برگزاری جلسات شورای عالی فضایی و طرح موضوعات مربوطه در جلسه به منظور طی مراحل تصویب؛
 21. تهیه و تدوین صورتجلسات و ابلاغ مصوبات شورا به اعضاء و پیگیری جاری سازی مصوبات آن؛
 22. ارائه گزارش های تحلیلی از عملکرد اعضای شورای عالی فضایی و واحدهای مسئول در قبال اجرای مصوبات؛
اطلاعات تماس