فرم مشاهده واحد

دفتر حقوقی و بازرسی

شرح وظایف:


 1. اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم؛
 2. پاسخگویی به مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛
 3. تهیه و تدوین و اجرای برنامه ها و فرایندهای بازرسی مستمر در سازمان و تنظیم گزارش های مربوطه با اولویت پیشگیری و ارتقاء سلامت اداری؛
 4. نظارت بر قراردادها و معاملات از جهت رعایت قوانین و مقررات؛
 5. نظارت بر حسن انجام مأموریت ها و فعالیت های سازمان؛
 6. انجام امور مربوط به انتصابات؛
 7. تمهید و ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور پاسخگویی به شکایات مرتبط با سازمان در سامانه های نظارتی همچون سامد، سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور و سامانه رسیدگی به شکایات سازمان فضایی ایران؛
 8. پیش بینی برنامه های آموزشی جهت ارتقاء مهارت های فنی و تخصصی کارکنان مجموعه تحت مدیریت؛
 9. پیگیری دعاوی حقوقی سازمان در برابر مراجع قضایی وسایر دستگاه های نظارتی و انجام امور مرتبط با آن از قبیل تهیه و تنظیم دادخواست، شکوائیه و لوایح مربوطه؛
 10. انجام امور مرتبط با تنظیم و تنقیح مقررات و شناسایی و رفع موانع حقوقی توسعه بخش فضایی؛
 11. پیگیری امورحقوقی و ثتبی مرتبط با املاک سازمان.