فرم مشاهده واحد

مرکز روابط و همکاری‌های بین‌المللی

شرح وظایف و عملکرد مرکز روابط و همکاری های بین الملل سازمان فضایی ایران:

  • پیشبرد اهداف توسعه پایدار از طریق گسترش همکاری های بین المللی با دولت ها و نهادهای بین المللی و ملیِ مرتبط با فعالیت های فضایی
  • تامین منافع ملی و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی از طریق حضور موثر در مجامع بین المللی
  • توسعه زیرساخت های فضایی، ارتقاء سطح دانش و فناوری فضایی، بهبود ارائه خدمات فضایی، گسترش کسب و کارهای فضاپایه و جذب سرمایه خارجی از طریق ایجاد و توسعه همکاری های دو و چند جانبه با دولت ها و نهادهای بین المللی


تقسیم بندی واحدهای مرکز روابط و همکاری­های بین الملل سازمان فضایی به شرح ذیل می باشد:


  • اداره مطالعات و پایش روابط بین الملل؛

  • گروه امور مجامع و همکاری های بین المللی؛

  • گروه حقوق فضا.