فرم مشاهده واحد

معاونت توسعه و برنامه ریزی راهبردی

معاونت توسعه و برنامه ریزی راهبردی شامل سه دفتر بوده و وظایف آن به شرح ذیل می باشد:

 1. دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی
 2. دفترمهندسی سیستم ها و معماری سازمانی
 3. دفتر برنامه و بودجه
 • تهیه و تدوین سیاست ها، راهبردها، اهداف و برنامه های راهبردی در حوزه های ماموریتی سازمان.
 • طرح ریزی و برنامه ریزی راهبرد های سازمان و طراحی سیستم ها و روشهای مورد نیاز برای دستیابی به اهداف راهبردی.
 • طراحی و اجرای سازماندهی متناسب با راهبرد ها وسیستم های تدوین شده واعمال اصلاحات در آن متناسب با تغییرات.
 • نظارت و ارزیابی براجرای راهبرد های سازمان و به روز آوری آن مبتنی بر نتایج کسب شده و تغییرات.
 • استقرار و ارزیابی سیستم های طرح ریزی شده و اصلاح آن مبتنی بر نتایج کسب شده و تغییرات.
 • برنامه ریزی بودجه متناسب با راهبرد های سازمان در تعامل با ذی نفعان بیرونی سازمان.
 • نظارت و ارزیابی بر عملکرد بودجه ای سازمان و اتخاذ اقدامات پیش گیرانه و اصلاحی مورد نیاز.
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه های سازمان از نظر زمان و هزینه و کیفیت اجرا در تعامل مناسب با واحد های درگیر سازمانی.
 • طرح ریزی و توسعه مدیریت دانش.
 • نیاز سنجی، برنامه ریزی و نظارت بر اجرا و ارزیابی آموزش های تخصصی کارکنان با هدف توسعه تخصصی بر اساس راهبرد ها و ماموریت سازمان.