فرم مشاهده واحد

معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی شامل سه اداره کل بوده و وظایف آن به شرح ذیل می باشد:

 1. اداره کل امور اداری و منابع انسانی
 2. اداره کل امور مالی و ذیحسابی
 3. اداره کل امور پشتیبانی
 • تهیه و تدوین سیاست ها، راهبردها، اهداف و برنامه های معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی در زمینه های استخدامی، اداری، مالی، معاملاتی وپشتیبانی.
 • انجام هماهنگی های لازم به منظور تامین زیرساخت های قانونی، اعتبارات و نیروی انسانی مورد نیاز سازمان.
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی.
 • نظارت بر عملکرد اعتباری سازمان و تهیه گزارشات لازم برای رییس سازمان.
 • بررسی و اظهار نظر در مورد پیش نویس قراردادهای داخلی و خارجی سازمان.
 • نظارت بر پرداخت کلیه هزینه‌ها از محل بودجه هزینه‌ای، طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای و سایر منابع.
 • بررسی و اظهار نظر در خصوص بودجه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سازمان.
 • مدیریت و نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های آموزشی عمومی، حمایتی و رفاهی مرتبط با کارکنان سازمان.
 • تعیین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های لازم در زمینه های استخدامی، اداری، مالی، معاملاتی وپشتیبانی.
 • نظارت بر تدوین، برنامه ریزی و اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تامین ساختمان و تجهیزات.
 • نظارت بر حسن اجرای امور محوله به واحدهای تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی، تعامل موثر، فراهم نمودن تسهیلات لازم و تعیین خط مشی ها مناسب برای آنها.