۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۰۸:۱۴ ۷۹
طبقه بندی: اخبار
چچ
کارگاه آموزشی کمیته برنامه توسعه APSCO 2021 با موفقیت به پایان رسید.

کارگاه آموزشی کمیته برنامه توسعه APSCO 2021 با موفقیت به پایان رسید.

دبیرخانه APSCO "کارگاه آموزشی کمیته برنامه توسعه APSCO" را طی 6-8 آوریل 2021 (17-19 فروردین 1400) به‌صورت مجازی برگزار کرد. در این کارگاه اعضای کمیته برنامه توسعه، کارشناسان کشورهای عضو و اعضای دبیرخانه APSCO شرکت داشتند.

در ابتدا، خانم یو چی، دبیرکل APSCO ، به نمایندگی از دبیرخانه در سخنرانی خوش آمد گویی انجام داد. همچنین بر بهبود مکانیزم‌های مدیریت پروژه و ساختار بخشیدن به برنامه‌های اجرای پروژه را برای اطمینان از اجرای مؤثر و کارآمد پروژه‌ها و ایجاد منافع متقابل برای همه کشورهای عضو تأکید ورزید.
این کارگاه با ارائه طرح‌ها و برنامه های ملی فضایی کشورهای عضو APSCO آغاز شد. علاوه بر این، ایده‌ها، فناوری های نوین/ زمینه های بالقوه همکاری نیز توسط کارشناسان و اعضای کمیته مطرح گردید.
این کارگاه سه روزه بر ایده‌پردازی برای بهبود مدیریت پروژه و مکانیزم‌های اجرای آن تمرکز داشت. ارائه‌های مسئولین پروژه‌های APSCO در مورد برنامه توسعه هر پروژه و روند مدیریت آن نیز انجام شد. شرکت‌کنندگان، به ویژه در مورد روند کارآمد جریان پروژه‌ها و تدوین برنامه 5 ساله پروژه‌ها، با درنظرگرفتن بودجه و محدوده زمانی ، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
این کارگاه با ایده ها و پیشنهادهای کمیته بهبود مدیریت و اجرای سازوکار پروژه به پایان رسید.
از ایران نیز نمایندگان سازمان فضایی ایران، پس از ارائه گزارش فعالیتهای سال اخیر در حوزه کاربردهای فناوری فضایی در کشور، پیشنهادها و نظرات سازنده‌ای را برای بهبود روش مدیریت پروژه‌های اپسکو ارائه دادند.

منبع:
آدرس کوتاه شده: