یکشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۱۷ ۱۰۸۳
طبقه بندی: فضایی ایران
چچ
طراحی و ساخت ماهواره های مکعبی با رویکرد شتابدهی فناوری های فضایی

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع

طراحی و ساخت ماهواره های مکعبی با رویکرد شتابدهی فناوری های فضایی

سازمان فضایی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع طراحی و ساخت ماهواره های مکعبی با رویکرد شتابدهی فناوری های فضایی را برگزار نماید.

سازمان فضایی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع طراحی و ساخت ماهواره های مکعبی با رویکرد شتابدهی فناوری های فضایی به شماره 2099004068000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 99/11/20 می باشد.

اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.


مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: تا ساعت 08:00 روز پنجشنبه مورخ 99/11/23

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: تا ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 99/12/09

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران، خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)، خیابان شهید سلطانی (سایه)، شماره 34

تلفن: 31-22029729

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس:41934-021

دفتر ثبت نام: 85193768 و 8969737


آدرس کوتاه شده: