سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۱۷ ۳۹۱۳
طبقه بندی: رویدادها و اطلاعیه ها
چچ
گزارش عملکرد 6 ماهه ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه 99 کل کشور

گزارش عملکرد 6 ماهه ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه 99 کل کشور

گزارش عملکرد 6 ماهه ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه 99 کل کشور در خصوص اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های هزینه ای سازمان فضایی ایران

گزارش عملکرد 6 ماهه ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه 99 کل کشور در خصوص اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های هزینه ای سال مالی 1399 سازمان فضایی ایران
آدرس کوتاه شده: