سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹۱۱:۱۷۲۴۸۴
طبقه بندی:رویدادها و اطلاعیه ها
چچ
گزارش عملکرد 6 ماهه ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه 99 کل کشور

گزارش عملکرد 6 ماهه ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه 99 کل کشور

گزارش عملکرد 6 ماهه ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه 99 کل کشور در خصوص اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های هزینه ای سازمان فضایی ایران

گزارش عملکرد 6 ماهه ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه 99 کل کشور در خصوص اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های هزینه ای سال مالی 1399 سازمان فضایی ایران
آدرس کوتاه شده: