چهارشنبه, ۰۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۴۹ ۳۸۶
طبقه بندی: فضایی ایران
چچ
طراحی، ساخت، آزمون دو ماهواره مکعبی تصویربرداری اپتیکی به همراه زنجیره های مخابراتی بخش زمینی

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای

طراحی، ساخت، آزمون دو ماهواره مکعبی تصویربرداری اپتیکی به همراه زنجیره های مخابراتی بخش زمینی

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع «طراحی، ساخت، آزمون دو ماهواره مکعبی تصویربرداری اپتیکی به همراه زنجیره های مخابراتی بخش زمینی»

سازمان فضایی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع «طراحی، ساخت، آزمون دو ماهواره مکعبی تصویربرداری اپتیکی به همراه زنجیره های مخابراتی بخش زمینی» به شماره 2099004068000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، ‌مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 08/07/99 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

  • مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 99/7/16
  • مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 99/8/7
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران،‌خیابان ولیعصر،‌خیابان شهید سلطانی (سایه)،‌شماره 34
  • شماره تماس: 22029729
  • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
  • مرکز تماس: 41934-021
  • دفتر ثبت نام: 8969737 و 85193768
آدرس کوتاه شده: