۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۳:۰۱ ۳۹
طبقه بندی: توسعه کاربرد و خدمات RS
چچ
دریاچه ارومیه از تیر سال 1395 تا تیر سال 1399

مقایسه پایش ماهواره ای مساحت سطح آب

دریاچه ارومیه از تیر سال 1395 تا تیر سال 1399

پایش های ماهواره ای مساحت آبی دریاچه ارومیه، حاکی از روند افزایشی مساحت سطح آب طی 5 سال گذشته است.

پایش ماهواره ای مساحت سطح آب دریاچه ارومیه در تیر ماه سال 1395 و مقایسه آن برای روزهای مشابه در همین ماه تا سال 1399، روند افزایش سطح آب را نشان می دهد. مساحت دریاچه در 30 تیر 99 حدود 3399 کیلومترمربع برآورد شده است.


پایش های ماهواره ای مساحت آبی دریاچه ارومیه، حاکی از  <strong class='sis-keyword'>روند افزایشی مساحت</strong> سطح آب طی 5 سال گذشته است.
روند افزایشی مساحت سطح آب دریاچه ارومیه طی 5 سال گذشته


پایش ماهواره ای  <strong class='sis-keyword'>دریاچه ارومیه</strong> در تیر 99

تصویر ماهواره ای لندست-8 تاریخ 1399/04/30، مساحت حدود 3399 کیلومتر مربع


آدرس کوتاه شده: