شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۱۳ ۳۲۵
چچ
همکاری سازمان فضایی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

همکاری سازمان فضایی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برای راه اندازی مرکز نوآوری هوافضا

همکاری سازمان فضایی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای راه اندازی مرکز نوآوری هوافضا

فایلهای پیوست