شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۱۰ ۳۰۸
چچ
همکاری سازمان فضایی ایران و دانشگاه کاشان

همکاری سازمان فضایی ایران و دانشگاه کاشان

برای ایجاد مرکز پژوهشی علوم و اکتشافات فضایی در دانشگاه

همکاری سازمان فضایی ایران و دانشگاه کاشان برای ایجاد مرکز پژوهشی علوم و اکتشافات فضایی در دانشگاه

فایلهای پیوست