شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۵۲ ۱۸۷
چچ
همکاری سازمان فضایی ایران و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

همکاری سازمان فضایی ایران و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

برای استفاده بهینه از سرمایه ها و منابع ملی در حوزه زیرساخت آزمایشگاهی، بهره برداری از استانداردهای بومی فضایی و صدور گواهینامه براساس استانداردهای مذکور برای آزمایشگاههای فعال در حوزه فضایی، پایش نظارت بهینه تجهیزات آزمایشگاهی، تسهیل دسترسی پژوهشگران، صنعت گران و کارآفرینان حوزه فضایی به خدمات آزمایشگاهی و ارتقای دانش فنی بهره برداری کارشناسان و متخصصان از تجهیزات و آزمون های آزمایشگاهی

همکاری سازمان فضایی ایران و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی برای استفاده بهینه از سرمایه ها و منابع ملی در حوزه زیرساخت آزمایشگاهی، بهره برداری از استانداردهای بومی فضایی و صدور گواهینامه براساس استانداردهای مذکور برای آزمایشگاههای فعال در حوزه فضایی، پایش نظارت بهینه تجهیزات آزمایشگاهی، تسهیل دسترسی پژوهشگران، صنعت گران و کارآفرینان حوزه فضایی به خدمات آزمایشگاهی و ارتقای دانش فنی بهره برداری کارشناسان و متخصصان از تجهیزات و آزمون های آزمایشگاهی

فایلهای پیوست