شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۵۵ ۲۰۹
چچ
همکاری سازمان فضایی ایران و صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

همکاری سازمان فضایی ایران و صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

حمایت مادی و معنوی از توسعه استفاده از علوم و فناوریهای فضایی در حوزه کشاورزی با هدف افزایش بهره وری کشاورزی و مدیریت بهینه منابع طبیعی

همکاری سازمان فضایی ایران و صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با هدف حمایت مادی و معنوی از توسعه استفاده از علوم و فناوری های فضایی در حوزه کشاورزی با هدف افزایش بهره وری کشاورزی و مدیریت بهینه منابع طبیعی

فایلهای پیوست