۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۲:۰۵ ۱۲۱
طبقه بندی: منابع حقوق فضا
چچ
معاهده فضای ماورای جو 1967

معاهده فضای ماورای جو 1967


The 1967 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies

معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی 1967The States Parties to this Treaty,
Inspired
by the great prospects opening up before mankind as a result of man’s entry into outer space,
Recognizing the common interest of all mankind in the progress of the exploration and use of outer space for peaceful purposes,
Believing that the exploration and use of outer space should be carried on for the benefit of all peoples irrespective of the degree of their economic or scientific development,
Desiring to contribute to broad international cooperation in the scientific as well as the legal aspects of the exploration and use of outer space for peaceful purposes,
Believing that such cooperation will contribute to the development of mutual understanding and to the strengthening of friendly relations between States and peoples,
Recalling resolution 1962 (XVIII), entitled “Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space”, which was adopted unanimously by the United Nations General Assembly on 13 December 1963,
Recalling resolution 1884 (XVIII), calling upon States to refrain from placing in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction or from installing such weapons on celestial bodies, which was adopted unanimously by the United Nations General Assembly on 17 October 1963,
Taking account of United Nations General Assembly resolution 110 (II) of 3 November 1947, which condemned propaganda designed or likely to provoke or encourage any threat to the peace, breach of the peace or act of aggression, and considering that the aforementioned resolution is applicable to outer space,
Convinced that a Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, will further the purposes and principles of the Charter of the United Nations,


Have agreed on the following:

دول عضو این معاهده،
با الهام
از چشم‌انداز عظیمی که در نتیجه ورود انسان به فضای ماورای جو به روی بشریت گشوده شده است،
با درک منافع مشترک بشریت در پیشبرد کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو برای اهداف صلح‌آمیز،
با اعتقاد به اینکه کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو میبایست برای منفعت همه افراد صرف‌نظر از میزان توسعه‌یافتگی اقتصادی یا علمی آنها باشد،
با علاقه به مشارکت در همکاری‌های گسترده بین‌المللی در حوزه‌های فنی و همچنین حقوقی کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو برای اهداف صلح‌آمیز،
با اعتقاد به اینکه این چنین همکاری‌ها به توسعه تفاهم متقابل و تقویت روابط دوستانه میان دول و افراد کمک خواهد کرد،
با یادآوری قطعنامه (XVIII) 1962 تحت عنوان «اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیت دولتها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو»، که به اتفاق آرا در تاریخ 13 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید،
با یادآوری قطعنامه (XVIII) 1884 که از دولتها میخواهد تا از استقرار هرگونه اشیائی در مدار حول زمین که تسلیحات هسته‌ای یا هر نوع دیگر از تسلیحات کشتار جمعی را حمل میکنند، و یا ایجاد چنین تسلیحاتی بر روی اجرام آسمانی، پرهیز نمایند که به اتفاق آرا در تاریخ 17 اکتبر 1963 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید،
با مدنظر قراردادن قطعنامه (II) 110 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 3 نوامبر 1947، که تبلیغات طراحی‌شده یا محتمل برای تحریک یا تشویق هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را محکوم مینماید، و با مدنظر قرار دادن اینکه قطعنامه فوق‌الذکر بر فضای ماورای جو قابل اعمال میباشد،
با اعتقاد به اینکه یک معاهده در مورد اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی، اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد را پیش خواهد برد،

بر روی موارد زیر توافق کردند:Article I
The exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind.
Outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies.
There shall be freedom of scientific investigation in outer space, including the Moon and other celestial bodies, and States shall facilitate and encourage international cooperation in such investigation.

ماده 1
کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی، باید برای منفعت و سود همه کشورها، صرف‌نظر از میزان توسعه ‌یافتگی اقتصادی یا علمی آنان انجام شود، و باید قلمرو کل بشریت باشد.
فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی، باید برای کاوش و بهره‌داری تمامی دولت ها، بدون هیچگونه تبعیض و بر اساس اصل برابری و مطابق با حقوق بین الملل، آزاد باشد و دسترسی آزاد به همه بخشهای اجرام آسمانی وجود داشته باشد.
آزادی تحقیقات علمی در فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی، باید وجود داشته باشد و همه دولتها میبایست همکاری بین‌المللی در چنین تحقیقاتی را تسهیل و تشویق نمایند.Article II
Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.

ماده 2
فضای ماورای جو،‌ شامل ماه و سایر اجرام آسمانی،‌ نباید از طریق ادعای حاکمیت، بوسیله بهره‌برداری یا اِشغال، و یا هیچ طریق دیگری تحت تملک ملی قرار گیرد.Article III
States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and understanding.

ماده 3
دول عضو این معاهده،‌ باید فعالیتهای کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی را مطابق با حقوق بین‌الملل،‌ از جمله منشور ملل متحد، در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ارتقای همکاری و تفاهم بین‌المللی به انجام رسانند.Article IV
States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner.
The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military maneuvers on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited.

ماده 4
دول عضو معاهده باید متعهد گردند که هیچگونه اشیاء حامل سلا‌ح‌های هسته‌ای یا هیچ نوع دیگر از سلاح‌های کشتار جمعی را در مدار حول زمین قرار ندهند،‌ چنین سلاح هایی را در اجرام آسمانی نصب ننمایند و یا به هیچ طریق دیگری چنین سلاح‌هایی را در فضای ماورای جو قرار ندهند.
استفاده از ماه و سایر اجرام آسمانی توسط دول عضو معاهده، میبایست منحصراً برای مقاصد صلح‌آمیز باشد. ایجاد پایگاه‌های نظامی، تأسیسات و استحکامات، آزمایش هرگونه سلاح و اجرای رزمایش‌ها در اجرام آسمانی باید ممنوع باشد. استفاده از پرسنل نظامی برای تحقیقات علمی یا برای هرگونه مقاصد صلح‌آمیز دیگر نباید ممنوع باشد. استفاده از هرگونه تجهیزات یا امکانات لازم برای کاوش صلح‌آمیز در ماه و سایر اجرام آسمانی نیز نباید ممنوع باشد.Article V
States Parties to the Treaty shall regard astronauts as envoys of mankind in outer space and shall render to them all possible assistance in the event of accident, distress, or emergency landing on the territory of another State Party or on the high seas. When astronauts make such a landing, they shall be safely and promptly returned to the State of registry of their space vehicle.
In carrying on activities in outer space and on celestial bodies, the astronauts of one State Party shall render all possible assistance to the astronauts of other States Parties.
States Parties to the Treaty shall immediately inform the other States Parties to the Treaty or the Secretary-General of the United Nations of any phenomena they discover in outer space, including the Moon and other celestial bodies, which could constitute a danger to the life or health of astronauts.

ماده 5
دول عضو معاهده باید فضانوردان را همچون فرستادگان بشریت در فضای ماورای جو تلقی نمایند و باید در صورت بروز هرگونه حادثه، تنگنا یا فرود اضطراری در قلمرو دولت دیگر عضو یا دریای آزاد، هرگونه کمک ممکن را به آنها ارائه دهند. زمانیکه فضانوردان چنین فرودهایی را انجام میدهند، باید به صورت امن و فوری به دولت ثبت‌کننده فضاپیمایشان برگردانده شوند.
فضانوردان یک دولت عضو در جریان فعالیتهای خود در فضای ماورای جو و اجرام آسمانی، باید همه کمک‌های ممکن را به فضانوردان دیگر دول عضو ارائه نمایند.
دول عضو معاهده،‌ باید پدیده‌هایی را که در فضای ماورای جو،‌ شامل ماه و سایر اجرام آسمانی کشف مینمایند و میتواند خطری برای حیات یا سلامتی فضانوردان باشد، فوراً به اطلاع سایر دول عضو یا دبیرکل سازمان ملل برسانند.Article VI
States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty. The activities of non-governmental entities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to the Treaty. When activities are carried on in outer space, including the Moon and other celestial bodies, by an international organization, responsibility for compliance with this Treaty shall be borne both by the international organization and by the States Parties to the Treaty participating in such organization.


ماده 6
دول عضو معاهده به جهت فعالیت های ملی در فضای ماورای جو، شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی، اعم از آنکه این قبیل فعالیتها توسط کارگزارهای دولتی یا نهادهای غیردولتی انجام شوند، و برای تضمین آنکه فعالیتهای ملی مطابق با مقررات تعیین‌شده در معاهده حاضر انجام میشوند، دارای مسئولیت بین‌المللی هستند. فعالیتهای نهادهای غیردولتی در فضای ماورای جو، شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی، نیازمند اجازه و نظارت مستمر دولت مقتضی عضو معاهده است. هرگاه یک سازمان بین‌المللی فعالیتهایی را در فضای ماورای جو، شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی انجام دهد، مسئولیت پایبندی به این معاهده بر عهده آن سازمان بین‌المللی و دول عضو معاهده شرکت‌کننده در آن سازمان خواهد بود.
Article VII
Each State Party to the Treaty that launches or procures the launching of an object into outer space, including the Moon and other celestial bodies, and each State Party from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable for damage to another State Party to the Treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component parts on the Earth, in air space or in outer space, including the Moon and other celestial bodies.

ماده 7
هر دولت عضو معاهده که اقدام به پرتاب مینماید و یا مسبب پرتاب یک شی به فضای ماورای جو، شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی میشود،‌ و هر دولت عضو که یک شی از قلمرو یا تأسیسات آن پرتاب میشود، در قبال خساراتی که شیء مزبور یا قطعات تشکیل‌دهنده آن در زمین، هوا یا فضای ماورای جو، شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی به دیگر دولت عضو معاهده یا اتباع حقیقی و حقوقی آن وارد می‌آورد،‌ از نظر بین‌المللی دارای مسئولیت است.Article VIII
A State Party to the Treaty on whose registry an object launched into outer space is carried shall retain jurisdiction and control over such object, and over any personnel thereof, while in outer space or on a celestial body. Ownership of objects launched into outer space, including objects landed or constructed on a celestial body, and of their component parts, is not affected by their presence in outer space or on a celestial body or by their return to the Earth. Such objects or component parts found beyond the limits of the State Party to the Treaty on whose registry they are carried shall be returned to that State Party, which shall, upon request, furnish identifying data prior to their return.

ماده 8
هر دولت عضو معاهده که یک شیء پرتاب‌شده به فضای ماورای جو به نام آن ثبت شده است، باید صلاحیت و کنترل بر شیء مزبور و هر پرسنل مربوطه را در فضای ماورای جو یا یک جرم آسمانی حفظ نمایند. مالکیت اشیاء پرتاب‌شده به فضای ماورای جو، شامل اشیایی که بر یک جرم آسمانی فرود آمده‌اند یا بر روی آن ساخته شده‌اند، و اجزای تشکیل‌دهنده آنها، از حضور آنها در فضای ماورای جو یا بر روی یک جرم آسمانی یا بازگشت آنها به زمین متأثر نمیشود. در صورتی که چنین اشیایی یا قطعات تشکیل‌دهنده آنها در ورای مرزهای دولت عضو معاهده که آنها را ثبت کرده است یافت شوند، باید به آن دولت بازگردانیده شوند و دولت مزبور در صورت درخواست،‌ قبل از بازگرداندن آنها باید اطلاعات شناسایی مربوطه را ارائه نماید.Article IX
In the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, States Parties to the Treaty shall be guided by the principle of cooperation and mutual assistance and shall conduct all their activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, with due regard to the corresponding interests of all other States Parties to the Treaty. States Parties to the Treaty shall pursue studies of outer space, including the Moon and other celestial bodies, and conduct exploration of them so as to avoid their harmful contamination and also adverse changes in the environment of the Earth resulting from the introduction of extraterrestrial matter and, where necessary, shall adopt appropriate measures for this purpose. If a State Party to the Treaty has reason to believe that an activity or experiment planned by it or its nationals in outer space, including the Moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities of other States Parties in the peaceful exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, it shall undertake appropriate international consultations before proceeding with any such activity or experiment. A State Party to the Treaty which has reason to believe that an activity or experiment planned by another State Party in outer space, including the Moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities in the peaceful exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, may request consultation concerning the activity or experiment.

ماده 9
اصل همکاری و کمک متقابل، باید دول عضو معاهده را در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی رهنمون سازد و باید همه فعالیتهای خود در فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی را با توجه ویژه به منافع سایر دول عضو معاهده به انجام رسانند. دول عضو معاهده، باید به گونه‌ای به مطالعه فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی و همچنین کاوش در آن بپردازند که از آلودگی مضر و همچنین تغییرات نامطلوب در محیط‌زیست زمین که در نتیجه انجام فعالیتهای فرازمینی بوجود می‌آید، جلوگیری نمایند و هر زمانی که ضرورت ایجاد گردید، باید اقداماتی متناسب را برای این منظور اتخاد نمایند. هرگاه یک دولت عضو معاهده، به این باور میرسد که فعالیت یا آزمایشی که توسط خود آن دولت یا اتباع آن در فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی برنامه‌ریزی شده است، موجب ایجاد تداخل زیانبار بالقوه‌ای در فعالیتهای سایر دول که به کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی مشغول هستند، میگردد، قبل از انجام چنین فعالیت یا آزمایشی، باید از مشاوره‌های متناسب بین‌المللی بهره گیرد. هرگاه یک دولت عضو معاهده که بنا بر دلایلی اعتقاد دارد که فعالیت یا آزمایشی در فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی که توسط دولتی دیگر برنامه‌ریزی شده است، موجب ایجاد تداخل زیانبار بالقوه‌ای در فعالیتهای صلح‌آمیز کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی میگردد، میتواند در خصوص آن فعالیت یا آزمایش درخواست مشاوره نماید.Article X
In order to promote international cooperation in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, in conformity with the purposes of this Treaty, the States Parties to the Treaty shall consider on a basis of equality any requests by other States Parties to the Treaty to be afforded an opportunity to observe the flight of space objects launched by those States.
The nature of such an opportunity for observation and the conditions under which it could be afforded shall be determined by agreement between the States concerned.
ماده 10
به منظور ارتقای همکاری بین‌المللی در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی، مطابق با اهداف این معاهده، دول عضو این معاهده باید بر مبنای برابری، هرگونه درخواست از طرف سایر دول عضو معاهده را برای اعطای فرصت نظارت بر پرواز اشیاء فضایی پرتاب‌شده توسط آن دول را مدنظر قرار دهند.
چگونگی اعطاء چنین فرصتی برای نظارت و شرایطی که تحت آن میتوان این امکان را اعطا نمود، میبایست از طریق توافق میان دول ذیربط تعیین گردد.
Article XI
In order to promote international cooperation in the peaceful exploration and use of outer space, States Parties to the Treaty conducting activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, agree to inform the Secretary-General of the United Nations as well as the public and the international scientific community, to the greatest extent feasible and practicable, of the nature, conduct, locations and results of such activities. On receiving the said information, the Secretary-General of the United Nations should be prepared to disseminate it immediately and effectively.
ماده 11
به منظور ارتقای همکاری بین‌المللی در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی، آن دسته دول عضو معاهده‌ که به فعالیتهای فضایی در فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی مبادرت میورزند، موافقت مینمایند که دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین عموم و جامعه علمی بین‌المللی را، تا حداکثر میزان امکان و عملی بودن، از ماهیت،‌ روش، مکانها و نتایج چنین فعالیتهایی آگاه سازند. دبیرکل سازمان ملل متحد، به محض دریافت اطلاعات فوق‌الذکر، باید مهیای آن باشد تا سریعاً و بصورت موثر،‌ این اطلاعات را منتشر نماید.

Article XII
All stations, installations, equipment and space vehicles on the Moon and other celestial bodies shall be open to representatives of other States Parties to the Treaty on a basis of reciprocity. Such representatives shall give reasonable advance notice of a projected visit, in order that appropriate consultations may be held and that maximum precautions may be taken to assure safety and to avoid interference with normal operations in the facility to be visited.
ماده 12
همه ایستگاه‌ها، تأسیسات، تجهیزات و وسایل نقلیه فضایی بر روی ماه و سایر اجرام آسمانی، باید به روی نمایندگان سایر دول عضو معاهده بر اساس اصل عمل متقابل باز باشد. این نمایندگان میبایست در خصوص چنین بازدید برنامه‌ریزی‌شده‌ای، پیشاپیش یک اطلاعیه منطقی را ارائه نمایند تا بتوان مشورتهای متناسب را ارائه نمود و حداکثر موارد احتیاطی را لحاظ نمود و از این طریق امنیت تضمین گردد و از مداخله در فعالیتهای معمول تجهیزات مورد بازدید جلوگیری شود.

Article XIII
The provisions of this Treaty shall apply to the activities of States Parties to the Treaty in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by a single State Party to the Treaty or jointly with other States, including cases where they are carried on within the framework of international intergovernmental organizations.
Any practical questions arising in connection with activities carried on by international intergovernmental organizations in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be resolved by the States Parties to the Treaty either with the appropriate international organization or with one or more States members of that international organization, which are Parties to this Treaty.
ماده 13
مقررات این معاهده، باید بر فعالیتهای دول عضو این معاهده در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی، اعمال گردد، خواه چنین فعالیتهایی توسط یک دولت واحد عضو معاهده انجام گیرد و یا اینکه مشترکاً با چند دولت دیگر باشد، که شامل آن دسته فعالیتهایی میگردد که در درون چارچوب سازمانهای بین‌الدولی بین‌المللی انجام میگیرد.
هرگونه مسائل عملی که در رابطه با فعالیتهای انجام‌شده توسط سازمانهای ‌بین‌الدولی بین‌المللی در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی بوجود می‌آید، باید توسط دول عضو معاهده از طریق سازمان بین‌المللی مربوطه و یا با یک یا چند دولت عضو سازمان بین‌المللی که عضو معاهده هستند، حل و فصل گردد.

Article XIV
1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign this Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time.
2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America, which are hereby designated the Depositary Governments.
3. This Treaty shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification by five Governments including the Governments designated as Depositary Governments under this Treaty.
4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.
5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification of and accession to this Treaty, the date of its entry into force and other notices.
6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.
ماده 14
1. این معاهده باید به روی همه دول برای امضاء مفتوح باشد. هر دولتی که پیش از لازم‌الاجراشدن معاهده، آن را امضا ننماید،‌ میتواند در هر زمانی بر اساس بند 3 این ماده بدان ملحق گردد.
2. این معاهده باید توسط دول امضاء‌کننده به تصویب برسد.اسناد تصویب و اسناد الحاق باید نزد دول اتحاد جماهیر شوروی، پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا که بدین وسیله به عنوان دول امین تعیین میگردند، سپرده شوند.
3. این معاهده باید پس از سپرده‌شدن اسناد تصویب پنج دولت، شامل دول تعیین‌شده به عنوان دول امین بر اساس این معاهده لازم‌الاجرا گردد.
4. برای دولی که اسناد تصویب یا الحاقشان پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این معاهده سپرده میشود، این معاهده برای آنها باید از زمان سپردن اسناد تصویب یا الحاقشان لازم‌الاجرا گردد.
5. دول امین باید سریعاً همه دول امضاکننده و ملحق‌شده را در خصوص زمان هر امضا، زمان سپرده‌شدن هر سند تصویب و الحاق به این معاهده، زمان لازم‌الاجراشدن و سایر رخدادها مطلع نمایند.
6. این معاهده باید توسط دول امین بر اساس ماده 102 منشور سازمان ملل متحد به ثبت برسد.

Article XV
Any State Party to the Treaty may propose amendments to this Treaty. Amendments shall enter into force for each State Party to the Treaty accepting the amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the Treaty and thereafter for each remaining State Party to the Treaty on the date of acceptance by it.
ماده 15
هر دولت عضو معاهده میتواند اصلاحیه‌هایی را برای این معاهده پیشنهاد دهد. این اصلاحیه‌ها برای هرکدام از دول عضو این معاهده که این اصلاحیه‌ها را میپذیرند، پس از پذیرش آنها توسط اکثریت دول عضو معاهده و متعاقب آن برای هرکدام از دول باقیمانده از تاریخ پذیرش آن توسط آنها باید لازم‌الاجرا گردد.

Article XVI
Any State Party to the Treaty may give notice of its withdrawal from the Treaty one year after its entry into force by written notification to the Depositary Governments. Such withdrawal shall take effect one year from the date of receipt of this notification.
ماده 16
هر دولت عضو معاهده میتواند یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده و از طریق تسلیم اعلام کتبی به دول امین، خروج خود از معاهده را اعلام نماید. به چنین خروجی باید یک سال پس از تاریخ دریافت این اعلامیه ترتیب اثر داده شود.

Article XVII
This Treaty, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.
DONE in triplicate, at the cities of London, Moscow and Washington, D.C., the twenty-seventh day of January, one thousand nine hundred and sixty-seven.
ماده 17
این معاهده که نسخ چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار یکسان میباشند، باید در بایگانی دول امین سپرده شود. نسخ مصدق این معاهده باید توسط دول امین به دول امضاءکننده و ملحق‌شده ارسال گردد.
بنا به مراتب، امضا کنندگان زیر که از طرف دول متبوعشان دارای اختیارات لازم هستند، این کنوانسیون را امضا نمودند.
تهیه‌شده در سه نسخه، در شهرهای لندن، مسکو و واشنگتن، به تاریخ بیست و هفتم ژانویه یک‌هزار و نهصد و شصت و هفت.

آدرس کوتاه شده: