۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۱:۱۰ ۸۹
طبقه بندی: منابع حقوق فضا
چچ
کنوانسیون ثبت 1975

کنوانسیون ثبت 1975


The 1975 Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space

کنوانسیون ثبت اجسام پرتاب‌شده به فضا 1975The States Parties to this Convention,
Recognizing
the common interest of all mankind in furthering the exploration and use of outer space for peaceful purposes,
Recalling that the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 2 of 27 January 1967 affirms that States shall bear international responsibility for their national activities in outer space and refers to the State on whose registry an object launched into outer space is carried,
Recalling also that the Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space1 of 22 April 1968 provides that a launching authority shall, upon request, furnish identifying data prior to the return of an object it has launched into outer space found beyond the territorial limits of the launching authority,
Recalling further that the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects3 of 29 March 1972 establishes international rules and procedures concerning the liability of launching States for damage caused by their space objects,
Desiring, in the light of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, to make provision for the national registration by launching States of space objects launched into outer space,
Desiring further that a central register of objects launched into outer space be established and maintained, on a mandatory basis, by the Secretary-General of the United Nations,
Desiring also to provide for States Parties additional means and procedures to assist in the identification of space objects,
Believing that a mandatory system of registering objects launched into outer space would, in particular, assist in their identification and would contribute to the application and development of international law governing the exploration and use of outer space,


Have agreed on the following:

دولتهای عضو این کنوانسیون،
با درک منافع مشترک بشریت در پیشبرد کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو برای اهداف صلح‌آمیز،
با یادآوری اینکه معاهده فضای ماورای جو 1967 تأیید می‌نماید که دولتها برای فعالیتهای ملی خود در فضای ماورای جو دارای مسئولیت بین‌المللی هستند و به دولتی اشاره می‌نماید که شیء فضایی پرتاب‌شده به فضای ماورای جو به نام او ثبت شده است،
با یادآوری اینکه موافقتنامه نجات 1968 مقرر میدارد که مقام پرتاب‌کننده میبایست در صورت تقاضا، نسبت به ارائه اطلاعات شناسایی پیش از بازگرداندن یک شیء فضایی که به فضای ماورای جو پرتاب‌ شده است و در ورای محدوده سرزمینی آن مقام پرتاب‌کننده یافت شده است، اقدام نماید،
همچنین با یادآوری این مسئله که کنوانسیون مسئولیت فضایی 1972، قواعد و آیینهایی مرتبط با مسئولیت دولت های پرتاب‌کننده برای خسارت ناشی از اشیاء فضایی آنها وضع می‌کند،
با تمایل به وضع مقررات برای ثبت ملی توسط دولتهای پرتاب‌کننده اشیاء فضایی به فضای ماورای جو در پرتو معاهده فضای ماورای جو،
و همچنین با تمایل به اینکه یک دفتر ثبت مرکزی برای اشیاء پرتاب‌شده به فضای ماورای جو توسط دبیرکل سازمان ملل متحد، بر یک مبنای الزامی ایجاد و نگهداری گردد،
همچنین با تمایل به ارائه ابزار و رویه‌های تکمیلی به دولتهای عضو برای کمک به شناسایی اشیاء فضایی،
با اعتقاد به اینکه یک نظام الزامی ثبت اشیاء پرتاب‌شده به فضای ماورای جو، به طور خاص به شناسایی آنها کمک می‌کند و موجب اعمال و توسعه حقوق بین‌الملل حاکم بر کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو میگردد،

بر روی موارد زیر توافق کردند:Article I
For the purposes of this Convention:
(a) The term “launching State” means:
i. A State which launches or procures the launching of a space object;
ii. A State from whose territory or facility a space object is launched;
(b) The term “space object” includes component parts of a space object as well as its launch vehicle and parts thereof;
(c) The term “State of registry” means a launching State on whose registry a space object is carried in accordance with article II.
ماده 1
از نظر این کنوانسیون:
الف) اصطلاح «دولت پرتاب‌کننده» عبارت است از:
(1) دولتی که یک شیء فضایی را پرتاب و یا مسبب آن پرتاب است؛
(2) دولتی که از قلمرو آن یا تأسیسات آن یک شیء‌ فضایی پرتاب می‌شود؛
ب) اصطلاح «شیء فضایی»، شامل اجزای تشکیل‌دهنده یک شیء فضایی و همچنین حامل و اجزای مربوط به آن می‌باشد؛
ج) اصطلاح «دولت ثبت‌کننده»، به معنی دولت پرتاب‌کننده‌ای می‌باشد که یک شیء فضایی بر اساس ماده 2 به نام آن ثبت شده است.


Article II
1. When a space object is launched into Earth orbit or beyond, the launching State shall register the space object by means of an entry in an appropriate registry which it shall maintain. Each launching State shall inform the Secretary-General of the United Nations of the establishment of such a registry.
2. Where there are two or more launching States in respect of any such space object, they shall jointly determine which one of them shall register the object in accordance with paragraph 1 of this article, bearing in mind the provisions of article VIII of the Outer Space Treaty, and without prejudice to appropriate agreements concluded or to be concluded among the launching States on jurisdiction and control over the space object and over any personnel thereof.
3. The contents of each registry and the conditions under which it is maintained shall be determined by the State of registry concerned.
ماده 2
1. وقتی یک شیء فضایی به مدار زمین یا ورای آن پرتاب می‌شود، دولت پرتاب‌کننده باید آن شیء فضایی را در یک دفتر ثبت مناسب که نگهداری می‌کند، ثبت نماید. هر دولت ثبت‌کننده‌ای باید دبیرکل سازمان ملل متحد را از ایجاد چنین دفتر ثبتی مطلع نماید.
2. هرگاه در مورد یک شیء فضایی دو یا چند دولت پرتاب کننده دخیل باشند، آنها باید مشترکاً تصمیم بگیرند که کدام یک از آنها، آن شیء فضایی را بر طبق پاراگراف 1 این ماده، با مدنظر قراردادن مقررات مطروحه در ماده 8 معاهده فضای ماورای جو، و بدون لطمه‌زدن به توافقات مقتضی منعقده قبلی یا بعدی در میان دولتهای پرتاب‌کننده در مورد صلاحیت و کنترل بر شیء فضایی و سرنشینان سوار بر آن ثبت نماید.
3. محتوای هر دفتر ثبتی و شرایط ناظر به نگهداری آن باید توسط دولت ثبت‌کننده تعیین گردد.
Article III
1. The Secretary-General of the United Nations shall maintain a Register in which the information furnished in accordance with article IV shall be recorded.
2. There shall be full and open access to the information in this Register.
ماده 3
1. دبیرکل سازمان ملل متحد، باید دفتر ثبتی را برقرار نماید که اطلاعات ارائه‌شده بر اساس ماده در آن ثبت گردد.
2. دسترسی به این دفتر باید کامل و آزاد باشد.

Article IV
1. Each State of registry shall furnish to the Secretary-General of the United Nations, as soon as practicable, the following information concerning each space object carried on its registry:
a) Name of launching State or States;
b) An appropriate designator of the space object or its registration number;
c) Date and territory or location of launch;
d) Basic orbital parameters, including:
i. Nodal period;
ii. Inclination;
iii. Apogee;
iv. Perigee;
e) General function of the space object.
2. Each State of registry may, from time to time, provide the Secretary-General of the United Nations with additional information concerning a space object carried on its registry.
3. Each State of registry shall notify the Secretary-General of the United Nations, to the greatest extent feasible and as soon as practicable, of space objects concerning which it has previously transmitted information, and which have been but no longer are in Earth orbit.
ماده 4
1. هر دولت ثبت‌کننده ملزم است تا اطلاعات زیر را در رابطه با هر شیء فضایی که در دفتر ثبت آن به ثبت رسیده است، به محض اینکه قابل اعمال باشد، به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد برساند:
الف) نام دولت یا دولتهای پرتاب‌کننده؛
ب) شناسه مناسبی از شیء فضایی یا شماره ثبت آن؛
ج) تاریخ و قلمرو یا محل پرتاب؛
د) مختصات اصلی مداری، شامل:
(1) فاصله گره‌ای
(2) انحراف مداری
(3) اوج مداری
(4) حضیض مداری
ه) کارکرد عمومی شیء فضایی.
2. هر دولت ثبت‌کننده هر چند وقت یکبار، اطلاعات تکمیلی مرتبط با شیء‌ فضایی که به ثبت رسانده است، به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه نماید.
3. هر دولت ثبت‌کننده باید تا سر حد امکان و به محض اینکه قابل اعمال باشد، دبیر کل سازمان ملل متحد را از اشیاء فضایی که قبلا اطلاعات آن را ارائه داده است و قبلاً در مدار قرار داشته‌اند، ولی دیگر قرار ندارند، مطلع نماید.

Article V
Whenever a space object launched into Earth orbit or beyond is marked with the designator or registration number referred to in article IV, paragraph 1 (b), or both, the State of registry shall notify the Secretary-General of this fact when submitting the information regarding the space object in accordance with article IV. In such case, the Secretary-General of the United Nations shall record this notification in the Register.
ماده 5
هرگاه یک شیء فضایی پرتاب‌شده به مدار زمین یا ماورای آن دارای شناسه یا شماره ثبت اشاره‌ شده در بند (ب)1 ماده 4، یا هر دوی آنها باشد. دولت ثبت‌کننده به هنگام ارائه اطلاعات در رابطه با شیء فضایی بر اساس ماده 4، باید این موضوع را به دبیرکل اعلام نماید. در این شرایط، دبیرکل سازمان ملل متحد، باید این اعلام را در دفتر ثبت، به ثبت برساند.

Article VI
Where the application of the provisions of this Convention has not enabled a State Party to identify a space object which has caused damage to it or to any of its natural or juridical persons, or which may be of a hazardous or deleterious nature, other States Parties, including in particular States possessing space monitoring and tracking facilities, shall respond to the greatest extent feasible to a request by that State Party, or transmitted through the Secretary-General on its behalf, for assistance under equitable and reasonable conditions in the identification of the object. A State Party making such a request shall, to the greatest extent feasible, submit information as to the time, nature and circumstances of the events giving rise to the request. Arrangements under which such assistance shall be rendered shall be the subject of agreement between the parties concerned.
ماده 6
هرگاه اِعمال مقررات این کنوانسیون، یک دولت عضو را قادر نساخته باشد تا یک شیء فضایی را که سبب صدمه به آن دولت یا هرکدام از اشخاص حقیقی یا حقوقی آن دولت شده باشد، یا آنکه ممکن است ماهیت خطرناک یا زیان‌آوری داشته باشد، شناسایی کند، سایر دولتهای عضو، علی‌الخصوص دولت هایی که دارای امکانات نظارتی و ردیابی هستند، باید تا سرحد امکان، به درخواست آن دولت عضو یا درخواستی که از طرف وی توسط دبیرکل انتقال داده شده باشد، پاسخ دهند و برای شناسایی آن شیء فضایی تحت شرایط منصفانه و معقول همکاری نمایند. یک دولت عضو که چنین درخواستی مینماید، باید تا سرحدامکان، اطلاعاتی نظیر زمان، ماهیت و چگونگی رخدادهایی که منجر به چنین درخواستی شده است را ارائه نماید. ترتیباتی که تحت آن چنین کمکهایی باید ارائه گردد، باید موضوع توافق میان دولتهای عضو مرتبط باشد.


Article VII
1. In this Convention, with the exception of articles VIII to XII inclusive, references to States shall be deemed to apply to any international inter-governmental organization which conducts space activities if the organization declares its acceptance of the rights and obligations provided for in this Convention and if a majority of the States members of the organization are States Parties to this Convention and to the Outer Space Treaty.
2. States members of any such organization which are States Parties to this Convention shall take all appropriate steps to ensure that the organization makes a declaration in accordance with paragraph 1 of this article.
ماده 7
1. در این کنوانسیون، به استثنای مواد 8 تا 12، اشاره به دولتها باید قبال اعمال بر هرگونه سازمان بین‌المللی بین‌الدولی که به فعالیتهای فضایی میپردازد، تلقی گردد، به شرطی که آن سازمان پذیرش حقوق و تعهدات مقرر در این کنوانسیون را اعلام نماید و همچنین به شرطی که اکثریت دولتهای عضو آن سازمان، عضو این کنوانسیون و معاهده فضای ماورای جو باشند.
2. دولتهای عضو چنین سازمانی که دولتهای عضو این کنوانسیون هستند، باید تمام اقدامات لازم برای تضمین اینکه آن سازمان چنین اعلامیه‌ای مطابق با بند 1 این ماده صادر کند، انجام دهند.

Article VIII
1. This Convention shall be open for signature by all States at United Nations Headquarters in New York. Any State which does not sign this Convention before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time.
2. This Convention shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. This Convention shall enter into force among the States which have deposited instruments of ratification on the deposit of the fifth such instrument with the Secretary-General of the United Nations.
4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Convention, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.
5. The Secretary-General shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification of and accession to this Convention, the date of its entry into force and other notices.
ماده 8
1. این کنوانسیون باید برای امضای تمامی دولتها در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک باز باشد. هر دولتی که این کنوانسیون را قبل از لازم‌الاجرا شدن آن بر اساس بند 3 این ماده امضا نکرده باشد، میتواند در هر زمانی به این کنوانسیون ملحق شود.
2. این کنوانسیون باید توسط دولتهای امضا کننده به تصویب برسد. اسناد تصویب و اسناد الحاق باید به دبیرکل سازمان ملل سپرده شود.
3. این کنوانسیون باید پس از سپردن پنجمین سند تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل، میان دولتهایی که اسناد تصویب را به دبیر کل سپرده‌اند، لازم‌الاجرا گردد.
4. در مورد دولت هایی که اسناد تصویب یا الحاق آنها پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون سپرده میشود، این کنوانسیون برای آنها باید از تاریخ سپردن اسناد تصویب یا الحاقشان لازم‌الاجرا گردد.
5. دبیرکل باید در اسرع وقت، تاریخ هر امضا، تاریخ سپردن هر سند تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، تاریخ لازم‌الاجرا شدن و دیگر اطلاعیه ها را به اطلاع همه دولتهای امضاکننده و ملحق‌شده برساند.


Article IX
Any State Party to this Convention may propose amendments to the Convention. Amendments shall enter into force for each State Party to the Convention accepting the amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the Convention and thereafter for each remaining State Party to the Convention on the date of acceptance by it.
ماده 9
هر دولت عضو این کنوانسیون میتواند اصلاحیه‌هایی را برای این کنوانسیون پیشنهاد دهد. این اصلاحیه‌ها برای هر دولت عضو این کنوانسیون که اصلاحیه‌ها را قبول میکند، پس قبول آنها توسط اکثریت دولتهای عضو این کنوانسیون و سپس برای هر دولت باقیمانده عضو کنوانسیون از تاریخ قبول بوسیله آن دولت، باید لازم‌الاجرا گردد.


Article X
Ten years after the entry into force of this Convention, the question of the review of the Convention shall be included in the provisional agenda of the United Nations General Assembly in order to consider, in the light of past application of the Convention, whether it requires revision. However, at any time after the Convention has been in force for five years, at the request of one third of the States Parties to the Convention and with the concurrence of the majority of the States Parties, a conference of the States Parties shall be convened to review this Convention. Such review shall take into account in particular any relevant technological developments, including those relating to the identification of space objects.
ماده 10
ده سال پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، موضوع بازنگری این کنوانسیون باید در دستور جلسه موقت مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گیرد تا در پرتو اجرای کنوانسیون در گذشته، لزوم اصلاح در آن بررسی گردد. با این وجود، در هر زمانی پس از 5 سال پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون، با درخواست یک سوم دولتهای عضو کنوانسیون و با موافقت اکثریت دولتهای عضو، باید کنفرانسی با حضور دولتهای عضو برای بازنگری در کنوانسیون برگزار گردد. این بازنگری باید به صورت ویژه، هرگونه توسعه فناورانه‌ای را لحاظ نمایند، از جمله آنهایی که به شناسایی اشیاء فضایی مربوط میشوند.


Article XI
Any State Party to this Convention may give notice of its withdrawal from the Convention one year after its entry into force by written notification to the Secretary- General of the United Nations. Such withdrawal shall take effect one year from the date of receipt of this notification.
ماده 11
هر دولت عضو این کنوانسیون، میتواند از طریق اعلام کتبی، خروج از کنوانسیون را یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن آن به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام نماید. به چنین خروجی باید یک سال پس از تاریخ دریافت این اعلام ترتیب اثر داده شود.


Article XII
The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all signatory and acceding States.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at New York on the fourteenth day of January, one thousand nine hundred and seventy-five.
ماده 12
متن اصلی این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن اعتبار برابر دارند، باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده شود، و او باید نسخه‌های تصدیق ‌شده آن را به همه دولتهای امضا کننده و ملحق شونده ارسال نماید
بنا به مراتب، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت های متبوعشان دارای اختیارات لازم هستند، این کنوانسیون را امضا نمودند و این کنوانسیون را در نیویورک در تاریخ چهاردهم ژانویه سال یک هزار و نهصد و هفتاد و پنج برای امضا مفتوح نمودند.
آدرس کوتاه شده: