۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۰:۲۴ ۶۲
طبقه بندی: منابع حقوق فضا
چچ
موافقتنامه ماه 1979

موافقتنامه ماه 1979

The 1979 Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies

موافقتنامه حاکم بر فعالیتهای دولتها بر روی ماه و سایر اجرام آسمانی 1979The States Parties to this Agreement,
Noting the achievements of States in the exploration and use of the Moon and other celestial bodies,
Recognizing that the Moon, as a natural satellite of the Earth, has an important role to play in the exploration of outer space,
Determined to promote on the basis of equality the further development of cooperation among States in the exploration and use of the Moon and other celestial bodies,
Desiring to prevent the Moon from becoming an area of international conflict,
Bearing in mind the benefits which may be derived from the exploitation of the natural resources of the Moon and other celestial bodies,
Recalling the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, the Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, and the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space,
Taking into account the need to define and develop the provisions of these international instruments in relation to the Moon and other celestial bodies, having regard to further progress in the exploration and use of outer space,
Have agreed on the following:

دول عضو این موافقتنامه،
با نظر به دستاوردهای کشورها در کاوش و بهره برداری از ماه و سایر اجرام آسمانی،
با درک این واقعیت که ماه، همچون یک ماهواره طبیعی زمین، نقش مهمی را در کاوش فضای ماورای جو ایفا نموده،
مصمم در ترویج همکاری میان دولت ها در کاوش و بهره برداری از ماه و سایر اجرام آسمانی بر مبنای برابری،
با تمایل به جلوگیری از تبدیل ماه به محیطی برای منازعه بین المللی،
با توجه به مزایای بهره برداری از منابع طبیعی ماه و سایر اجرام آسمانی،
با یادآوری معاهده اصول حاکم بر فعالیت های دولتها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی، موافقتنامه نجات فضانوردان، بازگشت فضانوردان و اشیاء پرتاب شده به فضای ماورای جو، کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی در قبال خسارات وارده توسط اشیاء فضایی و کنوانسیون ثبت اشیاء پرتابی به فضای ماورای جو،
با در نظر گرفتن ضرورت تعریف و توسعه مقررات این اسناد بین المللی در رابطه با ماه و سایر اجرام آسمانی و پیشرفت در زمینه کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو،
بر روی موارد زیر توافق کردند:Article 1
1. The provisions of this Agreement relating to the Moon shall also apply to other celestial bodies within the solar system, other than the Earth, except in so far as specific legal norms enter into force with respect to any of these celestial bodies.
2. For the purposes of this Agreement reference to the Moon shall include orbits around or other trajectories to or around it.
3. This Agreement does not apply to extraterrestrial materials which reach the surface of the Earth by natural means.
ماده 1
1. مقررات این موافقتنامه مرتبط با ماه، باید بر سایر اجرام آسمانی درون منظومه شمسی، به غیر از زمین و تا زمانی که برای آن اجرام مقررات اختصاصی لازم‌الاجرا نگردیده باشد، نیز حاکم است.
2. در راستای اهداف این موافقتنامه، اشاره به ماه باید مدارهای حول آن یا سایر مسیرهای به سمت آن یا اطراف آن را شامل گردد.
3. این موافقتنامه بر مواد فرازمینی که به صورت طبیعی به سطح زمین راه پیدا می کنند، قابل اعمال نیست.Article 2
All activities on the Moon, including its exploration and use, shall be carried out in accordance with international law, in particular the Charter of the United Nations, and taking into account the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, adopted by the General Assembly on 24 October 1970, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international co-operation and mutual understanding, and with due regard to the corresponding interests of all other States Parties.
ماده 2

کلیه فعالیتها بر روی ماه، شامل کاوش و بهره برداری، باید مطابق با حقوق بین الملل، به ویژه منشور سازمان ملل متحد و مدنظر قراردادن اعلامیه اصول حاکم بر حقوق بین الملل در رابطه با روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها در راستای منشور ملل متحد، مصوب 24 اکتبر 1970 توسط مجمع عمومی، به نفع حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج همکاری و تفاهم بین المللی متقابل و با توجه ویژه به منافع مرتبط کلیه دولت های عضو صورت می گیرد.Article 3
1. The Moon shall be used by all States Parties exclusively for peaceful purposes.
2. Any threat or use of force or any other hostile act or threat of hostile act on the Moon is prohibited. It is likewise prohibited to use the Moon in order to commit any such act or to engage in any such threat in relation to the Earth, the Moon, spacecraft, the personnel of spacecraft or man- made space objects.
3. States Parties shall not place in orbit around or other trajectory to or around the Moon objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction or place or use such weapons on or in the Moon.
4. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvers on the Moon shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration and use of the Moon shall also not be prohibited.
ماده 3
1. ماه باید توسط کلیه دولت ها انحصارا برای مقاصد صلح آمیز مورد بهره بردای قرار گیرد.
2. هرگونه تهدید یا توسل به زور یا هرگونه اقدام خصمانه یا تهدید به آن بر روی سطح ماه ممنوع میباشد. به همین ترتیب، بهره ‌برداری از ماه جهت ارتکاب چنین اقداماتی یا اقدام به انجام هرگونه تهدیدی علیه زمین، ماه، فضاپیماها، خدمه فضاپیماها یا اشیاء فضایی ساخت انسان نیز ممنوع است.
3. دولت های عضو نباید در مدارهای حول ماه یا سایر مسیرهای به سمت آن یا اطراف آن، اشیاء حامل تسلیحات هسته ای یا یا هر نوع دیگر از سلاح های کشتار جمعی قرار داده یا از چنین تسلیحاتی بر روی سطح یا زیر سطح ماه استفاده نمایند.
4. ایجاد پایگاهها، تأسیسات و ادوات نظامی، آزمایش هرگونه تسلیحات و انجام مانورهای نظامی بر روی ماه باید ممنوع باشد. استفاده از خدمه نظامی برای تحقیقات علمی یا سایر مقاصد صلح¬آمیز نباید ممنوع باشد. استفاده از هرگونه تجهیزات یا امکانات لازم جهت کاوش و بهره‌برداری صلح آمیز از ماه نباید ممنوع باشد.


Article 4
1. The exploration and use of the Moon shall be the province of all mankind and shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development. Due regard shall be paid to the interests of present and future generations as well as to the need to promote higher standards of living and conditions of economic and social progress and development in accordance with the Charter of the United Nations.
2. States Parties shall be guided by the principle of co-operation and mutual assistance in all their activities concerning the exploration and use of the Moon. International co-operation in pursuance of this Agreement should be as wide as possible and may take place on a multilateral basis, on a bilateral basis or through international intergovernmental organizations.
ماده 4
1. کاوش و بهره برداری از ماه باید قلمرو تمام بشریت باشد و باید در راستای منافع و به نفع کلیه کشورها، فارغ از درجه توسعه اقتصادی یا علمی آنها صورت پذیرد. همچنین باید به منافع نسل های حاضر و آینده و ضرورت ارتقا سطح زندگی و پیشرفت شرایط اقتصادی و اجتماعی و توسعه در راستای منشور ملل متحد توجه ویژه نمود.

2. اصل همکاری و کمک متقابل باید دولتهای عضو را در کلیه فعالیت های مرتبط با کاوش و بهره برداری از ماه رهنمون سازد. همکاری بین المللی مطابق با این موافقتنامه، بایستی به گسترده ترین حالت ممکن انجام پذیرد و میتواند به صورت چندجانبه، دوجانبه یا از طریق سازمانهای بین‌الدولی بین المللی صورت گیرد.Article 5
1. States Parties shall inform the Secretary-General of the United Nations as well as the public and the international scientific community, to the greatest extent feasible and practicable, of their activities concerned with the exploration and use of the Moon. Information on the time, purposes, locations, orbital parameters and duration shall be given in respect of each mission to the Moon as soon as possible after launching, while information on the results of each mission, including scientific results, shall be furnished upon completion of the mission. In the case of a mission lasting more than sixty days, information on conduct of the mission, including any scientific results, shall be given periodically, at thirty-day intervals. For missions lasting more than six months, only significant additions to such information need be reported thereafter.
2. If a State Party becomes aware that another State Party plans to operate simultaneously in the same area of or in the same orbit around or trajectory to or around the Moon, it shall promptly inform the other State of the timing of and plans for its own operations.
3. In carrying out activities under this Agreement, States Parties shall promptly inform the Secretary-General, as well as the public and the international scientific community, of any phenomena they discover in outer space, including the Moon, which could endanger human life or health, as well as of any indication of organic life.
ماده 5
1. دولت های عضو باید دبیر کل سازمان ملل، عموم مردم و جامعه علمی بین المللی را، تا بالاترین میزان ممکن و عملیاتی، از فعالیت های مرتبط با کاوش و بهره برداری خود در ماه آگاه نمایند. اطلاعات در خصوص زمان، اهداف، موقعیت ها، مختصات مداری و مدت زمان هر ماموریت به ماه باید پس از پرتاب به محض اینکه ممکن گردید، ارائه گردد، این در حالی است که اطلاعات مرتبط با نتیجه هر ماموریت، از جمله نتایج علمی را باید حین پایان آن ماموریت ارائه نمود. در صورتیکه یک ماموریت بیش از شصت روز به طول بیانجامد، اطلاعات راجع به روند ماموریت از جمله نتایج علمی، باید به صورت دوره‌ای و در فواصل زمانی سی روزه ارائه گردد. برای ماموریتهایی که بیش از شش ماه به طول بیانجامد، تنها نیاز است که اطلاعات تکمیلی مهم را به اطلاعات قبلی اضافه نمود.
2. اگر یک دولت عضو مطلع گردد که دیگر دولت عضو برای عملیات همزمان در یک منطقه یا در همان مدار یا مسیر به سمت یا حول ماه برنامه ریزی نموده است، باید سریعاً آن دولت دیگر را از زمانبندی و برنامه های ماموریتهای خود مطلع سازد.

3. در راستای انجام فعالیت ها تحت این موافقتنامه، دول عضو در صورت کشف هرگونه پدیده ای در فضای ماورای جو، از جمله ماه، که می تواند زندگی یا سلامت انسان را به خطر بیاندازد و یا همچنین نشانه¬ای از حیات ارگانیک را کشف نمایند، باید آن را سریعاً به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد، عموم مردم و همچنین جامعه علمی بین المللی برسانند.Article 6
1. There shall be freedom of scientific investigation on the Moon by all States Parties without discrimination of any kind, on the basis of equality and in accordance with international law.
2. In carrying out scientific investigations and in furtherance of the provisions of this Agreement, the States Parties shall have the right to collect on and remove from the Moon samples of its mineral and other substances. Such samples shall remain at the disposal of those States Parties which caused them to be collected and may be used by them for scientific purposes. States Parties shall have regard to the desirability of making a portion of such samples available to other interested States Parties and the international scientific community for scientific investigation. States Parties may in the course of scientific investigations also use mineral and other substances of the Moon in quantities appropriate for the support of their missions.
3. States Parties agree on the desirability of exchanging scientific and other personnel on expeditions to or installations on the Moon to the greatest extent feasible and practicable.
ماده 6
1. دول عضو باید از آزادی انجام تحقیقات علمی بر روی ماه بدون هرگونه تبعیضی، بر مبنای برابری و مطابق با حقوق بین الملل برخوردار گردند.
2. دولت های عضو موافقتنامه باید این حق را داشته باشند که در راستای انجام تحقیقات علمی خود و پیشبرد مفاد این موافقتنامه، مواد معدنی و دیگر مواد موجود در ماه را گردآوری یا نمونه برداری نمایند. این نمونه ها بایستی نزد دول عضوی که به جمع‌آوری آنها کمک کرده اند، محفوظ مانده و میتوانند از آن برای اهداف علمی بهره برداری نمایند. دول عضو باید به مطلوبیت قراردادن سهمی از آن نمونه‌ها در دسترس دیگر دول عضو مشتاق و همچنین جامعه عملی بین‌المللی، به منظور انجام تحقیقات عملی توجه ویژه داشته باشند. دول همچنین میتوانند در حین انجام تحقیقات علمی خود، از مواد معدنی و دیگر مواد موجود در ماه در مقادیر مناسب جهت کمک به ماموریت خود بهره برداری نمایند.
3. دول عضو بر مطلوبیت تبادل خدمه علمی و سایر خدمه های سفر به ماه یا تاسیسات روی ماه تا حداکثر میزان ممکن و عملی موافقت میکنند.Article 7
1. In exploring and using the Moon, States Parties shall take measures to prevent the disruption of the existing balance of its environment, whether by introducing adverse changes in that environment, by its harmful contamination through the introduction of extra-environmental matter or otherwise. States Parties shall also take measures to avoid harmfully affecting the environment of the Earth through the introduction of extraterrestrial matter or otherwise.
2. States Parties shall inform the Secretary-General of the United Nations of the measures being adopted by them in accordance with paragraph 1 of this article and shall also, to the maximum extent feasible, notify him in advance of all placements by them of radio-active materials on the Moon and of the purposes of such placements.
3. States Parties shall report to other States Parties and to the Secretary-General concerning areas of the Moon having special scientific interest in order that, without prejudice to the rights of other States Parties, consideration may be given to the designation of such areas as international scientific preserves for which special protective arrangements are to be agreed upon in consultation with the competent bodies of the United Nations.
ماده 7
1. در کاوش و بهره‌برداری از ماه، دول عضو باید تدابیر لازم جهت پیشگیری از اختلال در تعادل زیست محیطی فعلی ماه را، خواه با اِعمال تغییرات مخرب در آن محیط بوسیله آلوده‌سازی زیانبار آن از طریق ورود مواد خارج از محیط زیست آن یا به طرق دیگر اتخاذ نمایند. دول عضو همچنین باید اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تاثیر زیانبار به محیط زیست زمین از طریق ورود مواد فرازمینی یا دیگر طرق را اتخاذ نمایند.
2. دول عضو موافقتنامه باید دبیر کل سازمان ملل متحد را از اقدامات انجام‌شده خود مطابق با بند 1 این ماده مطلع نموده و تا حداکثر میزان ممکن، وی را از پیش نسبت به قرار دادن هرگونه ماده رادیواکتیو بر روی ماه و علل چنین اقدامی آگاه سازند.

3. دول عضو باید سایر دول عضو و دبیر کل سازمان ملل را از وجود مناطق دارای منافع علمی ویژه بر روی ماه مطلع نمایند تا بدین طریق، بدون خدشه وارد آوردن به حقوق سایر دولتها، این مناطق را به عنوان مناطق حفاظت شده علمی بین المللی تعیین نموده و متعاقباً مقررات محافظتی ویژه ای با رایزنی ارکان صالح سازمان ملل متحد برای آنها تبیین نمود.Article 8
1. States Parties may pursue their activities in the exploration and use of the Moon anywhere on or below its surface, subject to the provisions of this Agreement.
2. For these purposes States Parties may, in particular:
(a) Land their space objects on the Moon and launch them from the Moon;
(b) Place their personnel, space vehicles, equipment, facilities, stations and installations anywhere on or below the surface of the Moon.
Personnel, space vehicles, equipment, facilities, stations and installations may move or be moved freely over or below the surface of the Moon.
3. Activities of States Parties in accordance with paragraphs 1 and 2 of this article shall not interfere with the activities of other States Parties on the Moon. Where such interference may occur, the States Parties concerned shall undertake consultations in accordance with article 15, paragraphs 2 and 3, of this Agreement.
ماده 8
1. دول عضو می توانند در هر نقطه از ماه اعم از سطح یا زیر سطح آن به فعالیت های مرتبط با کاوش و بهره برداری، مطابق با مفاد این موافقتنامه بپردازند.
2. در راستای این اهداف، دول عضو می توانند به طور خاص:
الف) اشیاء فضایی خود را بر روی ماه فرود آورده و از ماه پرتاب کنند؛
ب) خدمه، وسایل نقلیه فضایی، تجهیزات، ایستگاهها و تأسیسات را در هر نقطه از سطح ماه یا لایه¬های زیرین آن قرار دهند.
خدمه، وسایل نقلیه فضایی، تجهیزات، امکانات، ایستگاهها و تأسیسات میتوانند آزادانه بر روی ماه یا زیر سطح آن حرکت کنند یا به حرکت درآیند.

3. فعالیت های دول عضو طبق بندهای 1 و 2 این ماده نباید مخل فعالیت های سایر دول عضو بر روی ماه گردد. در صورت بروز چنین مداخله ای، دول عضو مرتبط باید طبق بندهای 2 و 3 ماده 15، اقدام به مشاوره نمایند.Article 9
1. States Parties may establish manned and unmanned stations on the Moon. A State Party establishing a station shall use only that area which is required for the needs of the station and shall immediately inform the Secretary-General of the United Nations of the location and purposes of that station. Subsequently, at annual intervals that State shall likewise inform the Secretary-General whether the station continues in use and whether its purposes have changed.
2. Stations shall be installed in such a manner that they do not impede the free access to all areas of the Moon of personnel, vehicles and equipment of other States Parties conducting activities on the Moon in accordance with the provisions of this Agreement or of article I of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies.
ماده 9
1. دول عضو می توانند بر روی ماه ایستگاههای سرنشین‌دار و بدون سرنشین ایجاد نمایند. دولت عضوی که چنین ایستگاهی را ایجاد مینماید، باید تنها از آن محیط برای اهداف مورد نظر ایستگاه استفاده و سریعاً دبیر کل سازمان ملل متحد را از موقعیت و اهداف ایستگاه مطلع نماید. متعاقباً، در فواصل زمانی یک ساله، آن دولت باید به ترتیب قبل دبیرکل را در مورد تداوم بهره‌برداری از ایستگاه و یا تغییر در اهداف آن آگاه سازد.

2. ایستگاه ها باید بنحوی ایجاد گردند که مانع دسترسی آزاد خدمه، وسایل نقلیه و تجهیزات سایر دول عضو که در ماه به فعالیت می پردازند، مطابق با مفاد این موافقتنامه یا ماده 1 معاهده اصول حاکم بر فعالیت های کشورها در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو، از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی نگردد.Article 10
1. States Parties shall adopt all practicable measures to safeguard the life and health of persons on the Moon. For this purpose they shall regard any person on the Moon as an astronaut within the meaning of article V of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies and as part of the personnel of a spacecraft within the meaning of the Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space.
2. States Parties shall offer shelter in their stations, installations, vehicles and other facilities to persons in distress on the Moon.
ماده 10
1. دول عضو باید کلیه اقدامات عملی جهت محافظت از جان و سلامت اشخاص در ماه را اتخاذ نمایند. بدین منظور، آنها باید کلیه اشخاص واقع بر روی ماه را بر اساس ماده 5 معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در اکتشاف و بهره¬برداری از فضای ماورای جو، از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی، فضانورد و جزئی از خدمه یک فضاپیما بر اساس تعریف موجود در موافقتنامه نجات فضانوردان، بازگشت فضانوردان و بازگشت اشیاء پرتاب شده به فضای ماورای جو تلقی نمایند.

2. دول عضو باید به اشخاصی که بر روی ماه در خطر قرار دارند، درون ایستگاه ها، تأسیسات، وسایل نقلیه و سایر امکانات خود پناه دهند.Article 11
1. The Moon and its natural resources are the common heritage of mankind, which finds its expression in the provisions of this Agreement, in particular in paragraph 5 of this article.
2. The Moon is not subject to national appropriation by any claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.
3. Neither the surface nor the subsurface of the Moon, nor any part thereof or natural resources in place, shall become property of any State, international intergovernmental or non- governmental organization, national organization or non-governmental entity or of any natural person. The placement of personnel, space vehicles, equipment, facilities, stations and installations on or below the surface of the Moon, including structures connected with its surface or subsurface, shall not create a right of ownership over the surface or the subsurface of the Moon or any areas thereof. The foregoing provisions are without prejudice to the international regime referred to in paragraph 5 of this article.
4. States Parties have the right to exploration and use of the Moon without discrimination of any kind, on the basis of equality and in accordance with international law and the terms of this Agreement.
5. States Parties to this Agreement hereby undertake to establish an international regime, including appropriate procedures, to govern the exploitation of the natural resources of the Moon as such exploitation is about to become feasible. This provision shall be implemented in accordance with article 18 of this Agreement.
6. In order to facilitate the establishment of the international regime referred to in paragraph 5 of this article, States Parties shall inform the Secretary-General of the United Nations as well as the public and the international scientific community, to the greatest extent feasible and practicable, of any natural resources they may discover on the Moon.
7. The main purposes of the international regime to be established shall include:
(a) The orderly and safe development of the natural resources of the Moon;
(b) The rational management of those resources;
(c) The expansion of opportunities in the use of those resources;
(d) An equitable sharing by all States Parties in the benefits derived from those resources, whereby the interests and needs of the developing countries, as well as the efforts of those countries which have contributed either directly or indirectly to the exploration of the Moon, shall be given special consideration.
8. All the activities with respect to the natural resources of the Moon shall be carried out in a manner compatible with the purposes specified in paragraph 7 of this article and the provisions of article 6, paragraph 2, of this Agreement.
ماده 11
1. ماه و منابع طبیعی آن میراث مشترک بشریت بوده و در مفاد این موافقتنامه، به ویژه بند 5 این ماده تجلی یافته است.
2. ماه را نمی توان با ادعای حاکمیت، استفاده یا اشغال یا هیچ طریق دیگری به تصاحب ملی درآورد.
3. نه سطح ماه و نه زیر سطح آن و نه هیچ بخشی از خود ماه یا منابع طبیعی آن نباید به تملک هیچ دولت، سازمان بین المللی دولتی یا غیر دولتی، سازمان ملی یا نهاد غیر دولتی یا هیچ شخص طبیعی درآید. قرار دادن خدمه، وسایل نقلیه فضایی، تجهیزات، امکانات، ایستگاهها و تأسیسات بر روی ماه یا زیر سطح آن، از جمله سازه های متصله به سطح یا لایه زیرین، نباید موجب ایجاد هیچ حق مالکیتی بر سطح یا زیر سطح ماه یا هر نقطه دیگری از آن گردد. مفاد پیش رو خدشه ای به نظام حقوقی مندرج در بند 5 این ماده وارد نمی آورد.
4. دول عضو از حق کاوش و بهره‌برداری از ماه بدون هر گونه تبعیض، بر مبنای برابری و مطابق با حقوق بین الملل و مفاد این موافقتنامه برخوردارند.
5. دول عضو این موافقتنامه، نظر به قریب الوقوع بودن امکان بهره‌برداری از ماه، موظف به ایجاد یک نظام بین المللی، شامل رویه‌های مناسب جهت حاکمیت بر بهره‌برداری از منابع طبیعی آن می گردند. این مقرره بایستی مطابق با ماده 18 این موافقتنامه اِعمال گردد.
6. به منظور تسهیل ایجاد نظام بین المللی مقرر در بند 5 این ماده، دول عضو بایستی دبیر کل ملل متحد، عموم مردم و جامعه علمی بین المللی را تا حداکثر میزان ممکن و عملی، از هرگونه منابع طبیعی که ممکن است بر روی ماه کشف کنند، مطلع نمایند.
7. اهداف اصلی نظام بین المللی که باید ایجاد گردد باید شامل این موارد گردد:
الف) توسعه منظم و امن منابع طبیعی ماه؛
ب) مدیریت منطقی آن منابع؛
ج) گسترش فرصتهای استفاده از آن منابع؛
د) اشتراک منصفانه منافع حاصل از منابع مذکور از سوی همه دولتهای عضو، باید با در نظر گرفتن منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهایی که، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، برای کاوش در ماه تلاش کرده‌اند، انجام پذیرد.
8. کلیه فعالیت های مرتبط با منابع طبیعی ماه باید همسو با اهداف مندرج در بند 7 این ماده و مقررات بند 2 ماده 6 این موافقتنامه صورت گیرد.Article 12
1. States Parties shall retain jurisdiction and control over their personnel, vehicles, equipment, facilities, stations and installations on the Moon. The ownership of space vehicles, equipment, facilities, stations and installations shall not be affected by their presence on the Moon.
2. Vehicles, installations and equipment or their component parts found in places other than their intended location shall be dealt with in accordance with article 5 of the Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space.
3. In the event of an emergency involving a threat to human life, States Parties may use the equipment, vehicles, installations, facilities or supplies of other States Parties on the Moon. Prompt notification of such use shall be made to the Secretary-General of the United Nations or the State Party concerned.
ماده 12
1. دول عضو باید صلاحیت و کنترل خود را در ماه بر روی خدمه، وسایل نقلیه، تجهیزات، امکانات، ایستگاهها و تأسیسات حفظ نمایند. مالکیت بر وسایل نقلیه فضایی، تجهیزات، امکانات، ایستگاهها و تأسیسات نباید تحت تأثیر حضور در ماه قرار گیرد.
2. وسایل نقلیه، تأسیسات و تجهیزات یا اجزای تشکیل¬دهنده‌ آنها که در مکانهایی به غیر از موقعیت در نظر گرفته‌شده برای آنها پیدا می¬شوند، باید با آنها بر اساس ماده 5 موافقتنامه نجات فضانوردان، بازگشت فضانوردان و بازگشت اشیاء پرتاب شده به فضای ماورای جو رفتار شود.
3. در صورت بروز وضعیت اضطراری تهدید¬آمیز برای جان انسان، دول عضو می¬توانند از تجهیزات، تأسیسات، وسایل نقلیه، امکانات یا لوازم سایر دول عضو حاضر در ماه استفاده نمایند. چنین استفاده‌ای باید سریعاً به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد یا دولت ذینفع برسد.Article 13
A State Party which learns of the crash landing, forced landing or other unintended landing on the Moon of a space object, or its component parts, that were not launched by it, shall promptly inform the launching State Party and the Secretary-General of the United Nations.
ماده 13

دولت عضوی که به سقوط، فرود اجباری یا سایر فرودهای ناخواسته یک شی فضایی یا اجزای تشکیل¬دهنده آن بر روی ماه که توسط آنها پرتاب نگردیده، پی میبرد، باید سریعاً مراتب را به اطلاع دولت عضو پرتاب کننده و دبیر کل سازمان ملل متحد برساند.Article 14
1. States Parties to this Agreement shall bear international responsibility for national activities on the Moon, whether such activities are carried on by governmental agencies or by non- governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in this Agreement. States Parties shall ensure that non-governmental entities under their jurisdiction shall engage in activities on the Moon only under the authority and continuing supervision of the appropriate State Party.
2. States Parties recognize that detailed arrangements concerning liability for damage caused on the Moon, in addition to the provisions of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies and the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, may become necessary as a result of more extensive activities on the Moon. Any such arrangements shall be elaborated in accordance with the procedure provided for in article 18 of this Agreement.
ماده 14
1. دول عضو این موافقتنامه باید در قبال فعالیتهای ملی بر روی ماه و تضمین مطابقت آنها با مفاد مندرج در این موافقتنامه مسئولیت بین‌المللی داشته باشند، خواه این فعالیتها توسط نهادهای دولتی یا غیر دولتی صورت گرفته باشد. دولتهای عضو باید تضمین نمایند که نهادهای غیر دولتی تحت صلاحیت آنها، تنها تحت حاکمیت و نظارت مداوم دولت صالح اقدام به فعالیت در ماه نمایند.

2. دول عضو ضرورت اتخاد تدارکات مفصل درباره مسئولیت ناشی از خسارات وارده در ماه، با استناد به معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو، از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی و کنوانسیون مسئولیت بین المللی برای خسارات ناشی از اشیاء فضایی، و همچنین با نظر به گسترش میزان فعالیتها بر روی ماه را می پذیرند. هرگونه تدارکاتی از این قبیل،‌ باید بر اساس رویه مقرر در ماده 18 این موافقتنامه صورت پذیرد.Article 15
1. Each State Party may assure itself that the activities of other States Parties in the exploration and use of the Moon are compatible with the provisions of this Agreement. To this end, all space vehicles, equipment, facilities, stations and installations on the Moon shall be open to other States Parties. Such States Parties shall give reasonable advance notice of a projected visit, in order that appropriate consultations may be held and that maximum precautions may be taken to assure safety and to avoid interference with normal operations in the facility to be visited. In pursuance of this article, any State Party may act on its own behalf or with the full or partial assistance of any other State Party or through appropriate international procedures within the framework of the United Nations and in accordance with the Charter.
2. A State Party which has reason to believe that another State Party is not fulfilling the obligations incumbent upon it pursuant to this Agreement or that another State Party is interfering with the rights which the former State has under this Agreement may request consultations with that State Party. A State Party receiving such a request shall enter into such consultations without delay. Any other State Party which requests to do so shall be entitled to take part in the consultations. Each State Party participating in such consultations shall seek a mutually acceptable resolution of any controversy and shall bear in mind the rights and interests of all States Parties. The Secretary-General of the United Nations shall be informed of the results of the consultations and shall transmit the information received to all States Parties concerned.
3. If the consultations do not lead to a mutually acceptable settlement which has due regard for the rights and interests of all States Parties, the parties concerned shall take all measures to settle the dispute by other peaceful means of their choice appropriate to the circumstances and the nature of the dispute. If difficulties arise in connection with the opening of consultations or if consultations do not lead to a mutually acceptable settlement, any State Party may seek the assistance of the Secretary-General, without seeking the consent of any other State Party concerned, in order to resolve the controversy. A State Party which does not maintain diplomatic relations with another State Party concerned shall participate in such consultations, at its choice, either itself or through another State Party or the Secretary-General as intermediary.
ماده 15
1. هر دولت عضو می تواند از همسو بودن فعالیتهای سایر اعضا در اکتشاف و بهره برداری از ماه با مفاد این موافقتنامه اطمینان حاصل نماید. بدین منظور، کلیه وسایل نقلیه فضایی، تجهیزات، امکانات، ایستگاه ها و تأسیسات بر روی ماه باید به روی کلیه دولت های عضو باز باشد. این دولت های عضو، باید پیشاپیش اطلاع رسانی مناسب راجع به بازدید نمایند تا رایزنیهای لازم صورت گرفته و کلیه اقدامات احتیاطی به منظور تضمین ایمنی و جلوگیری از اختلال در عملکرد عادی مراکز تحت بازدید اتخاذ گردد. پیرو این ماده، هر دولت عضو می¬تواند راساً توسط خود یا با کمک کامل یا جزئی سایر دولتهای عضو و یا از طریق فرایندهای بین المللی مقتضی موجود در چارچوب سازمان ملل متحد و مطابق با منشور آن اقدام نماید.
2. دولت عضوی که قویاً باور دارد که دیگر دولت عضو از عمل به وظایف خود پیرو این موافقتنامه امتناع ورزیده یا بر حقوق آن طبق این موافقتنامه خدشه ای وارد آورده است، می¬تواند از آن دولت درخواست رایزنی نماید. دولت عضوی که چنین درخواستی را دریافت می کند، بایستی بدون تاخیر اقدام به رایزنی نماید. هر دولت عضو دیگری که چنین درخواستی را داشته باشد، باید حق مشارکت در رایزنی را داشته باشد. دول عضو حاضر در رایزنی بایستی بدنبال نیل به راه¬حلی مشترک و متقابل برای اختلافات خود بوده و بایستی حقوق و منافع سایر دول عضو را مدنظر قرار دهند. دبیر کل سازمان ملل متحدباید از نتیجه رایزنیها مطلع گردد، و وی نیز باید اطلاعات دریافتی را به کلیه دول عضو ذینفع ارسال نماید.

3. اگر رایزنی ها راه حلی متقابل قابل قبول و مطابق با منافع و حقوق کلیه دول عضو در پی نداشته باشد، طرفهای ذینفع باید کلیه اقدامات لازم به منظور حل و فصل اختلاف از طریق سایر ابزارهای صلح میز مدنظر خود و متناسب با اوضاع و احوال و ماهیت اختلاف را اتخاذ نمایند. در صورت بروز دشواری در شروع رایزنی یا ثمربخش نبودن آن، هر دولت عضو می تواند بدون نیاز به جلب رضایت سایر دولتهای عضو از دبیر کل سازمان ملل متحد به منظور فیصله اختلاف درخواست مساعدت نماید. اگر میان یک دولت عضو با دیگر دولت عضو مرتبط روابط دیپلماتیک برقرار نباشد، باید در رایزنی مشارکت نماید و به انتخاب خود یا راساً در رایزنی حضور یافته یا از دیگر دول عضو یا دبیر کل سازمان ملل متجد به عنوان واسطه استفاده نماید.Article 16

With the exception of articles 17 to 21, references in this Agreement to States shall be deemed to apply to any international intergovernmental organization which conducts space activities if the organization declares its acceptance of the rights and obligations provided for in this Agreement and if a majority of the States members of the organization are States Parties to this Agreement and to the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies. States members of any such organization which are States Parties to this Agreement shall take all appropriate steps to ensure that the organization makes a declaration in accordance with the foregoing.
ماده 16
به استثنای مواد 17 تا 2۱، اشاره به دولت­ها باید قبال اعمال بر هرگونه سازمان بین‌المللی بین‌الدولی که به فعالیت­های فضایی می‌پردازد، تلقی گردد، به شرطی که آن سازمان پذیرش حقوق و تعهدات مقرر در این کنوانسیون را اعلام نماید و همچنین به شرطی که اکثریت دولت­های عضو آن سازمان، عضو این موافقتنامه و معاهده اصول حاکم بر فعالیت کشورها در اکتشاف و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی باشند. دولتهای عضو چنین سازمانی که دولتهای عضو این موافقتنامه هستند، باید تمام اقدامات لازم برای تضمین اینکه آن سازمان چنین اعلامیه‌ای منطبق با مفاد بعدی را صادر نماید، انجام دهند.Article 17
Any State Party to this Agreement may propose amendments to the Agreement. Amendments shall enter into force for each State Party to the Agreement accepting the amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the Agreement and thereafter for each remaining State Party to the Agreement on the date of acceptance by it.
ماده 17
هر دولت عضو این موافقتنامه میتواند اصلاحیه‌هایی را برای این موافقتنامه پیشنهاد دهد. این اصلاحیه‌ها برای هر دولت عضو این موافقتنامه که اصلاحیه‌ها را قبول میکند، پس قبول آنها توسط اکثریت دولتهای عضو این موافقتنامه و سپس برای هر دولت باقیمانده عضو موافقتنامه از تاریخ قبول بوسیله آن دولت، باید لازم‌الاجرا گردد.Article 18
Ten years after the entry into force of this Agreement, the question of the review of the Agreement shall be included in the provisional agenda of the General Assembly of the United Nations in order to consider, in the light of past application of the Agreement, whether it requires revision. However, at any time after the Agreement has been in force for five years, the Secretary-General of the United Nations, as depository, shall, at the request of one third of the States Parties to the Agreement and with the concurrence of the majority of the States Parties, convene a conference of the States Parties to review this Agreement. A review conference shall also consider the question of the implementation of the provisions of article 11, paragraph 5, on the basis of the principle referred to in paragraph 1 of that article and taking into account in particular any relevant technological developments.
ماده 18

ده سال پس از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، موضوع بازنگری این موافقتنامه باید در دستور جلسه موقت مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گیرد تا در پرتو اجرای موافقتنامه در گذشته، لزوم اصلاح در آن بررسی گردد. با این وجود، در هر زمانی پس از ۵ سال پس از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه، با درخواست یک سوم دولت­های عضو موافقتنامه و با موافقت اکثریت دولتهای عضو، باید کنفرانسی با حضور دولت­های عضو برای بازنگری در موافقتنامه برگزار گردد. این کنفرانس بازنگری همچنین باید مسئله اعمال بند 5 ماده 11، طبق اصل مندرج در بند 1 آن ماده، با در نظر گرفتن کلیه تحولات فناورانه را لحاظ نماید.Article 19
1. This Agreement shall be open for signature by all States at United Nations Headquarters in New York.
2. This Agreement shall be subject to ratification by signatory States. Any State which does not sign this Agreement before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the fifth instrument of ratification.
4. For each State depositing its instrument of ratification or accession after the entry into force of this Agreement, it shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of any such instrument.
5. The Secretary-General shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession to this Agreement, the date of its entry into force and other notices.
ماده 19
1. این موافقتنامه باید به روی همه دول برای امضا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح باشد.
2. این موافقتنامه باید توسط دول امضاء‌کننده به تصویب برسد. هر دولتی که پیش از لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه، آن را امضا ننماید،‌ میتواند در هر زمانی بر اساس بند ۳ این ماده بدان ملحق گردد. اسناد تصویب و اسناد الحاق باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده شوند.
3. این موافقتنامه باید در سی امین روز پس از تاریخ سپرده‌شدن پنجمین سند تصویب لازم الاجرا گردد.
4. برای دولی که اسناد تصویب یا الحاقشان پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه سپرده میشود، در سی¬امین روز از تاریخ سپرده‌شدن چنین اسنادی لازم الاجرا می گردد
5. دبیر کل باید سریعاً همه دول امضاکننده و ملحق‌شده را در خصوص زمان هر امضا، زمان سپرده‌شدن هر سند تصویب و الحاق به این موافقتنامه، زمان لازم‌الاجراشدن و سایر رخدادها مطلع نمایند.Article 20
Any State Party to this Agreement may give notice of its withdrawal from the Agreement one year after its entry into force by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such withdrawal shall take effect one year from the date of receipt of this notification.
ماده 20

هر دولت عضو موافقتنامه میتواند یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه و از طریق تسلیم اعلام کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد، خروج خود از موافقتنامه را اعلام نماید. به چنین خروجی باید یک سال پس از تاریخ دریافت این اعلامیه ترتیب اثر داده شود.Article 21
The original of this Agreement, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all signatory and acceding States.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement, opened for signature at New York on the eighteenth day of December, one thousand nine hundred and seventy-nine.
ماده 21
متن اصلی این موافقتنامه، که نسخ عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار یکسان میباشند، باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده شود، و وی نیز موظف است نسخ مصدق آن را به دول امضا کننده و ملحق‌شده ارسال نماید.
بنا به مراتب، امضا کنندگان زیر که از طرف دول متبوعشان دارای اختیارات لازم هستند، این موافقتنامه را که در تاریخ هجدهم دسامبر یک‌هزار و نهصد و هفتاد و نه در نیویورک برای امضا باز گذاشته شده، امضا نموده-اند.
آدرس کوتاه شده: