۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۰:۱۲ ۷۳
طبقه بندی: منابع حقوق فضا
چچ
اصول مرتبط با پخش مستقیم تلویزیونی 1982

اصول مرتبط با پخش مستقیم تلویزیونی 1982

The 1982 Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting

اصول حاکم بر استفاده از ماهواره‌های مصنوعی زمین توسط دولتها برای پخش مستقیم بین‌المللی برنامه‌های تلویزیونی 1982The General Assembly,
Recalling its resolution 2916 (XXVII) of 9 November 1972, in which it stressed the necessity of elaborating principles governing the use by States of artificial Earth satellites for international direct television broadcasting, and mindful of the importance of concluding an international agreement or agreements,
Recalling further its resolutions 3182 (XXVIII) of 18 December 1973, 3234 (XXIX) of 12 November 1974, 3388 (XXX) of 18 November 1975, 31/8 of 8 November 1976, 32/196 of 20 December 1977, 33/16 of 10 November 1978, 34/66 of 5 December 1979 and 35/14 of 3 November 1980, and its resolution 36/35 of 18 November 1981 in which it decided to consider at its thirty-seventh session the adoption of a draft set of principles governing the use by States of artificial Earth satellites for international direct television broadcasting,
Noting with appreciation the efforts made in the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space and its Legal Subcommittee to comply with the directives issued in the above-mentioned resolutions,
Considering that several experiments of direct broadcasting by satellite have been carried out and that a number of direct broadcasting satellite systems are operational in some countries and may be commercialized in the very near future,
Taking into consideration that the operation of international direct broadcasting satellites will have significant international political, economic, social and cultural implications,
Believing that the establishment of principles for international direct television broadcasting will contribute to the strengthening of international cooperation in this field and further the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
Adopts the Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting set forth in the annex to the present resolution.

مجمع عمومی،
با یادآوری قطعنامه (XXVII) 2916 به تاریخ 9 نوامبر 1972 خود، که در آن ضرورت ایجاد اصول حاکم بر استفاده از ماهواره‌های مصنوعی زمین برای پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی، و همچنین در نظر داشتن اهمیت انعقاد یک یا چند توافق بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفت،
همچنین با یادآوری قطعنامه‌های (XXVIII) 3182 به تاریخ 18 دسامبر 1973، (XXIX) 3234 به تاریخ 12 نوامبر 1974، (XXX) 3388 به تاریخ 18 نوامبر 1975، 8/31 به تاریخ 8 نوامبر 1976، 196/32 به تاریخ 20 دسامبر 1977، ،‌16/33 به تاریخ 10 نوامبر 1978، 66/34 به تاریخ 5 دسامبر 1979 و 14/35 به تاریخ 3 نوامبر 1980 خود، و قطعنامه 35/36 به تاریخ 18 نوامبر 1981 خود که در آن تصمیم گرفت تا در نشست سی و هفتم خود، تصویب پیش‌نویس یک مجموعه اصول حاکم بر استفاده از ماهواره‌های مصنوعی زمین برای پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی را مدنظر قرار دهد،
با قدردانی از تلاشهای انجام شده در کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و زیرکمیته‌های آن برای پیروی از فرامین صادره در قطعنامه‌های فوق‌الذکر،
با در نظر داشتن تجارب متعدد پخش مستقیم تلویزیونی که توسط ماهواره انجام شده است و آن تعداد سیستمهای ماهواره‌ای پخش مستقیم که در برخی کشورها عملیاتی هستند و این امکان وجود دارد که در آینده‌ای بسیار نزدیک تجاری‌سازی شوند،
با مدنظر قرار دادن این مسئله که به کارگیری ماهواره‌های پخش مستقیم، ثمرات بین‌المللی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل ملاحظه‌ای خواهند داشت،
با اعتقاد به اینکه ایجاد اصولی برای پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی به تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه کمک خواهد کرد و موجب پیشبرد اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد خواهد شد،
اصول حاکم بر استفاده از ماهواره‌های مصنوعی زمین برای پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی که در ضمیمه قطعنامه حاضر تنظیم شده است، تصویب مینماید.


Annex. Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting

ضمیمه. اصول حاکم بر استفاده از ماهواره‌های مصنوعی زمین برای پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی


A. Purposes and objectives
1. Activities in the field of international direct television broadcasting by satellite should be carried out in a manner compatible with the sovereign rights of States, including the principle of non-intervention, as well as with the right of everyone to seek, receive and impart information and ideas as enshrined in the relevant United Nations instruments.
2. Such activities should promote the free dissemination and mutual exchange of information and knowledge in cultural and scientific fields, assist in educational, social and economic development, particularly in the developing countries, enhance the qualities of life of all peoples and provide recreation with due respect to the political and cultural integrity of States.
3. These activities should accordingly be carried out in a manner compatible with the development of mutual understanding and the strengthening of friendly relations and cooperation among all States and peoples in the interest of maintaining international peace and security.
الف. اهداف و مقاصد
1. فعالیتها در حوزه پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی توسط ماهواره میبایست در حالتی انجام پذیرد که با حقوق حاکمیتی دولتها از قبیل اصل عدم مداخله و همچنین حق هر کدام برای درخواست، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید به همان شکلی که در اسناد مربوط به سازمان ملل متحد بیان شده است، سازگار باشد.
2. چنین فعالیتهایی میبایست انتشار آزاد و تبادل متقابل اطلاعات و دانش را در حوزه‌های فرهنگی و علمی ارتقا بخشد، به توسعه آموزشی، ‌اجتماعی و اقتصادی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه کمک نماید، کیفیت زندگی همه افراد را بهبود بخشد و با در نظر داشتن تمامیت سیاسی و فرهنگی دولتها، امکانات سرگرمی را برای آنها فراهم نماید.
3. بر این اساس، این قبیل فعالیتها میبایست در حالتی انجام پذیرد که با توسعه تفاهم متقابل و تقویت روابط و همکاریهای دوستانه میان همه دولتها و افراد سازگار و به نفع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باشد.


B. Applicability of international law
4. Activities in the field of international direct television broadcasting by satellite should be conducted in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, of 27 January 1967, the relevant provisions of the International Telecommunication Convention and its Radio Regulations and of international instruments relating to friendly relations and cooperation among States and to human rights.
ب. اِعمال حقوق بین‌الملل

4. فعالیتها در حوزه پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی توسط ماهواره میبایست در انطباق با حقوق بین‌الملل انجام پذیرد، که شامل منشور سازمان ملل متحد، معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی، به تاریخ 27 ژانویه 1967، مقررات مرتبط با کنوانسیون بین‌المللی مخابرات و مقررات رادیویی مربوط به آن و اسناد بین‌المللی مرتبط با روابط و همکاریهای دوستانه میان دولتها و حقوق بشر میباشد.C. Rights and benefits
5. Every State has an equal right to conduct activities in the field of international direct television broadcasting by satellite and to authorize such activities by persons and entities under its jurisdiction. All States and peoples are entitled to and should enjoy the benefits from such activities. Access to the technology in this field should be available to all States without discrimination on terms mutually agreed by all concerned.
ج. حقوق و منافع

5. هر دولتی، دارای یک حق برابر برای انجام فعالیتها در حوزه پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی توسط ماهواره و صدور مجوز چنین فعالیتهایی برای اشخاص و نهادهای تحت صلاحیت خود میباشد. همه دولتها و افراد از حق انتفاع از این قبیل فعالیتها برخوردار هستند و میبایست از آن بهره‌مند گردند. دسترسی به فناوری در این حوزه میبایست بدون تبعیض در دسترس همه دولتها و بر اساس شرایطی که همه ذینفعان بر روی آن توافق کرده‌اند، قرار گیرد.D. International cooperation
6. Activities in the field of international direct television broadcasting by satellite should be based upon and encourage international cooperation. Such cooperation should be the subject of appropriate arrangements. Special consideration should be given to the needs of the developing countries in the use of international direct television broadcasting by satellite for the purpose of accelerating their national development.
د. همکاری بین‌المللی

6. فعالیتها در حوزه پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی توسط ماهواره میبایست بر اساس همکاری بین‌المللی باشد و آن را تشویق نماید. چنین همکاریهایی باید موضوع توافقات متناسب باشد. نیازهای کشورهای در حال توسعه در انتفاع از پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی توسط ماهواره با هدف شتاب‌بخشی به توسعه ملی آنها میبایست به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.E. Peaceful settlement of disputes
7. Any international dispute that may arise from activities covered by these principles should be settled through established procedures for the peaceful settlement of disputes agreed upon by the parties to the dispute in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations.
ه. حل و فصل صلح‌آمیز منازعات

7. هر گونه منازعه بین‌المللی که ممکن است از فعالیت هایی که تحت این اصول قرار گرفته است، بوجود آید، میبایست از طریق آیین‌های موجود برای حل و فصل صلح‌آمیز منازعات توافق‌شده توسط طرفین منازعه که سازگار با مقررات منشور سازمان ملل متحد میباشد، حل و فصل گردد.F. State responsibility
8. States should bear international responsibility for activities in the field of international direct television broadcasting by satellite carried out by them or under their jurisdiction and for the conformity of any such activities with the principles set forth in this document.
9. When international direct television broadcasting by satellite is carried out by an international intergovernmental organization, the responsibility referred to in paragraph 8 above should be borne both by that organization and by the States participating in it.
و. مسئولیت دولت
8. دولت ها میبایست برای فعالیت هایی که در حوزه پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی توسط ماهواره بوسیله آنها یا تحت صلاحیتشان انجام میگیرد و همچنین برای انطباق هر گونه فعالیتی از این قبیل با اصول مندرج در این سند، دارای مسئولیت بین‌المللی باشند.
9. هرگاه که پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی توسط ماهواره بوسیله یک سازمان بین‌الدولی بین‌المللی انجام میگیرد، مسئولیت اشاره شده در بند 8 فوق، میبایست هم بر آن سازمان و هم بر اعضای مشارکت‌کننده در آن بار گردد.


G. Duty and right to consult
10. Any broadcasting or receiving State within an international direct television broadcasting satellite service established between them requested to do so by any other broadcasting or receiving State within the same service should promptly enter into consultations with the requesting State regarding its activities in the field of international direct television broadcasting by satellite, without prejudice to other consultations which these States may undertake with any other State on that subject.
ز. وظیفه و حق مذاکره
10. هر کدام از دول پخش‌کننده و گیرنده که یک سیستم خدمات پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی در میان آنها ایجاد شده است، اگر از طرف دولت پخش‌کننده یا گیرنده دیگری در درون همان سیستم درخواستی دریافت نمایند که این خدمات برای آنها نیز انجام شود، میبایست سریعاً با دولت درخواست‌دهنده در رابطه با فعالیتها در حوزه پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی توسط ماهواره وارد مذاکره شوند، بدون آنکه به سایر مذاکراتی که این دولتها ممکن است با سایر دولتها در مورد آن موضوع انجام دهند، خدشه‌ای وارد شود.


H. Copyright and neighboring rights
11. Without prejudice to the relevant provisions of international law, States should cooperate on a bilateral and multilateral basis for protection of copyright and neighboring rights by means of appropriate agreements between the interested States or the competent legal entities acting under their jurisdiction. In such cooperation they should give special consideration to the interests of developing countries in the use of direct television broadcasting for the purpose of accelerating their national development.
ح. حقوق کپی‌رایت و همسایگی

11. بدون خدشه وارد ساختن به مقررات مربوطه حقوق بین‌الملل، دولت ها میبایست بر مبنایی یک جانبه یا چندجانبه برای حفظ حقوق کپی‌رایت و همسایگی از طریق موافقت‌نامه‌های مقتضی میان دول مربوطه یا نهادهای واجد شرایطی که تحت صلاحیت آن دولتها اقدام مینمایند، همکاری نمایند.I. Notification to the United Nations
12. In order to promote international cooperation in the peaceful exploration and use of outer space, States conducting or authorizing activities in the field of international direct television broadcasting by satellite should inform the Secretary-General of the United Nations, to the greatest extent possible, of the nature of such activities. On receiving this information, the Secretary-General should disseminate it immediately and effectively to the relevant specialized agencies, as well as to the public and the international scientific community.
ط. اطلاع‌رسانی به سازمان ملل متحد

12. به منظور ارتقای همکاریهای بین‌المللی در کاوش و بهره‌برداری صلح‌آمیز از فضای ماورای جو، دولتهایی که فعالیتهای حوزه پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی توسط ماهواره را انجام یا مجوز انجام آن فعالیتها را صادر مینمایند، میبایست دبیر کل سازمان ملل متحد را تا حداکثر میزان ممکن از ماهیت چنین فعالیتهایی مطلع سازند. دبیر کل پس از دریافت چنین اطلاعاتی موظف است که آنها را به صورت سریع و مؤثر میان آژانسهای تخصصی مرتبط، و همچنین جوامع عمومی و علمی بین‌المللی انتشار دهد.J. Consultations and agreements between States
13. A State which intends to establish or authorize the establishment of an international direct television broadcasting satellite service shall without delay notify the proposed receiving State or States of such intention and shall promptly enter into consultation with any of those States which so requests.
14. An international direct television broadcasting satellite service shall only be established after the conditions set forth in paragraph 13 above have been met and on the basis of agreements and/or arrangements in conformity with the relevant instruments of the International Telecommunication Union and in accordance with these principles.
15. With respect to the unavoidable overspill of the radiation of the satellite signal, the relevant instruments of the International Telecommunication Union shall be exclusively applicable.
ی. مشاوره‌ها و موافقت‌نامه‌ها میان دولت ها
13. دولتی که قصد دارد یک سیستم ماهواره‌ای خدمات پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی را ایجاد نماید یا مجوز ایجاد آن را صادر نماید، باید بدون تأخیر، آن دولتهایی را که پیشنهاد استفاده از این سرویس را ارائه مینمایند یا قصد ارائه چنین پیشنهادی دارند، مطلع نمایند و سریعاً با هر کدام از آن دولتها که چنین درخواستی را ارائه مینمایند، وارد مذاکره شوند.
14. یک سیستم ماهواره‌ای خدمات پخش مستقیم بین‌المللی تلویزیونی، باید تنها پس از آنکه شرایط مندرج در بند 13 فوق محقق گردید و بر اساس موافقت‌نامه‌ها و/یا تمهیداتی که در راستای اسناد مرتبط اتحادیه بین‌المللی مخابرات است و همچنین بر طبق این اصول نیز میباشد، ایجاد گردد.
15. در رابطه با تابش بیش از اندازه تشعشع سیگنال ماهواره‌ای، اسناد مرتبط اتحادیه بین‌المللی مخابرات باید به صورت انحصاری قابل اعمال باشد.
آدرس کوتاه شده: