۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۴:۱۰ ۱۱۸۴
طبقه بندی: مطالب
چچ
شعار هفته جهانی فضا در سال 1399:

شعار هفته جهانی فضا در سال 1399:

ماهواره ها زندگی را بهتر می کنند

انجمن هفته جهانی فضا هر سال شعاری را برای آن در نظر می‌گیرد. هدف از این کار، همسو کردن فعالیت‌ها و برنامه‌های گروه‌های مختلف در سراسر جهان، در راستای هدفی مشترک است.


شعار هفته جهانی فضا در سال 1399 (2020): ماهواره ها زندگی را بهتر می کنند


پوستر هفته جهانی فضا در سال 1399:


سال ۲۰۰۰: آغاز هزاره فضایی

سال ۲۰۰۱: الهام از فضا

سال ۲۰۰۲: فضا و زندگی روزمره

سال ۲۰۰۳: فضا؛ افقی فراتر از زمین

سال ۲۰۰۴: فضا برای توسعه پایدار

سال ۲۰۰۵: اکتشاف و تخیل

سال ۲۰۰۶: فضا برای نجات زندگی

سال ۲۰۰۷: پنجاه سال در فضا

سال ۲۰۰۸: کاوش در جهان

سال ۲۰۰۹: فضا برای آموزش

سال ۲۰۱۰: اسرار جهان هستی

سال ۲۰۱۱: پنجاه سال انسان در فضا

سال ۲۰۱۲: فضا برای ایمنی و امنیت انسان‌ها

سال ۲۰۱۳: کاوش مریخ، شناخت زمین

سال ۲۰۱۴: فضا؛ راهنمای راه

سال ۲۰۱۵: اکتشاف

سال ۲۰۱۶: سنجش از دور؛ توانمندسازی آینده

سال 2017: اکتشاف جهان های جدید در فضا

سال 2018: فضا جهان را متحد می کند

سال 2019: ماه دروازه ای بسوی ستارگان


فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: