۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۰:۱۹ ۷۳
طبقه بندی: منابع حقوق فضا
چچ
اصول مرتبط با سنجش از دور زمین از فضای ماورای جو 1986

اصول مرتبط با سنجش از دور زمین از فضای ماورای جو 1986

The 1986 Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space

اصول مرتبط با سنجش از دور زمین از فضای ماورای جو 1986The General Assembly,
Recalling its resolution 3234 (XXIX) of 12 November 1974, in which it recommended that the Legal Subcommittee of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space should consider the question of the legal implications of remote sensing of the Earth from space, as well as its resolutions 3388 (XXX) of 18 November 1975, 31/8 of 8 November 1976, 32/196 A of 20 December 1977, 33/16 of 10 November 1978, 34/66 of 5 December 1979, 35/14 of 3 November 1980, 36/35 of 18 November 1981, 37/89 of 10 December 1982, 38/80 of 15 December 1983, 39/96 of 14 December 1984 and 40/162 of 16 December 1985, in which it called for a detailed consideration of the legal implications of remote sensing of the Earth from space, with the aim of formulating draft principles relating to remote sensing,
Having considered the report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space on the work of its twenty-ninth session6 and the text of the draft principles relating to remote sensing of the Earth from space, annexed thereto,
Noting with satisfaction that the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, on the basis of the deliberations of its Legal Subcommittee, has endorsed the text of the draft principles relating to remote sensing of the Earth from space,
Believing that the adoption of the principles relating to remote sensing of the Earth from space will contribute to the strengthening of international cooperation in, this field,
Adopts the principles relating to remote sensing of the Earth from space set forth in the annex to the present resolution.
مجمع عمومی،
با یادآوری قطعنامه (XXIX) 3234 به تاریخ 12 نوامبر 1974 خود که در آن پیشنهاد داد که زیرکمیته حقوقی کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو میبایست موضوع پیامدهای حقوقی سنجش از دور زمین از فضا را مد نظر قرار دهد، همچنین قطعنامه (XXX) 3388 به تاریخ 18 نوامبر 1975، 8/31 به تاریخ 8 نوامبر 1976، 196/32 به تاریخ 20 دسامبر 1977، ‌16/33 به تاریخ 10 نوامبر 1978،‌ 66/34 به تاریخ 5 دسامبر 1979، 14/35 به تاریخ 3 نوامبر 1980، 35/36 به تاریخ 18 نوامبر 1981،‌ 89/37 به تاریخ 10 دسامبر 1982، 80/38 به تاریخ 15 دسامبر 1983، 96/39 به تاریخ 14 دسامبر 1984 و 162/40 به تاریخ 16 دسامبر 1985 خود که در آن این مجمع خواهان مدنظر قرار دادن پیامدهای حقوقی سنجش از دور زمین از فضا به صورت دقیق، با هدف پایه‌ریزی کردن پیش‌نویس اصول مرتبط با سنجش از دور است،
با در نظر گرفتن گزارش کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو در خصوص دستور جلسه بیست و نهم آن و متن ضمیمه‌شده به پیش‌نویس اصول مرتبط با سنجش از دور زمین از فضا‌،
با اظهار رضایت از کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو، که بر اساس بررسی های زیرکمیته حقوقی آن، متن پیش‌نویس اصول مرتبط با سنجش از دور زمین از فضا را مورد تأیید قرار داد،
با اعتقاد به اینکه تصویب اصول مرتبط با سنجش از دور زمین از فضا به تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه کمک خواهد نمود،
اصول مرتبط با سنجش از دور زمین از فضا که در ضمیمه قطعنامه حاضر آمده است را به تصویب می‌رساند.

Annex. Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space
ضمیمه. اصول مرتبط با سنجش از دور زمین از فضای ماورای جو

Principle I
For the purposes of these principles with respect to remote sensing activities:
(a) The term “remote sensing” means the sensing of the Earth’s surface from space by making use of the properties of electromagnetic waves emitted, reflected or diffracted by the sensed objects, for the purpose of improving natural resources management, land use and the protection of the environment;
(b) The term “primary data” means those raw data that are acquired by remote sensors borne by a space object and that are transmitted or delivered to the ground from space by telemetry in the form of electromagnetic signals, by photographic film, magnetic tape or any other means;
(c) The term “processed data” means the products resulting from the processing of the primary data, needed to make such data usable;
(d) The term “analyzed information” means the information resulting from the interpretation of processed data, inputs of data and knowledge from other sources;
(e) The term “remote sensing activities” means the operation of remote sensing space systems, primary data collection and storage stations, and activities in processing, interpreting and disseminating the processed data.
اصل اول
در راستای اهداف این اصول در رابطه با فعالیتهای سنجش از دور:
(الف) عبارت «سنجش از دور» عبارت است از سنجش سطح زمین از فضا از طریق استفاده از ویژگیهای امواج الکترومغناطیسی ساطع‌شده، منعکس‌شده یا پراکنده‌شده بوسیله اجسام مورد سنجش واقع‌شده، با هدف بهبود مدیریت منابع طبیعی، بهره‌برداری از زمین و محافظت از محیط‌زیست؛
(ب) عبارت «داده‌های اولیه» عبارت است از آن دسته داده‌های خامی که از طریق سنجشگرهای از راه دور نصب‌شده بر روی یک شیء فضایی به دست آمده است و بوسیله تله‌متری و به شکل سیگنالهای الکترومغناطیسی توسط فیلم عکاسی، نوار مغناطیسی یا هر وسیله دیگری از فضا به زمین انتقال یا تحویل داده میشوند؛
(ج) عبارت «داده‌های پردازش‌شده» به معنی نتایجی است که از پردازش داده‌های اولیه به دست می‌آید و برای قابل استفاده کردن چنین داده‌هایی مورد نیاز است؛
(د) عبارت «اطلاعات تجزیه و تحلیل‌شده» به معنی اطلاعاتی است که از تفسیر داده‌های پردازش‌شده،‌ داده‌های واردشده و دانش از سایر منابع به دست می‌آید؛
(ه) عبارت «فعالیتهای سنجش از دور» عبارت است از عملیات سنجش از دور سیستمهای فضایی، گردآوری داده‌های اولیه و پایگاههای ذخیره آنها و فعالیتهایی که مربوط به تجزیه و تحلیل، تفسیر و اشاعه داده‌های تجزیه و تحلیل‌شده میباشد.

Principle II
Remote sensing activities shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic, social or scientific and technological development, and taking into particular consideration the needs of the developing countries.
اصل دوم
فعالیت های سنجش از دور باید برای منفعت و به سود همه کشورها، صرف نظر از میزان توسعه اقتصادی، اجتماعی یا علمی و فناورانه آنها، و با در نظر گرفتن نیازهای کشورهای در حال توسعه به طور ویژه انجام پذیرد.

Principle III
Remote sensing activities shall be conducted in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, and the relevant instruments of the International Telecommunication Union.
اصل سوم
فعالیت های سنجش از دور باید مطابق با حقوق بین‌الملل، شامل منشور سازمان ملل متحد، معاهده اصول حاکم بر فعالیت های دولت ها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی و سایر اسناد مرتبط اتحادیه بین‌المللی مخابرات انجام پذیرد.

Principle IV
Remote sensing activities shall be conducted in accordance with the principles contained in article I of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, which, in particular, provides that the exploration and use of outer space shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and stipulates the principle of freedom of exploration and use of outer space on the basis of equality. These activities shall be conducted on the basis of respect for the principle of full and permanent sovereignty of all States and peoples over their own wealth and natural resources, with due regard to the rights and interests, in accordance with international law, of other States and entities under their jurisdiction. Such activities shall not be conducted in a manner detrimental to the legitimate rights and interests of the sensed State.
اصل چهارم
فعالیتهای سنجش از دور باید مطابق با اصول مطروحه در ماده اول معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی انجام پذیرد که به طور ویژه، مقرر میدارد که کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو باید برای منفعت و به سود همه کشورها، صرف نظر از میزان توسعه اقتصادی یا علمی آنها به انجام برسد و تصریح مینماید که اصل آزادی کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو بر اساس اصل برابری باشد. این فعالیتها باید بر اساس احترام به اصل حاکمیت کامل و دائمی همه دولتها و افراد بر روی ثروت و منابع طبیعی خود، و توجه مقتضی به حقوق و منافع سایر دول و نهادهای تحت حاکمیت آنها، مطابق با حقوق بین‌الملل باشد. این چنین فعالیت ها، نباید به شیوه‌ای انجام پذیرد که به حقوق مشروع دولتی که مورد سنجش واقع‌شده است، خسارت وارد نماید.

Principle V
States carrying out remote sensing activities shall promote international cooperation in these activities. To this end, they shall make available to other States opportunities for participation therein. Such participation shall be based in each case on equitable and mutually acceptable terms.
اصل پنجم
دولتهایی که به فعالیتهای سنجش از دور مبادرت میورزند، باید همکاریهای بین‌المللی را در این فعالیتها ترویج بخشند. برای نیل به این هدف، آنها باید فرصتها را برای مشارکت سایر دولتها در این فعالیتها در دسترس قرار دهند. چنین مشارکتهایی باید در هر موردی، بر اساس شرایط برابر و متقابل قابل قبول باشد.

Principle VI
In order to maximize the availability of benefits from remote sensing activities, States are encouraged, through agreements or other arrangements, to provide for the establishment and operation of data collecting and storage stations and processing and interpretation facilities, in particular within the framework of regional agreements or arrangements wherever feasible.
اصل ششم
به منظور در دسترس بودن حداکثری منافع حاصل از فعالیتهای سنجش از دور، دولتها از طریق موافقت‌نامه‌ها یا ترتیبات دیگر، تشویق به انجام گردآوری داده‌ها و تأسیس پایگاه های ذخیره و فراهم نمودن امکانات پردازش و تفسیر اطلاعات میگردند، به ویژه در درون چارچوب موافقت‌نامه‌ها یا ترتیبات منطقه‌ای در هر جایی که امکان‌پذیر باشد.

Principle VII
States participating in remote sensing activities shall make available technical assistance to other interested States on mutually agreed terms.
اصل هفتم
دولتهای مشارکت‌کننده در فعالیتهای سنجش از دور، باید کمکهای فنی به سایر دول علاقمند را بر اساس شرایط متقابل مورد توافق، ارائه نمایند.

Principle VIII
The United Nations and the relevant agencies within the United Nations system shall promote international cooperation, including technical assistance and coordination in the area of remote sensing.
اصل هشتم
سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی مرتبط در درون سیستم سازمان ملل متحد باید همکاریهای بین‌المللی، شامل کمکهای فنی و هماهنگی در زمینه سنجش از دور را ارتقا بخشند.

Principle IX
In accordance with article IV of the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space and article XI of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, a State carrying out a programme of remote sensing shall inform the Secretary-General of the United Nations. It shall, moreover, make available any other relevant information to the greatest extent feasible and practicable to any other State, particularly any developing country that is affected by the programme, at its request.
اصل نهم
در تطابق با ماده چهارم کنوانسیون ثبت اشیاء پرتاب‌شده به فضای ماورای جو و ماده یازدهم معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی، دولتی که به یک برنامه سنجش از دور مبادرت میورزد، باید دبیر کل سازمان ملل متحد را مطلع نماید. علاوه بر این، این دولت باید هرگونه اطلاعات مرتبط دیگر را تا حداکثر میزان ممکن و قابل اعمال در دسترس سایر دول قرار دهد، به ویژه در صورت درخواست، هر دولت در حال توسعه‌ای که از آن برنامه تحت تأثیر قرار میگیرد.

Principle X
Remote sensing shall promote the protection of the Earth’s natural environment. To this end, States participating in remote sensing activities that have identified information in their possession that is capable of averting any phenomenon harmful to the Earth’s natural environment shall disclose such information to States concerned.
اصل دهم
سنجش از دور باید حفاظت از محیط‌زیست زمین را ارتقا بخشد. برای نیل به این هدف، هرگاه دول مشارکت‌کننده در فعالیتهای سنجش از دور، در درون یافته‌های خود به اطلاعاتی دست یابند که قادر است از هرگونه پدیده‌ای که برای محیط‌زیست طبیعی زمین مضر باشد، جلوگیری نماید، باید این اطلاعات را به صورت شفاف در اختیار دول مربوطه قرار دهد.

Principle XI
Remote sensing shall promote the protection of mankind from natural disasters.
To this end, States participating in remote sensing activities that have identified processed data and analyzed information in their possession that may be useful to States affected by natural disasters, or likely to be affected by impending natural disasters, shall transmit such data and information to States concerned as promptly as possible.
اصل یازدهم
سنجش از دور باید محافظت از انسانها در مقابل بلایای طبیعی را ارتقا بخشد.
برای نیل به این هدف، هرگاه دول مشارکت‌کننده در فعالیتهای سنجش از دور، در درون داده‌های پردازش‌شده و اطلاعات تجزیه و تحلیل شده خود به این نتیجه برسند که اینها برای دولتهای خسارت‌دیده یا در شرف خسارت از بلایای طبیعی میتواند مفید واقع شود، باید چنین داده‌ها و اطلاعاتی را در سریعترین زمان ممکن به دول مربوطه مخابره نمایند.

Principle XII
As soon as the primary data and the processed data concerning the territory under its jurisdiction are produced, the sensed State shall have access to them on a non-discriminatory basis and on reasonable cost terms. The sensed State shall also have access to the available analyzed information concerning the territory under its jurisdiction in the possession of any State participating in remote sensing activities on the same basis and terms, taking particularly into account the needs and interests of the developing countries.
اصل دوازدهم
به محض اینکه داده‌های اولیه و داده‌های پردازش‌شده مربوط به قلمرو تحت حاکمیت دولت مورد سنجش واقع‌شده آماده گردید، این دولت باید بتواند به این داده‌ها بر اساسی غیرتبعیض‌آمیز و شرایط هزینه‌ای معقول دسترسی پیدا نماید. دولت مورد سنجش واقع‌شده همچنین باید به اطلاعات موجود تجزیه و تحلیل‌شده مربوط به قلمره تحت حاکمیت خود که در اختیار هر دولتی که در فعالیتهای سنجش از دور مشارکت نموده است،‌ بر همان اساس و شرایط،‌ و با در نظر گرفتن نیاز کشورهای در حال توسعه به صورت ویژه، دسترسی داشته باشد.

Principle XIII
To promote and intensify international cooperation, especially with regard to the needs of developing countries, a State carrying out remote sensing of the Earth from space shall, upon request, enter into consultations with a State whose territory is sensed in order to make available opportunities for participation and enhance the mutual benefits to be derived therefrom.
اصل سیزدهم
به منظور ارتقا و افزایش همکاری بین‌المللی، به ویژه با توجه به نیاز کشورهای در حال توسعه، دولتی که سنجش از دور زمین از فضا را انجام میدهد، باید بر اساس درخواست، با دولتی که قلمرو آن مورد سنجش واقع شده است، به منظور ایجاد فرصتهایی برای مشارکت و تقویت منافع متقابل که از آن منتج میگردد،‌ وارد مذاکره گردد.

Principle XIV
In compliance with article VI of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, States operating remote sensing satellites shall bear international responsibility for their activities and assure that such activities are conducted in accordance with these principles and the norms of international law, irrespective of whether such activities are carried out by governmental or non-governmental entities or through international organizations to which such States are parties. This principle is without prejudice to the applicability of the norms of international law on State responsibility for remote sensing activities.
اصل چهاردهم
در تطابق با ماده ششم معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی، دولتهایی که ماهواره‌های سنجش از دور را راهبری مینمایند، باید برای فعالیتهایشان دارای مسئولیت بین‌المللی باشند و این اطمینان را بوجود آورند که چنین فعالیتهایی در تطابق با این اصول و نرمهای حقوق بین‌الملل انجام میگرند، صرف نظر از اینکه این قبیل فعالیتها توسط حکومتها یا نهادهای غیرحکومتی انجام میشوند یا از طریق سازمانهای بین‌المللی‌ای که چنین دولتهایی در آن عضویت دارند. این اصل بدون خدشه وارد نمودن به قابلیت اعمال نرمهای حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت برای فعالیتهای سنجش از دور میباشد.

Principle XV
Any dispute resulting from the application of these principles shall be resolved through the established procedures for the peaceful settlement of disputes.
اصل پانزدهم
هرگونه منازعه‌ای که از اعمال این اصول بوجود می‌آید، باید از طریق رویه‌های ایجاد شده برای حل و فصل صلح‌آمیز منازعات برطرف شود.
آدرس کوتاه شده: