۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۲:۵۵ ۱۰۶۴
طبقه بندی: اساسنامه
چچ
اساسنامه شورای عالی فضایی

اساسنامه شورای عالی فضایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/11/83 بنا به پیشنهاد شماره 48042/101 مورخ 24/3/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد تبصره (1) ماده (8) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات – مصوب 1382 – اساسنامه شورای عالی فضایی را به شرح زیر تصویب نمود.

بسمه تعالی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/11/83 بنا به پیشنهاد شماره 48042/101 مورخ 24/3/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد تبصره (1) ماده (8) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات – مصوب 1382 – اساسنامه شورای عالی فضایی را به شرح زیر تصویب نمود.

اساسنامه شورای عالی فضایی :

ماده 1 – به منظور استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو و فناوریهای فضایی ، حفظ منافع ملی و بهره برداری منسجم از علوم وفناوریهای فضایی در جهت توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، علمی و فناوری کشور ، شورای عالی فضایی که در این اساسنامه "شورا" نامیده میشود ،تشکیل می شود .


ماده 2 - وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است :

الف – سیاست گذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخش های امنیتی و استفاده صلح آمیزاز فضای ماورای جو در چارچوب سیاستهای کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور .

ب – سیاست گذاری ساخت ، پرتاب و استفاده از ماهواره های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور .

پ – ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاههای ذیربط .

ت – ارایه پیشنهاد و تدوین برنامه های بلند مدت و میان مدت مربوط به امور فضایی به دستگاهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی .

ث – تصویب برنامه های بلند مدت و میان مدت در بخش فضایی کشور .

ج – هدایت و حمایت از فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا .

چ – ارایه پیشنهاد در خصوص خط مشی همکاریهای منطقه ای و بین المللی در مسایل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چار چوب سیاستهای کلی نظام.


ماده 3 – اعضای شورا عبارتند از :

الف – رییس جمهور ( رییس ).

ب – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات .

پ – وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری .

ت – وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح .

ث – وزیر امور خارجه .

ج – وزیر صنایع و معادن .

چ – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

ح – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی .

خ – رئیس سازمان فضایی ایران ( دبیر).

د- چها نفر از افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم و فنون فضایی.

تبصره 1 – در غیاب رییس جمهور ریاست جلسه بر عهده معاون اول رییس جمهور خواهد بود .

تبصره 2 – چهار نفر متخصص در علوم و فنون فضایی موضوع بند (د) این ماده به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رییس جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می شوند .


ماده 4 – دبیرخانه شورا در سازمان فضایی ایران ایجاد و تشکیلات ، نیروی انسانی و اعتبارات مورد نیاز با رعایت تبصره (2) ماده (8) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382 – در آن سازمان پیش بینی میشود .

تبصره – آیین نامه چگونگی برگزاری جلسات و گردش کار شورا توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید .


ماده 5 – دبیر شورا میتواند با هماهنگی رئیس شورا به تناسب موضوع به منظور استفاده از نظرات مشورتی از صاحبنظران و کارشناسان ذیربط دعوت نماید تا در صورت لزوم در جلسات شورا شرکت نمایند.


ماده 6 – به پیشنهاد دبیر و با تصویب شورا ، به منظوربررسیهای کارشناسی درباره مسایل و موضوعات مختلف ،کارگروههای تخصصی تشکیل و نتیجه این بررسی ها در فرآیند تصمیم گیری شورا استفاده می شود .


ماده 7 – شورا حداقل دو بار در سال جلسه خواهد داشت و در صورت نیاز میتواند جلسات فوق العاده ای نیز تشکیل دهد


ماده 8 – جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رییس جلسه رسمیت خواهد یافت .


ماده 9 – تصمیمات شورا با رای موافق اکثریت اعضا( هفت نفر) معتبر خواهد بود که پس از تایید رییس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاههای ذی ربط ابلاغ می گردد .


ماده 10 – در جلسات شورا اخذ رای علنی است ودرصورت تشخیص رییس شورا رای گیری غیر علنی خواهد بود


ماده 11 – دبیر شورا موظف است گزارش فعالیتهاو اقدامات انجام شده در مورد تصمیمات شورا را هر شش ماه یکبار تهیه نماید و به اطلاع اعضا برساند .


ماده 12 – براساس ماده (14) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وظایف و اختیارات شورا شامل محدوده وظایف و اختیارات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران نمی شود


تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

وزارت راه وترابری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/4/84 بنا به پیشنهاد شماره 1329/11 مورخ 28/1/1384 وزارت راه و ترابری و به استناد تبصره (1) ماده (8)قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382- تصویب نمود:

اساسنامه شورای عالی فضایی ، موضوع تصویب نامه شماره 53661/ت30913 ه – مورخ 28/11/1383 به شرح زیر اصلاح می شود :


1- در بند " د " ماده (3) عبارت " سه نفر" جایگزین عبارت " چهار نفر " میشود.

2- عبارت زیر به عنوان بند " ذ " به ماده (3) اضافه میشود :

" ذ – وزیر راه و ترابری " .


آدرس کوتاه شده: