یکشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۵۶ ۲۲۹
چچ

بیانیه سطح توافق فرآیند ارائه خدمات کاربردی سنجش از راه دور

بیانیه سطح توافق فرآیند ارائه خدمات کاربردی سنجش از راه دور