یکشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۴۴ ۷۶۱۸
چچ
منشور اخلاقی کارکنان سازمان فضایی ایران

منشور اخلاقی کارکنان سازمان فضایی ایران

منشور اخلاقی کارکنان سازمان فضایی ایران


ما کارکنان سازمان فضایی ایران به منظور انجام وظایف قانونی، اداری، امور مطالعاتی و پژوهشی و فنی تخصصی زمینه فناوری های فضایی خود را مسئول و موظف به رعایت موارد ذیل می دانیم

 1. ناظر دانستن خداوند متعال در همه امور و رعایت تقوا و تلاش در جهت جلب رضایت الهی
 2. رعایت نظم و انضباط اداری و حضور موثر و به موقع در محل کار
 3. رعایت صداقت، کرامت انسانی و احترام به افراد (پرورش منابع انسانی، حفظ حرمت و شخصیت انسانها،خوشرویی، متانت، اعتدال و ایجاد توازن)
 4. استفاده از پوشش و ظاهر آراسته مطابق با فرهنگ اسلامی و عمومی جامعه و رعایت سایر شئونات اسلامی
 5. اشاعه فرهنگ باسخگویی مناسب به ارباب رجوع
 6. تقویت حس مسئولیت پذیری و همگرایی جمعی نسبت به حرفه و سازمان متبوع
 7. -تلاش برای درک صحیح اهداف سازمان و حرکت به سوی تحقق اهداف مورد نظر
 8. داشتن وجدان کاری در انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد منطبق با قوانین و مقررات جاری
 9. به کار گیری خلاقیت و نوآوری و ارتقای توانمندی علمی و عملی برای بهبود انجام وظایف محوله
 10. رازداری و حفظ اطلاعات سازمانی و استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی
 11. ایجاد و حفظ محیط آرام، همراه با صمیمیت و اعتماد، پرهیز از شایعه و صفات ناپسند
 12. رعایت صرفه جویی و ممانعت از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال بیت المال
 13. در جهت توسعه همه جانبه و پایدار سازمان قدم برداشته و در تقویت ارزشهای متعالی اسلامی و غرور و افتخار ملی سهیم باشیم

با آرزوی توفیق الهی