چهارشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۳۶ ۷۸۲
چچ

آلبوم استارت آپ های فضایی دنیا

آلبوم استارت آپ های فضایی دنیا


در ایـن کتابچـه تـلاش شـده اسـت بـا معرفی کسـب وکار های موفـق و جـاری دنیا که به نحـوی بـر داده هـای ماهـواره ای مبتنـی هسـتند، ایده هـا و ظرفیت هـای ممکـن بـرای توسـعه فعالیـت یـا ایجـاد یـک حـوزه کاری جدیـد بـه خواننده ارائه شـود. بی توجهـی بـه بـازار بکـر و دسـت نخـورده کشـور در بهره بـرداری از خدمـات فضایـی ایـن فرصـت را بـرای کسـب وکارهای خارجـی فراهـم خواهـد کـرد تـا بـه راحتـی کنتـرل بـازار ایـران را بـه دسـت گیرنـد. از ایـن رو محتـوای ایـن کتابچـه نـه بـرای معرفـی و تبلیـغ کسـب وکارهای غیـر ایرانـی بلکـه تنهـا جهـت ایده پـروری و بیـان پتانسـیل ها و ظرفیت هـای ممکـن بـرای فعالیـت گـردآوری شـده اسـت.
برای دریافت آلبوم استارت آپ های فضایی دنیا بر روی فایل زیر کلیک کنید

نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۶.۱۳ مگابایت
تعداد دانلود : 2500
فایل :
آدرس کوتاه شده: