۳۰۵
چچ
ملزومات مطالعات امکان سنجی در پروژه طراحی، ساخت و بهره برداری از ماهواره ملی مخابراتی

ملزومات مطالعات امکان سنجی در پروژه طراحی، ساخت و بهره برداری از ماهواره ملی مخابراتی

ملزومات مطالعات امکان سنجی در پروژه طراحی، ساخت و بهره برداری از ماهواره ملی مخابراتی

فایل ضمیمه