۲۸۵
چچ
صنعت ماهواره -خدمات و تأثیرات اجتماعی آن

صنعت ماهواره -خدمات و تأثیرات اجتماعی آن

صنعت ماهواره؛ خدمات و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن (با تمرکز بر اروپا)

فایل ضمیمه