۴۵۸
چچ
وضعیت کشور های همسایه در بهره برداری از مدار زمین آهنگ

وضعیت کشور های همسایه در بهره برداری از مدار زمین آهنگ

گزارش فعالیت های فضایی کشورهای منطقه در مدار زمین آهنگ

فایل ضمیمه