۳۲۱
چچ
سیستم های ماهواره ای با سیگنال های انتشاری باند پهن

سیستم های ماهواره ای با سیگنال های انتشاری باند پهن

معرفی مشخصات یک سیستم ماهواره با سیگنالهای انتشاری باند پهن (تکنولوژی DS)

فایل ضمیمه