۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۵۶ تعداد بازدید: ۲۰۹
طبقه بندی: ارائه داده و تصاویر ماهواره ای
چچ

چه تعداد داده ماهواره ای بصورت رایگان تحویل متقاضی خواهد شد؟

10 صحنه داده ماهواره ای با توان تفکیک مکانی کم (مانند داده ماهواره NOAAو TERRA)ویا 4 صحنه داده ماهواره ای با توان تفکیک مکانی متوسط (مانند داده ماهواره LANDSAT،SPOT، IRSو...).