۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۲:۵۲ تعداد بازدید: ۷۸۴
طبقه بندی: ارائه خدمات پژوهشی در حوزه نجوم رصدی
چچ

خدمات پژوهشی در حوزه نجوم رصدی شامل چیست؟

این خدمات شامل تهیه داده های نورسنجی اجرام سماوی و اخترسنجی و ارائه ی آن به کاربر، در اختیار قراردادن امکانات رصدخانه جهت اجرای پروژه های مورد نظر محققین و دانشجویان، رصد و تصویربرداری از اجرام سماوی و رصد روزانه خورشید و ارائه داده های تصویری مربوط به آنها جهت استفاده علمی محققان، ارائه داده های علمی مربوط به مصنوعات فضایی (به طور خاص، ماهواره ها و پسماندهای فضایی) در حال چرخش به دور زمین، رصد پدیده های نجومی خاص و ارائه داده های علمی آنها به کاربران می شود.