• پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 1689268 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 2315 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 19 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

مشاهده خطوط ساحلی

ساحل، پدیده ای جغرافیایی است که از ارتباط و تعامل آب دریاها و اقیانوس ها با خشکی های مجاور، بوجود می آیند.
 
شکل 1 : خط ساحلی
هزاران کیلومتر طول سواحل خشکی های کره زمین، نقش این پدیده جغرافیایی را در طبیعت و حیات در کره زمین نشان می دهد. کشورمان ایران نیز با داشتن حدود 5،440 کیلومتر خط ساحلی سی و هفتمین کشور از نظر طول خط ساحلی در جهان می باشد.
 
شکل 2 : سواحل طولانی
با توجه به مقدار زیاد طول سواحل در کشورمان ایران، نظارت، مطالعه و بررسی مستمر بر این پدیده طبیعی امری ضروری است.  نوار ساحلی از بخش آبی که جزئی از بخش کم عمق دریا و بخشی که تحت تأثیر امواج دریاست و بخشی که با مد دریا به زیر آب رفته و با جزر به خشکی اضافه می شود و یا تحت تأثیر عملکرد امواج در طول زمان می باشد، تشکیل شده است. برای مشاهده و نظارت بر این بخش ها که در محل تلاقی خشکی و آب بوجود می آیند، تصاویر ماهواره ای بسیار مفید می باشند. با توجه به گستردگی هر صحنه از تصاویر ماهواره ای،‌ قابلیت تکرار تصاویر در دوره های زمانی متناسب با تغییر این پدیده، قدرت تفکیک طیفی و دیگر قابلیت های داده های ماهواره ای و فناوری سنجش از دور، امکان مطالعه این پدیده را با سرعت و آسانی بیشتری برای کاربران فراهم می کند.
 
شکل 3 : شناسایی عوارض سطحی زمین در مناطق ساحلی
مطالعه سواحل با بکارگیری تصاویر ماهواره ای و قابلیت های فناوری سنجش از دور از دیدگاه های متفاوتی ممکن می باشد. یکی از مواردی که با تصاویر ماهواره ای می توان به مطالعه و بررسی آن پرداخت، مطالعه تخریب و جابجای شدن خط ساحلی است. شکل و انحناهای خط ساحل با فعالیت امواج تغییر می کند. خشکی ها توسط آب دریاها  واقیانوس ها مورد تهاجم قرار گرفته و تغییر شکل پیدا می کنند. این مسئله موجب می شود که علاوه بر تغییر و جابجایی خط ساحل یا مرز آب، نحوه و میزان تخریب سنگ ها و خشکی های سواحل توسط امواج دریا نیز از جمله موضوعات مورد مطالعه باشد. بعضی از بخش های ساحل تخریب شده به بخش دریایی می پیوندد و بخش از دریا،‌ با رسوب گذاری سنگ های فرسوده شده به خشکی های کم ارتفاع و کم شیبی تبدیل می گردد. این تغییرات با کمک تصاویر ماهواره ای قابل مشاهده، مطالعه و اندازه گیری می باشد.
 
شکل 4 : تخریب عوارض ساحلی در اثر برخورد امواج
فناوری سنجش از دور با استفاده از تصاویر ماهواره ای تکراری که در فواصل زمانی نسبتأ کوتاه از سطح زمین اخذ می گردند، در مطالعه و اندازه گیری و ارزیابی نوسانات مرز خشکی و آبی و هر گونه تغییر در سواحل، کارآمدی زیادی دارد.
نقش سنجش از دور در مطالعه کاربری سواحل
کاربری سواحل به دو بخش خشکی و آبی تقسیم می شود.

نقش فن آوری سنجش از دور در مطالعه کاربری های سواحل:
کاربری و پوشش سطح خشکی های سواحل دریاها و اقیانوس ها تحت تأثیر دریا و اقلیم برآمده از آن قرار دارد. این کاربری ها علاوه بر عملکرد پدیده های طبیعی مانند اثر امواج دریا یا باد، تحت تأثیر عملکرد فعالیت های انسان ها نیز قرار داشته و لذا در طول زمان دستخوش تغییرات متنوع و متعددی می گردد. شناسایی انواع کاربری ها در طول سواحل دریاها و اقیانوس ها، با توجه به عملیات ساخت زیر ساخت ها برای بهره برداری اقتصادی و شهرهای ساحلی و نیز کشاورزی هایی که در طول این مسیر ایجاد شده و نیز کاربری های طبیعی موجود در این نوار ساحلی همگی برای کاربران گوناگون حائز اهمیت می باشد. تصاویر ماهواره ای با توجه به توانایی خود مانند تفکیک مکانی و طیفی و مانند آن، می توانند اطلاعات مورد نیاز کاربران را تأمین و در اختیار آنان قرار دهند. با بکار گیری این قابلیت ها در فناوری سنجش از دور، می توان به شناسایی، اندازه گیری و تشخیص ویژگی های پدیده های کاربردی سطح زمین و همچنین تغییراتی که در طول زمان در این پدیدها و عوارض بوجود می آید، پرداخته و نقشه های مورد نیاز کاربران مختلف و سازمان ها و مراجع گوناگون با
تخصص های مختلف تهیه کرد.
 
شکل 5 : شناسایی عوارض مربوط به مناطق ساحلی
مطالعه کاربری های بخش دریایی:
از مرز آب و خشکی به سمت دریا نیز تحت تأثیر عملکرد حرکت امواج و اقلیم حاصل از برخورد دریا – خشکی است. در این بخش موجودات زنده ای که خاص این اقلیم هستند زندگی می کنند که مطالعه آنها می تواند مورد لزوم باشد. همچنین مطالعه رسوبات در این منطقه از نظر میزان تراکم و جابجایی های ناشی از جریان های دریایی و مانند آنها برای کاربران مختلف مورد نیاز است. با بکارگیری داده های ماهواره ای، امکان مطالعه بخش آبی سواحل و آنچه که در این بخش وجود دارد و نیز تغییرات آنها در طول زمان فراهم است. بکارگیری تصاویر تکراری از این منطقه، امکان تعیین جهت، سرعت و نحوه تغییر شکل این کاربری ها، برای کاربران فراهم می باشد.

مطالعه جزر و مد:
مطالعه جزر و مد و تغییرات آن در طول زمان و اثرات آنها بر محیط طبیعی آن بخش از سواحل که تحت تأثیر جزر و مد قرار دارند، با بکارگیری فناوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای ممکن بوده و  بسیاری از اطلاعاتی که به تغییرات این زون مربوط می شود با بکار گیری تصاویر ماهواره ای تکراری بسیار آسان تر بدست می آید.
شکل 6 : اهمیت جذر و مد

مطالعه آلودگی ها در سواحل:
فعالیت های انسان اعم از ساخت و سازها، بهره برداری های از محیط، راه های ارتباطی و خطوط تأمین نیرو و بسیاری دیگر از فعالیت های انسان، عمومأ همراه با بر هم زدن اکوسیستم طبیعی یا تخریب پدیده های زیست محیطی یا وارد کردن ضایعات حاصل از بهره برداری های انسان به محیط می باشد که همگی اینها موجب نوعی خسارت زیست محیطی و آلایندگی محیط می شوند. آلایندگی های سواحل،‌ در دو بخش آبی و خشکی ایجاد می گردد.
همه آلودگی های وارد شده به محیط زیست لازم است که شناسایی شده و با بررسی نوع و میزان خسارت وارده به محیط و نحوه آلوده شدن محیط، به برطرف کردن آن اقدام شود. این کار توسط بخش هایی در سازمان های مرتبط انجام می گیرد. فناوری سنجش از دور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، می تواند بیشترین کمک را به این کاربران برای شناسایی و مطالعه آلودگی ها و پراکندگی آنها بنمایند. این مطالعات قبل از برطرف کردن مواد آلاینده از محیط، امری ضروری است.
 
شکل 7 : آلودگی سواحل
تحلیل فرم های ایجاد شده در سواحل:
تحت تأثیر محیط ساحلی، از برخورد دو پدیده طبیعی خشکی و آبی، اشکال و فرم ها و ساخت های طبیعی گوناگونی، متناسب با نحوه تعامل دو پدیده خشکی و آبی تشکیل می شود. برخی از فرم های ایجاد شده ناشی از جریان های هوا و باد هستند که به ساخت های طبیعی شکل می دهند. .وجود تپه های ماسه ای و شکل خاص آنها در سواحل نمونه ای از این فرم هاست. برخی دیگر از فرم های ایجاد شده ناشی از عملکرد آبها می باشند، مانند شکل سواحل ماسه ای در مرز آب و خشکی یا شکل هایی که ناشی از تعامل دریا یا خشکی است.
 
شکل 8 : برخی از اشکال ساحلی
برخی از سواحل دارای اشکال صخره ای بوده و برخی دیگر ماسه ای و گسترده هستند و نیز تحت تأثیر عوامل بوجود آورنده این فرم ها، سواحل گستردگی های گوناگونی پیدا می کنند. برای شناسایی این ساختارها، اندازه گیری یا تغییرات آنها در طول زمان و نیز دیگر مطالعات در مورد این ساختار های طبیعی یا هرگونه شکل دیگری از پدیده های طبیعی در سواحل، بکار گیری فناوری سنجش از دور بسیار کارآمد بوده و می توان با روش دور سنجی و از راه دور، با بکارگیری تصاویر ماهواره ای متناسب نوع مطالعه، به بررسی اشکال پدیده های طبیعی پرداخت.
 
شکل 9 : مشاهده اشکال ایجاد شده در اثر تعامل دریا و خشکی با تصاویر ماهواره ای
مطالعه ذرات معلق:
ذرات معلق موجود در دریا از نظر رسوبگذاری و نقشی که در تنوع زیستی و آبزیان،‌ رسوب گذاری در سواحل و مانند آن می گذارند حائز اهمیت هستند. با توجه به اینکه این ذرات در سواحل و بخصوص مصب رودخانه ها بیشتر از دیگر مناطق هستند، با بکارگیری فناوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای قابل مشاهده و مطالعه بوده و اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت آنها از این روش ممکن می باشد. در حالیکه ارزیابی و بررسی کامل بسیاری از این مناطق در مطالعات زمینی به دلیل عدم دسترسی آسان، ممکن نبوده و به همین دلیل فناوری سنجش از دور در این زمینه نیز بسیار کارآمد می باشد.
 
شکل 10 : شناسایی وجود ذرات در سواحل با تصاویر ماهواره ای
دیگر مطالعات بخش های آبی و خشکی سواحل:
حرکت آب در سواحل علاوه جزر و مد و امواج، دارای تحرکات دیگری در مقیاس بزرگ تر هستند. این تحرکات آب ها، جریان های دریایی می باشند. این جریان ها در تعادل محیط آبی نقش بسزایی دارند. مطالعه جریان های دریایی در سواحل و بررسی جهت و نحوه حرکت آنها با بکارگیری تصاویر تکراری از محدوده ساحل و با پردازش تصاویر بر مبنای فناوری سنجش از دور ممکن بوده و اطلاعات با ارزشی در این زمینه در اختیار کاربران قرار می دهد.
 
شکل 11 : شناسایی جریان های دریایی با تصاویر ماهواره ای
همچنین این فناوری در کسب اطلاعات دیگری از منطقه که در محیط ساحل و زندگی ساکنین و فعالیت های آنها نقش دارد نیز بسیار کارآمد می باشد. به عنوان مثال در مورد دمای سطح آب های ساحلی، از این فناوری می توان استفاده نمود.
 
شکل 12: تهیه نقشه درجه حرارت آب ها با تصاویر ماهواره ای
با تصویربردای با قدرت تفکیک بالا می توان به مطالعه امواج پرداخت و ابعاد و اندازه آنها را بدست آورد یا در صورت بروز توفان با بررسی امواج در هنگام توفان ویژگی های آن را مطالعه کرده و زمان رسیدن طوفان به ساحل را اندازه گیری نمود.
 
شکل 13 : اندازه گیری امواج، جهت و سرعت حرکت آنها با تصاویر ماهواره ای

کلیدواژه ها: خط ساحلی | جزرو مددریا | تغییرات ساحلی | ساحل دریا | مدرسه سنجش از دور | مقطع کاربرد | سطح کاربرد | کاربرد سنجش از دور | سنجش از دور | فن آوری سنجش از دور | سازمان فضایی ایران | آلودگی ساحل | فرم سواحل |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 368 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر