• پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 1689958 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1996 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 22 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

ا-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ

ا-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ

اصطلاح

معادل انگلیسی

تعریف و شرح اصطلاح

آستانه

Threshold

مرزی در فضای طیفی که در ورای آن یک جزء تصویری دارای چنان احتمال ضعیفی از بودن در رده ای معین است که می تواند جزو آن رده محسوب نشود.

آشکار ساز

Detector

وسیله ای که در تناسب مستقیم با تابش فرودی بر آن جریان الکتریکی تولید می کند.

آنالوگ

Analogue

صورتی از ثبت داده ها که بر اساس اصل اندازه گیری پیوسته به جای شمارش گسسته، عمل می کند به آن مانسته نیز می گویند.

آنتن

Antenna

وسیله ای که تابش الکترومغناطیسی را از یک فرستنده تابش کننده ویا از سایر منابع  دریافت می کند.

آهنگ نمونه برداری

Sampling rate

آهنگ زمانی، مکانی یا طیفی که با آن اندازه گیری های کمیت های فیزیکی انجام میگیرد.

اختلاف منظر

Parallax

جابجایی ظاهری وضیعت یک جسم نسبت به یک نقطه مرجع یا سیستم مختصات، که در اثر حرکت نقطه مشاهده به وجود می آید.

اسپات

SPOT

ماهواره منابع زمینی بدون سرنشین و مدار قطبی فرانسه.

اسکن کننده

Scanner

هر وسیله ای که برای تولید تصویر از روش اسکن کردن استفاده نماید به آن اسکنر میگویند.

اسکن کننده خطی

Linescanner

سنجنده ای که در اثر اسکن کردن، تصویر نواری پیوسته ای تولید می کند. به آن اسکنر خطی نیز می گویند.

اسکن کننده خطی فروسرخ گرمایی

Thermal infrared linescanner

سنجنده اسکن کننده غیر فعالی که تصویرهایی از سطح زمین در طول موج های میکرو موج تولید می کند. به آن اسکنر میکرو موج غیر فعال نیز می گویند.

اسکن کننده میکرو موج غیر فعال

Passive microwave scanner

سنجنده اسکن کننده غیر فعالی که تصویرهایی از سطح زمین در طول موج های میکرو موج تولید می کند. به آن اسکنر میکرو موج غیر فعال نیز م گویند.

اطلاعات مکانی

Spatial information

اطلاعاتی که توسط تغییرات مکانی پاسخ طیفی یک منظره حمل می شود.

الگو

Pattern

تکرار منظم مقدارها یا تنها در یک تصویر. به آن نقش نیز گفته می شود.

الگوریتم

Algorithm

  1. روش گام به گام معینی برای رسیدن به نتیجه معین
  2. روشی کامپیوتری برای حل یک مسئله

الگوی تصویر

Image pattern

نظم و جایگزیدگی مشخصه ای تنها یا بافتها. به آن نقش تصویر نیز می گویند.

انرژی تابشی

Radiant energy

انرژی حمل شده توسط تابش الکترومغناطیس. به آن انرژی تابش نیز می گویند.

اورلی

Overlay

یک ورقه نورگذران برای نمایش یا ارائه اطلاعاتی که در نقشه ها یا تصویرها نشان داده شده است.

ایجاد وقفه

Layover

جابجایی راس یک عارضه مرتفع نسبت به قاعده آن در تصاویر رادار پهلونگر

ایستگاه گیرنده زمینی

Grand receiving station

تجهیزاتی برای ثبت و انتقال داده ها از سنجنده مستقر در ماهواره

اینرسی گرمایی

Thermal inertia

میزانی از پاسخ یک ماده به تغییرات دما. به آن لختی گرمایی نیز می گویند.

بارزسازی تصویر

Image enhancement

هر عملیاتی که ارزش یک تصویر را برای کاربردی خاص بالا می برد.

بارزسازی لبه

Edge enhancement

استفاده از تکنیکها یا فنون تحلیلی برای تاکید کردن بر تحول فضائی تن تصویر

باریکه

Beam

تپ یا پالس کانونی شده انرژی

بازتاب

Reflection

تابش الکترومغناطیسی که نه جذب می شود و نه تراگسیل.

بازتاب آینه ای

Specular reflection

بازتابندگی انرژی الکترومغناطیسی بدون پراکندگی یا پخشیدگی از سطح که نسبت به طول موج های انرژی فرودی هموار است.

بازتاب پخشیده

Diffuse reflection

نوعی بازتاب که از یک سطح نسبتا نا هموار حاصل می شود و در آن پرتوهای بازتابی در همه جهت ها پراکنده می شوند که به آن بازتاب پخشی نیز می گویند.

بازتابگر پخشنده

Diffuse reflector

هرسطحی که پرتوهای فرودی را در جهتهای متعدد باز می تاباند.

بازتابندگی

Reflectance

نسبت انرژی تابشی از یک جسم به انرژی تابشی فرودی بر آن. گاهی به اشتباه جای تابندگی به کار می رود.

بازتابندگی طیفی

Spectral reflectance

بازتابندگی انرژی الکترومغناطیسی در بازه طول موجی خاص.

بازتابندگی نسبی

Albedo

1-نسبت میزان تابش الکترومغناطیسی بازتابی از یک جسم به میزان تابش فرودی بر آن

2-بازتابندگی یک جسم نسبت به بازتابندگی یک سطح کاملا پراکننده که با فاصله یکسان از خورشید و عمود بر تابش فرودی قرار دارند.

بازیافت تصویر

Image restoration

فرایندی که طی آن یک تصویر تنزل یافته به شرایط اولیه خودش بازگردانده می شود.

بافت

Texture

فراوانی تغییر و ترتیب تنها در یک تصویر

باند گرمائی

Thermal band

اصطلاحی عام برای طول موج های فروسرخ گرمایی که از جو زمین تراگسیل می شوند.

بایت

Bite

یک گروه 8 بیتی از داده های رقومی

بدون تاخیر

Real time

اصطلاحی خاص برای گردآوری و نمایش همزمان تصویرهای سنجش از دور

برجستگی

Relief

پستی و بلندی های قائم یک سطح

برجسته نما

Stereoscope

وسیله اپتیکی دو چشمی برای دیدن تصاویر همپوشان به منظور حصول تاثری ذهنی از سه بعدی بودن

بسط تباین

Contrast stretching

افزایش دادن تباین تصاویر با بسط دادن گستره اولیه مقادیر یا تنها به منظور استفاده از کل گستره تباین فیلم ثبت کننده یا وسیله نمایش

بهره

Gain

افزایش توان سیگنال در طی انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر

بیت

Bit

یک رقم دودویی (0 یا 1)

بیت دراینچ

BPI

Bits Per Inch

پاسخ طیفی

Spectral response

پاسخ یک سنجنده به طول موج خاصی از تابش الکترومغناطیسی. به آن واکنش طیفی نیز می گویند.

پالت

Pallet

بخش متحرک یک سکو که می توان از آن برای نگه داشتن سنجنده استفاده نمود. به آن بالشتک نیز می گویند.

پراکندگی

Scattering

  1. فرایندی که طی آن ذرات کوچک معاق در محیطی با ضریب شکست متفاوت، بخشی از تابش فرودی را در همه جهت ها پخش می کند.
  2. فرایندی که طی آن یک سطح نا هموار تابش الکترومغناطیسی فرودی بر آن را دوباره باز می تاباند.

پراکندگی ریلی

Rayleigh scattering

پراکندگی وابسته به طول موج تابش الکترومغناطیسی توسط ذرات موجود در جو که ابعاد آنها کوچکتر از طول موج پراکنده شده است.

پراکندگی سنج

Scatterometer

وسیله ای برای ثبت ویژگیهای یک سطح

پرتو فرودی

Incident ray

پرتوی که به یک سطح اصابت می کند.

پرتوافکنی

Irradiation

اصابت تابش الکترومغناطیسی بر یک سطح. تابیدگی را نیز ببیند.

پردازش تصویر

Image processing

عملیات مختلفی که می توان بر روی داده های تصویری انجام داد. به آن تصویرپردازی نیز می گویند.

پردازش تصویر انفعالی

Interactive Image Processing

نوعی روش پردازش داده ها که در آن اپراتور نتیجه های اولیه را مرور می کند و می تواند متناسب با انها تکنیکهای پردازش تصویر را تغییر دهد.

پردازش داده ها

Data processing

بکارگیری روشهای مکانیکی، الکتریکی و یا محاسباتی برای تبدیل داده ها از صورتی به صورت دیگر که به آن داده پردازی می گویند.

پس پراکندگی

Backscatter

پراکنده شدن انرژی تابشی به سمت منبع آن

پوشش جانبی

Sliplap

گستره همپوشانی جانبی بین تصویرهای حاصل از دور خط پرواز

پوشش زمین

Land cover

سطح پوشاننده زمین به آن پوشش زمین نیز می گویند.

پیچش

Convolution

فیلتر کردن رقومی تصویر

پیچش مکعبی

Cubic convolution

تکنیک نمونه برداری مجدد که برای تصحیح هندسی تصویرها به کار می رود.

پیش پردازش

Preprocessing

اصطلاحی مبهم که غالبا به تصحیح تصویر اشاره دارد.

تابش الکترومغناطیسی

Electromagnetic radiation

انرژی انتشار یافته از طریق فضا یا محیطهای مادی به صورت برهم کنش پیشرونده بین میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

تابش جسم سیاه

Blackbody radiation

تابش الکترو مغناطیسی گسیل شده از یک جسم سیاه ایده آل، این تابش ماکسیمم مقدار نظری انرژی تابشی در همه طول موج هایی است که می توان از جسمی در دمایی معین گسیل شود.

تابش همدوس

Coherent radiation

تابش الکترومغناطیسی همفاز

تابش سنج

Radiometer

وسیله برای اندازه گیری کمی، شدت تابش الکترومغناطیس در یک باند از طول موجها

تابش سنج پیشرفته با توان تفکیک بسیار بالا

AVHRR

Advanced Very High Resolution Radiometer

تابندگی

Radiance

کل انرژی تابیده از واحد سطح به ازای زاویه فضایی اندازه گیری

تابیدگی

Irradiance

اندازه از تابش الکترومغناطیسی فرودی بر یک سطح در واحد توان. پرتو افکنی نیز گفته می شود.

تاری

Density

اندازه ای از میزان سیاهی یک فیلم عکاسی، صفحه یا کاغذ نوردهی شده، پس از فرایند ظهور.

تباین

Contrast

اختلاف در مقدار یا تن بین سایه و روشنیها در یک تصویر

تبدیل های فوریه

Fourier transform

مفهوم اپتیکی یا رقومی تبدیل کردن یک تصویر از حوزه فضایی به حوزه فرکانس یا فروانی.

تبدیل های هندسی

Geometrical transformations

تنظیم های انجام شده در داده های تصویری برای تغییر دادن مشخصه هندسی آن.

تحلیل مولفه های اصلی

Principal components analysis

صورتی آماری از متراکم نمودن داده ها

ترکیب رنگی

Color composite

تصویری رنگی که با نسبت دادن یک رنگ به هر یک از تصویرهای متعدد یک منظره و بر هم نهی اپتیکی یا رقومی نتیجه، تولید می شود.

تصاویر آشکارسازی تغییر

Change image detection

تصاویری که از مقایسه نوری یا رقومی دو تصویر که در زمان های مختلف بدست آمده اند، تهیه می شوند.

تصویر

Image

نمایشی از یک شئ به وسیله چیز دیگر. معمولا به نمایشی از یک پدیده با وسیله ای اپتیکی، الکترو اپتیکی، اپتیکی مکانیکی یا الکترونیکی اطلاق می شود.

تصویر نظاره سریع

Quick look image

اصطلاحی خاص برای تصاویر خام اولیه که به منظور ارزیابی پوشش فضایی از آن استفاده می شود.

تصویرپرداز آنالوگ

Analogue image processor

دستگاهی برای دستکاری و نمایش تصاویر پیوسته

تصویرپرداز رقومی

Digital image processor

دستگاهی برای دستکاری تصاویر گسسته که به آن پردازشگر تصویر رقومی نیز می گویند.

تضعیف

Attenuation

فرایندی که در طی آن از شدت باریکه انرژی با افزایش فاصله از منبع انرژی کاهش می یابد.

تفسیر عکس

Photographic interpretation

عمل بررسی عکس ها به منظور شناسائی اشیاء و بیان مفهوم آنها

تفکیک تاری

Density slicing

فرایند تبدیل شماره های رقومی یا تن خاکستری یک تصویر به یک سری از فاصله ها، برش ها، که هر یک منتاظر با یک شماره رقومی یا گستره تنی خاص است.

تله متری

Telemetry

اندازه گیری پدیده های فیزیکی نظیر دما، تابش، فاصله و غیره در مکانی دوردست  تراگسیل داده های حاصل برای ثبت به ایستگاهی در فاصله دور یا نزدیک

تمام رنگ

Panchromatic

فیلم هایی که نسبت به کا ناحیه مرئی طیف الکترومغناطیس حساس هستند.

تن

Tone

هر سایه خاکستری قابل تمیز از سفید تا سیاه

توان تفکیک مکانی

Spatial resolution

توانایی یک سیستم سنجش از دور، شامل عدسیها، آنتنها، وسیله های نمایش نوردهی، پردازش و عامل های دیگر، برای ارائه تصویری کاملا واضح که به آن توان تفکیک فضائی نیز گفته می شود.

ثبت

Registration

فرایند تنظیم هندسی دو یا چند مجموعه از داده های تصویری نظیر آنچه که سلول های قابل تفکیک آن برای یک ناحیه زمینی منفرد را می توان بطور رقومی یا بصری بر هم نهی کرد.

جذب

Absorption

فرایندی که طی آن انرژی تابشی جذب شده و به صورتهای دیگر انرژی تبدیل می شود.

جزء تصویری

Pixel

جزئی از یک تصویر که مفهوم فضائی و طیفی دارد که به آن پیکسل هم می گویند.

جسم خاکستری

Grey body

یک سطح تاباننده که تابش آن اساسا در یک دمای معین همان توزیع طیف انرژی جسم سیاه در دمای مورد نظر را دارد. اما توان گسیلی آن کمتر است.

جسم سیاه

Blackbody

یک گسیلنده ایده آل که انرزی را با ماکسیمم آهنگ ممکن به ازای واحد سطح در هر طول موج برای یک دمای معین از خود تابش می کند. جسم سیاه همچنین تمام انرژی تابشی فرودی بر خود را جذب می کند.

چرده

Hue

نسبتی از یک رنگ با درخشندگی معین که به موجب آن از رنگ خاکستری با همان درخشندگی تفاوت می کند، و امکان رده بندی آن به رنگ های سرخ، زرد، سبز، آبی یا سایه های حد میانی این رنگ ها را می دهد.

چند طیفی

Multispectral

سنجش از دور در دو یا چند باند طیفی

حالت

Attitude

جهت گیری زاویه یک سنجنده نسبت به یک سیستم مرجع جغرافیایی

حساسیت

Sensitivity

درجه پاسخگویی یک آشکار ساز به انرژی الکترومغناطیس فرودی بر آن

خط پرواز

Flight line

خط ترسیم شده بر روی نقشه یا نمودار برای نشان دادن ردی که هواپیما یا ماهواره بر فراز آن در پرواز بوده است. به آن رد زمینی یا خط اثر زمینی نیز می گویند.

خط جاروب

Swath

نواری از عوارض سطح زمین یا اقیانوس که توسط سنجنده ثبت می شود.

خوشه کردن

Clustering

تجزیه و تحلیل یکسری از جزء های تصویری برای آشکار سازی تمایل ذاتی آنها به تشکیل خوشه هایی در فضای اندازه گیری چند بعدی

د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش enlightened ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق enlightened ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی

کلیدواژه ها: اصطلاحات فنی | سنجش از دور | ا-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ | dictionary | remote sensing |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5819 بار   |   دفعات چاپ: 1312 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر