• دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 886286 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 948 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 48 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

Q - R - S - T - U

بازگشت AWT IMAGE
V - W - X - Y - Z enlightened L - M - N - O - P enlightened F - G - H - I - J - K enlightened A - B - C - D - E

Q - R - S - T - U

تعریف و شرح اصطلاح

معنی فارسی

لغت یا اصطلاح

اصطلاحی خاص برای تصاویر خام اولیه که به منظور ارزیابی پوشش فضایی از آن استفاده می شود.

تصویر نظاره سریع

Quick look image

نام اختصاری برای آشکار سازی رادیویی و تعیین گستره که از عبارت انگلیسی آن Radio detection & Ranging گرفته شده است. روش، سیستم یا تکنیکی برای استفاده از باریکه تابش الکترومغناطیس بازتابی و زمانبندی شده در محدوده طول موجهای میکرو موج برای آشکار سازی و تعیین ابعاد اشیاء و تهیه تصویر آنها

رادار

Radar

ناحیه ای تاریک بر روی تصویر راداری که در راستای برد دور یک شئ بر روری عارضه زمینی که جلو راه بازگشت تپه های راداری را می گیرد ایجاد می شود.

سایه رادار

Radar shadow

ماهواره منابع زمینی بدون سرنشین و مدار قطبی کانادا

رادارست

Radarsat

کل انرژی تابیده از واحد سطح به ازای زاویه فضایی اندازه گیری

تابندگی

Radiance

انرژی حمل شده توسط تابش الکترومغناطیس. به آن انرژی تابش نیز می گویند.

انرژی تابشی

Radiant energy

وسیله برای اندازه گیری کمی، شدت تابش الکترومغناطیس در یک باند از طول موجها در

تابشسنج

Radiometer

راستایی که در آن انرژی از یک آنتن تراگسیل می گردد. به آن راستای برد نیز می گویند.

راستای گستره

Range direction

پراکندگی وابسته به طول موج تابش الکترومغناطیسی توسط ذرات موجود در جو که ابعاد آنها کوچکتر از طول موج پراکنده شده است.

پراکندگی ریلی

Rayleigh scattering

اصطلاحی خاص برای گردآوری و نمایش همزمان تصویرهای سنجش از دور

بدون تاخیر

Real time

نسبت انرژی تابشی از یک جسم به انرژی تابشی فرودی بر آن. گاهی به اشتباه جای تابندگی به کار می رود.

بازتابندگی

Reflectance

تابش الکترومغناطیسی که نه جذب می شود و نه تراگسیل.

بازتاب

Reflection

خمش یا انحراف مسیر پرتوهای تابش الکترومغناطیسی هنگام عبور از یک محیط به یک محیط دیگر که ضریب شکست یا ضریب دی الکتریک متفاوتی نسبت به هم دارند که به آن انکسار گفته می شود.

شکست

Refraction

فرایند تنظیم هندسی دو یا چند مجموعه از داده های تصویری نظیر آنچه که سلولهای قابل تفکیک آن برای یک ناحیه زمینی منفرد را می توان بطور رقومی یا بصری بر هم نهی کرد.

ثبت

Registration

پستی و بلندیهای قائم یک سطح

برجستگی

Relief

استفاده از سنجنده های تابش الکترومغناطیسی برای ثبت تصویرهای زیست محیط که می توان آنها را برای بدست آوردن اطلاعات مفید مورد استفاده قرار داد.

سنجش از دور

Remote sensing

تصحیح هندسی به وسیله بازسازی تصویر بر یایه ای جدید، که معمولا یک نقشه است.

نمونه برداری دوباره

Resampling

کوچکترین ناحیه در یک صحنه که به عنوان واحدی از داده ها در نظر گرفته می شود. 

سلول قابل تفکیک

Resolution cell

چرخش هواپیما حوا محور طولی خود

رول

Roll

Signal to Noise ratio

نسبت سیگنال به نوفه

S/N

زیر مجمعه ای از یک جمعیت که برای بدست آوردن اطلاعات مربوط به مشخصه های جمعیت برگزیده شده اند.

نمونه

Sample

آهنگ زمانی، مکانی یا طیفی که با آن اندازه گیریهای کمیتهای فیزیکی انجام میگیرد.

آهنگ نمونه برداری

Sampling rate

Synthetic Aperture Radar

رادار با گشودگی ترکیبی (سار)

SAR

شئ در حال گردش دور یک جرم آسمانی که به آن مر مصنوعی نیز گفته می شود.

ماهواره

Satellite

نسبت فاصله ای روی تصویر یا نقشه به فاصله متناظر آن برروی زمین

مقیاس

Scale

هر وسیله ای که برای تولید تصویر از روش اسکن کردن استفاده نماید به آن اسکنر میگویند.

اسکن کننده

Scanner

1- فرایندی که طی آن ذرات کوچک معاق در محیطی با ضریب شکست متفاوت، بخشی از تابش فرودی را در همه جهتها پخش می کند.

2- فرایندی که طی آن یک سطح نا هموار تابش الکترومغناطیسی فرودی بر آن را دوباره باز می تاباند.

پراکندگی

Scattering

وسیله ای برای ثبت ویژگیهای یک سطح

پراکندگی سنج

Scatterometer

به هر چیزی از نظر فضائی یا زمانی در مقابل یک سنجنده روی می دهد، صحنه گفته می شود.

منظره

Scene

داده های پشتیبان گردآوری شده در دریا و اطلاعات استخراج شده از آنها که بعنوان کمکی در تفسیر تصاویر سنجش از دور از آنها استفاده می شود.

داده های دریایی

Sea data

درجه پاسخگویی یک آشکار ساز به انرژی الکترومغناطیس فرودی بر آن

حساسیت

Sensitivity

هر وسیله ای که تابش الکترومغناطیسی را دریافت، آن را به یک سیگنال تبدیل کرده و به صورتی مناسب برای حصول اطلاعات مربوط به زیست محیط نمایش دهد.

سنجنده

Sensor

سنجنده ای برای سنجش از دور که در هر وضعیت آب و هوایی چه در شب و چه در روز کار می کند و مخصوصا در ثبت ناحیه های وسیعی از عوارض زمینی بسیار موثر است. این سنجنده، یک سنجنده فعال است زیرا انرژی الکترومغناطیسش را خود تولید می کند و آن را برای تهیه تصویری از سطح زمین به سوی آن ارسال و سپس دریافت می کند.

رادار هوایی پهلو نگر

Sideways looking airborne radar

عمقی از سطح زمین که در دامنه آن تابش الکترومغناطیسی تا 37% مقدار آن در سطح زمین کاهش می یابد.

عمق پوسته

Skin depth

گستره همپوشانی جانبی بین تصویرهای حاصل از دور خط پرواز

پوشش جانبی

Sliplap

میانگین کردنمقدارها و تن هادر ناحیه های تصویری مجاور برای ایجاد تغییر حالت های تدریجیتر

هموار کردن

Smoothing

نوعی فیلتر که برای بارزسازی بعضی مشخصه ای مکانی یا فضایی یک تصویر به کار می رود که به آن صافی مکانی نیز می گویند.

فیلتر مکانی

Spatial filter

نوعی تبدیل تصویر که برای بارزسازی بعضی مشخصه های فضائی یک تصویر به کار می رود.

فیلتر کردن مکانی

Spatial filtering

اطلاعاتی که توسط تغییرات مکانی پاسخ طیفی یک منظره حمل می شود.

اطلاعات مکانی

Spatial information

توانایی یک سیستم سنجش از دور، شامل عدسیها، آنتنها، وسیله های نمایش نوردهی، پردازش و عاملهای دیگر، برای ارائه تصویری کاملا واضح که به آن توان تفکیک فضائی نیز گفته می شود.

توان تفکیک مکانی

Spatial resolution

نسبت بین ظرفیت گرمایی یک ماده و ظرفیت گرمایی آب.

گرمای ویژه

Specific heat

بازتابندگی انرژی الکترومغناطیسی در بازه طول موجی خاص.

بازتابندگی طیفی

Spectral reflectance

گستره های طول موجی قراردای که طیف الکترومغناطیس به آنها تقسیم می شود.

منطقه های طیفی

Spectral regions

پاسخ یک سنجنده به طول موج خاصی از تابش الکترومغناطیسی. به آن واکنش طیفی نیز می گویند.

پاسخ طیفی

Spectral response

وسیله ای برای اندازه گیری توزیع طیفی تابش الکترومغناطیس که به آن اسپکترومتر یا بینابسنج نیز می گویند.

طیفسنج

Spectrometer

بازتابندگی انرژی الکترومغناطیسی بدون پراکندگی یا پخشیدگی از سطح که نسبت به طول موجهای انرژی فرودی هموار است.

بازتاب آینه ای

Specular reflection

ماهواره منابع زمینی بدون سرنشین و مدار قطبی فرانسه.

Satellite Probatoire de l' Observation de la Terre

ماهواره آزمایشی مشاهده زمین (اسپات)

SPOT

وسیله اپتیکی دو چشمی برای دیدن تصاویر همپوشان به منظور حصول تاثری ذهنی از سه بعدی بودن

برجسته نما

Stereoscope

ماهواره ای که مدار آن بر صفحه گذرنده از قطبهای زمین یا هر سیاره دیگر، یا گذرنده از نزدیکی قطبهای آنها واقع است و ارتفاع آن چنان است که ماهواره از فراز مکانهایی که عرض جغرافیایی یکسان دارند دو مرتبه در هر روز در وقت خورشیدی محلی یکسان عبور می کند. 

ماهواره خورشید آهنگ

Sun synchronous satellite

فرایندی کامپیوتری که از طریق آن هر جزء تصویری بر طبق قاعده تصمیم خاصی به یک رده نسبت داده می شود.

طبقه بندی نظارت شده

Supervised classification

نواری از عوارض سطح زمین یا اقیانوس که توسط سنجنده ثبت می شود.

خط جاروب

Swath

توانایی دیدن یا اندازه گیری دید همزمان ناحیه های وسیع پراکنده تحت شرایط یکسان.

دید کلی

Synoptic view

دستگاهی برای رقومی نمودن مختصه های جغرافیایی. به آن دیجیتایزر رومیزی نیز می گویند.

رقومی کننده رومیزی

Table digitizer

1- شیئی در عارضه زمینی مورد نظر در تحقیقات سنجش از دور

2- بخشی از سطح زمین که در اثر بازتابش یا گسیل تابشی را که توسط سیستم سنجش از دوری اندازه گیری می شود، تولید می کند.

هدف

Target

اندازه گیری پدیده های فیزیکی نظیر دما، تابش، فاصله و غیره در مکانی دوردست  تراگسیل داده های حاصل برای ثبت به ایستگاهی در فاصله دور یا نزدیک

تله متری

Telemetry

فراوانی تغییر و ترتیب تنها در یک تصویر

بافت

Texture

نقشه ای که برای ترسطم و به تصویر کشیدن موضوعی خاص طرح شده باشد.

نقشه موضوعی

Thematic map

سنجنده اپتیکی نصب شده بر روی ماهواره های لندست-4 و D'

نقشه بردار موضوعی

Thematic Mapper

اصطلاحی عام برای طول موجهای فروسرخ گرمایی که از جو زمین تراگسیل می شوند.

باند گرمائی

Thermal band

توانایی یک ماده برای ذخیه کردن گرما

ظرفیت گرمایی

Thermal capacity

میزانی از پاسخ یک ماده به تغییرات دما. به آن لختی گرمایی نیز می گویند.

اینرسی گرمایی

Thermal inertia

سنجنده اسکن کننده غیر فعالی که تصویرهایی از سطح زمین در طول موجهای میکرو موج تولید می کند. به آن اسکنر میکرو موج غیر فعال نیز می گویند.

اسکن کننده خطی فروسرخ گرمایی

Thermal infrared linescanner

مرزی در فضای طیفی که در ورای آن یک جزء تصویری دارای چنان احتمال ضعیفی از بودن در رده ای معین است که می تواند جزو ان رده محسوب نشود.

آستانه

Threshold

Thermal InfraRed

فروسرخ گرمایی

TIR

Thematic Mapper

نقشه بردار موضوعی

TM

هر سایه خاکستری قابل تمیز از سفید تا سیاه

تن

Tone

نمونه داده هایی که از یک موجودیت معلوم که برای تعیین مرزهای تصمیم به عنوان بخشی از طبقه بندی نظارت شده مورد استفاده قرار می گیرد.

نمونه های تمرینی

Training samples

1- توانایی یک ماده در عبور دادن نور از خود

2- تصویری مثبت یا پوزیتیو بروی شیشه یا فیلم که با عبور دادن نور از آن می توان به تصویر را مشاهده نمود.

نورگذران

Transparency

اصطلاحی برای متمایز ساختن فیلم رنگی معمولی از فیلم فروسرخ نزدیک کاذب رنگ، که دلالت برآن دارد که رنگهای ثبت شده بر روی فیلم در واقع همان رنگهای اولیه منظره مورد نظر هستند. به جای این اصطلاح معمولا ترجیح داده می شود که از اصطلاح فیلم رنگی استفاده شود.

فیلم رنگ واقعی

True color film

United Nation

سازمان ملل

UN

اصطلاحی خاص برای تجهیزات یا تکنیکهایی که استفاده از آنها آسان است.

کاربرپسند

User friendly

Universal Transverse Mercator

سیستم تصویر مرکاتور

UTM

Ultra Violet

فرابنفش

UV

V - W - X - Y - Z enlightened L - M - N - O - P enlightened F - G - H - I - J - K enlightened A - B - C - D - E


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 1401 بار   |   دفعات چاپ: 318 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر