• پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 1689980 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1963 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 23 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

A - B - C - D - E

بازگشت AWT IMAGE
V - W - X - Y - Z enlightened Q - R - S - T - U enlightened L - M - N - O - P enlightened F - G - H - I - J - K

A - B - C - D - E

تعریف و شرح اصطلاح

معنی فارسی

لغت یا اصطلاح

میزانی از توانایی یک ماده برای جذب انرژی فرودی ضریب جذب Absorptance
فرایندی که طی آن انرژی تابشی جذب شده و به صورتهای دیگر انرژی تبدیل می شود. جذب Absorption
1-میزان موفقیت در برآورد ارزش حقیقی
2-میزان نزدیکی برآورد یک مشخصه به ارزش حقیقی مشخصه در جمعیت

صحت

Accuracy

اشاره به رادار دارد. میکرو موج Active microwave
سیستم سنجش از دوری که تابش الکترومغناطیسی را خود گسیل می کند. مانند رادار سیستم فعال Active system
1-نسبت میزان تابش الکترومغناطیسی بازتابی از یک جسم به میزان تابش فرودی بر آن
2-بازتابندگی یک جسم نسبت به بازتابندگی یک سطح کاملا پراکننده که با فاصله یکسان از خورشید و عمود بر تابش فرودی قرار دارند.

بازتابندگی نسبی

Albedo

1-روش گام به گام معینی برای رسیدن به نتیجه ای معین
2-روشی کامپیوتری برای حل یک مسئله

الگوریتم

Algorithm

صورتی از ثبت داده ها که بر اساس اصل اندازه گیری پیوسته به جای شمارش گسسته عمل می کند. به آن مانسته نیز می گویند. آنالوگ Analogue
دستگاهی برای دستکاری و نمایش تصاویر پیوسته تصویرپرداز آنالوگ Analogue image processor
زاویه بین صفحه افقی گذرنده از سنجنده و خط واصل سنجنده و هدف زاویه نزول Angle of Depression
1-زاویه بین راستای تابش الکترومغناطیسی فرود آینده و عمود بر سطحی که تابش با آن برخورد می کند.
2-زاویه بین قائم مکان و خط واصل سنجنده و هدف

زاویه فرود

Angle of incidence

زاویه ای که تابش الکترومغناطیسی بازتابی با عمود بر سطح می سازد. زاویه بازتاب Angle of reflection
وسیله ای که تابش الکترومغناطیسی را از یک فرستنده تابش کننده ویا از سایر منابع  دریافت می کند. آنتن Antenna
گستره های طول موجی که در آن تابش الکترومغناطیسی می تواند با تضعیف نسبتا کم از جو عبور کند. روزنه های جوی Atmospheric windows
فرایندی که در طی آن از شدت باریکه انرژی با افزایش فاصله از منبع انرژی کاهش می یابد. تضعیف Attenuation
جهت گیری زاویه یک سنجنده نسبت به یک سیستم مرجع جغرافیایی حالت Attitude
Advanced Very High Resolution Radiometer تابش سنج پیشرفته با توان تفکیک بسیار بالا AVHRR
جهت گیری جغرافیایی یک خط که به صورت زاویه ای که در جهت ساعت گرد اندازه گیری می شود تعیین می گردد. سمت Azimuth
پراکنده شدن انرژی تابشی به سمت منبع آن پس پراکندگی Backscatter
یک فیلتر یا صافی موجی که باند تراگسیل یا عبور آن بین فرکانس های قطع بالا و پائین است. فیلتر باندگذر Band pass filter
تپ یا پالس کانونی شده انرژی باریکه Beam
یک تکنیک نمونه برداری دوباره که برای تصحیح هندسی تصویرها بکار می رود. درونیابی دو خطی Bilinear interpolation
یک رقم دودویی (0 یا 1) بیت Bit
یک گروه 8 بیتی از داده های رقومی بایت Bite
یک گسیلنده ایده آل که انرژی را با ماکسیمم آهنگ ممکن به ازای واحد سطح در هر طول موج برای یک دمای معین از خود تابش می کند. جسم سیاه همچنین تمام انرژی تابشی فرودی بر خود را جذب می کند. جسم سیاه Blackbody
تابش الکترومغناطیسی گسیل شده از یک جسم سیاه ایده آل، این تابش ماکسیمم مقدار نظری انرژی تابشی در همه طول موجهایی است که می توان از جسمی در دمایی معین گسیل شود. تابش جسم سیاه Blackbody radiation
Bits Per Inch بیت دراینچ BPI
استنباطی بصری که بر طبق آن چنین نمودار می شود که سطحی، اشعه های نور را کم یا زیاد از خود گسیل می کند. روشنایی Brightness
1-دمای جسم سیاهی که همان مقدار انرژی را به ازای واحد سطح گسیل می کند که جسم مورد مشاهده از خود گسیل می کند.
2-دمای ظاهری جسم غیر سیاهی که از طریق اندازه گیری با تابش سنج تعیین می شود.

دمای روشنایی

Brightness temperature

مساحی برای تعیین حدود مالکیت زمین است که به آن مساحت کاداستری هم می گویند. مساحی زمین ها و املاک Cadastral Survey
مشخصه قابل تعریفی که مورد علاقه پژوهشگر است. رده Category
تصاویری که از مقایسه نوری یا رقومی دو تصویر که در زمان های مختلف بدست آمده اند، تهیه می شوند. تصاویر آشکارسازی تغییر Change Image Detection
نموداری که ارتباط بین لگاریتم نوردهی و لگاریتم تاری عکس را نشان می دهد. منحنی مشخصه Characteristic Curve
فرایند اختصاص دادن ناحیه های تصویر (یعنی جزء های تصویری یا پیکسل ها) به رده ها، که عموما بر اساس مشخصه های بازتابندگی یا پس پراکندگی انجام می گیرد. طبقه بندی Classification
ماهواره شناسایی ایالات متحده آمریکا که به آن ماهواره کلوز لوک هم گفته می شود. ماهواره دید نزدیک Close look satellite
تجزیه و تحلیل یکسری از جزء های تصویری برای آشکار سازی تمایل ذاتی آنها به تشکیل خوشه هایی در فضای اندازه گیری چند بعدی خوشه کردن Clustering
تابش الکترومغناطیسی هم فاز تابش همدوس Coherent Radiation
داده های ثانویه مربوط به یک ناحیه مورد مطالعه داده های جانبی Collateral data
تصویری رنگی که با نسبت دادن یک رنگ به هر یک از تصویرهای متعدد یک منظره و بر هم نهی اپتیکی یا رقومی نتیجه، تولید می شود. ترکیب رنگی Color Composite

اختلاف در مقدار یا تن بین سایه و روشنی ها در یک تصویر

تباین

Contrast

افزایش دادن تباین تصاویر با بسط دادن گستره اولیه مقادیر یا تنها به منظور استفاده از کل گستره تباین فیلم ثبت کننده یا وسیله نمایش

بسط تباین

Contrast stretching

فیلتر کردن رقومی تصویر

پیچش

Convolution

تکنیک نمونه برداری مجدد که برای تصحیح هندسی تصویرها به کار می رود.

پیچش مکعبی

Cubic convolution

وسیله نمایش مکانف نظیر یک عدسی با دو خط باریک متقاطع ر مرکز آن، در دستگاه رقومی کننده یا واحد نمایش بصری که به آن کرسر نیز می گویند.

مکان نما

Cursor

وسایل و محیطهایی که متغیرهای فیزیکی را اندازه گیری و ثبت می کند.

سیستم حصول داده ها

Data acquisition system

بکارگیری روشهای مکانیکی، الکتریکی و یا محاسباتی برای تبدیل داده ها از صورتی به صورت دیگر که به آن داده پردازی می گویند.

پردازش داده ها

Data processing

Data Collection Service سروِیس جمع آوری
 داده ها
DCS

اندازه ای از میزان سیاهی یک فیلم عکاسی، صفحه یا کاغذ نوردهی شده، پس از ظهور.

تاری

Density

فرایند تبدیل شماره های رقومی یا تن خاکستری یک تصویر به یک سری از فاصله ها، برشها، که هر یک منتاظر با یک شماره رقومی یا گستره تنی خاص است.

تفکیک تاری

Density slicing

وسیله ای که در تناسب مستقیم با تابش فرودی بر آن جریان الکتریکی تولید می کند.

آشکار ساز

Detector

نوعی بازتاب که از یک سطح نسبتا نا هموار حاصل می شود و در آن پرتوهای بازتابی در همه جهتها پراکنده می شوند که به آن بازتاب پخشی نیز می گویند.

بازتاب پخشیده

Diffuse reflection

هرسطحی که پرتوهای فرودی را در جهتهای متعدد باز می تاباند.

بازتابگر پخشنده

Diffuse reflector

داده هایی که در نماد دودویی نمایش داده شده، ثبت و یا ذخیره می گردند.

داده های رقومی

Digital data

فیلتر کردن تصویر برای هموار کردن، بارزسازی بافتی داده های تصویری رقومی

فیلتر کردن رقومی تصویر

Digital image filtering

دستگاهی برای دستکاری تصاویر گسسته که به آن پردازشگر تصویر رقومی نیز می گویند.

تصویرپرداز رقومی

Digital image processor

عدد صحیحی که به هر نقطه بر روی تصویر گسسته سنجش از دور نسبت داده می شود.

شماره رقومی

Digital number

فرایند تبدیل چیزی از فرمت یا حالت پیوسته به گسسته

رقومی کردن

Digitization

وسیله بروندادی که نمودار بصری از مجموعه ای از داده ها را ایجاد می کند.

نمایش

Display

Digital Number

شماره رقومی

DN

مرز یا محدوده یک شی در تصویر

لبه

Edge

استفاده از تکنیک ها یا فنون تحلیلی برای تاکید کردن بر تحول فضائی تن تصویر

بارزسازی لبه

Edge enhancement

انرژی انتشار یافته از طریق فضا یا محیطهای مادی به صورت برهم کنشس پیشرونده بین میدان های الکتریکی و مغناطیسی

تابش الکترومغناطیسی

Electromagnetic radiation

آرایه منظم تابش الکترومغناطیسی که از موجهای کیهانی کوتاه تا موجهای رادیویی بلند گستردگی دارد.

طیف الکترومغناطیسی

Electromagnetic spectrum

وسیله ای عکاسی که برای کاهش تباین تصویر از آن استفاده می شود.

داجر الکترونیکی

Electronic dodger

کوچکترین شی مورد نظر تعریف پذیر در مساحی و نقشه برداری

عنصر

Element

European Space Agency

سازمان فضایی اروپا

ESA

V - W - X - Y - Z enlightened Q - R - S - T - U enlightened L - M - N - O - P enlightened F - G - H - I - J - K

کلیدواژه ها: dictionary | اصطلاحات فنی | سنجش از دور | A - B - C - D - E | remote sensing |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 4784 بار   |   دفعات چاپ: 528 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر