بایگانی بخش پایش ماهواره ای زمین

:: برآورد سطح زیر کشت محصولات گندم-جو و تهیه نقشه پراکنش اراضی کشاورزی - ۱۳۹۶/۵/۵ -
:: استخراج منحنی رشد ده محصول اصلی زراعی و 4 محصول باغی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در سال زراعی 94-1393 در کشور - ۱۳۹۶/۵/۵ -
:: سنجنده های ابرطیفی و مقدمه ای بر تحلیل تصاویر آن - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -
:: محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، خرداد 1396 - ۱۳۹۶/۳/۱۷ -
:: محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، فروردین 1396 - ۱۳۹۶/۳/۱۷ -
:: محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، اردیبهشت 1396 - ۱۳۹۶/۳/۱۷ -
:: محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، مرداد 1396 - ۱۳۹۶/۳/۱۷ -
:: محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، تیر 1396 - ۱۳۹۶/۳/۱۷ -
:: پایش ماهواره ای آتش سوزی - خرداد 1396 - ۱۳۹۶/۳/۱۷ -
:: پایش ماهواره ای آتش سوزی - تیر 1396 - ۱۳۹۶/۳/۱۷ -
:: پایش ماهواره ای ریسک خشکسالی - اردیبهشت 1395 - ۱۳۹۶/۳/۱۷ -
:: پایش ماهواره ای آتش سوزی - مرداد 1396 - ۱۳۹۶/۳/۱۷ -
:: پایش ماهواره ای آتش سوزی - شهریور 1396 - ۱۳۹۶/۳/۱۷ -
:: آلبوم تصاویر ماهواره ای منتخب از پدیده های زیست محیطی - ۱۳۹۶/۲/۲۵ -
:: دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - آذر 95 - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - مهر 95 - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - آبان 95 - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - دی 95 - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - بهمن 95 - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - اسفند 95 - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - فروردین 96 - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - اردیبهشت 96 - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - خرداد 96 - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - مرداد 96 - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان - شهریور 96 - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: پایش برف، دی 1395 - ۱۳۹۵/۱۰/۲ -
:: پایش برف، آذر 1395 - ۱۳۹۵/۱۰/۲ -
:: پایش برف، بهمن 1395 - ۱۳۹۵/۱۰/۲ -
:: پایش برف، اسفند 1395 - ۱۳۹۵/۱۰/۲ -
:: پایش برف، فروردین 1396 - ۱۳۹۵/۱۰/۲ -
:: پایش برف، اردیبهشت 1396 - ۱۳۹۵/۱۰/۲ -
:: شاخص کلروفیل a - آبان 1395 - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: محیط زیست : پوششی از دود در سطح تهران - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: شاخص کلروفیل a - دی 1395 - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: شاخص کلروفیل a - بهمن 1395 - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: محیط زیست : آلودگی و خشکی دریاچه مهارلو - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: شاخص کلروفیل a - اسفند 1395 - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: محیط زیست : آلودگی خور موسی به فرآورده های نفتی - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: محیط زیست : پایش تالاب شادگان با تصاویر ماهواره ای - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: شاخص کلروفیل a - فروردین 1396 - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: شاخص کلروفیل a - اردیبهشت 1396 - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: محیط زیست : پایش ماهواره ای روند خشکی دریاچه نمک و حوض سلطان و کانون های تولید گرد و غبار - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: شاخص کلروفیل a - خرداد 1396 - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: شاخص کلروفیل a - تیر 1396 - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: شاخص کلروفیل a - مرداد 1396 - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: شاخص کلروفیل a - شهریور 1396 - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: پایش ماهواره ای پوشش برف - ۱۳۹۵/۹/۳۰ -
:: پایش ماهواره ای تغییرات شهری - ۱۳۹۵/۹/۳۰ -
:: اهمیت نقشه های پوشش و کاربری اراضی - ۱۳۹۵/۹/۳۰ -
:: پایش ماهواره ای زلزله - ۱۳۹۵/۹/۳۰ -
صفحه 1 از 3 -    برو به صفحه 1, 2, 3  بعدی