بایگانی بخش داده ها و سنجنده ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ -

سنجنده های راداری با توان تفکیک مکانی مختلف

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵ -

سنجنده های اپتیکی با توان تفکیک مکانی بسیار بالا

سنجنده اپتیکی با توان تفکیک مکانی بسیار بالا

img_yw_news
شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ -

سنجنده های اپتیکی با توان تفکیک مکانی بالا

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ -

سنجنده های اپتیکی با توان تفکیک مکانی پایین و متوسط

سنجنده های اپتیکی با توان تفکیک مکانی پایین و متوسط

img_yw_news
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ -

مقدمه ای بر داده ها و سنجنده های سنجش از دور