بایگانی بخش پروژه ها و فعالیت های پایان یافته

:: تهیه نقشه های درجه حرارت سطح آب دریای خزر - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: تهیه اطلاعات نقشه های دیجیتالی سه بعدی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: استخراج مرز برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: نظارت بر نواحی تحت تاثیرخشکسالی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: تهیه و تولید بسته نرم افزاری جغرافیای ایران - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: تهیه مدل رقومی زمین و استخراج عوارض از تصاویر ماهواره ای - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: بررسی مسائل رودخانه های مرزی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: تهیه نقشه لندفرم وکاربری زمین استان سیستان و بلوچستان - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: تهیه نقشه لندفرم و کاربری اراضی استان گیلان - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: تهیه نقشه کاربری اراضی و لندفرم استان سمنان - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: بررسی تغییرات سطح رسوب گذاری دریاچه ارومیه - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: تهیه نقشه های سطح زیر کشت گندم استان قزوین - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: مکانیره نمودن اطلاعات شبکه کابل در سطح استان تهران - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: تهیه نقشه های کاربری و لندفرم فیروزکوه و دماوند - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: پروژه کتابخانه طیفی ملی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: تهیه نقشه مناطق دارای انرژی زمین گرمایی - ۱۳۹۵/۱۰/۴ -
:: تهیه نقشه های توپوگرافی درون و برون مرزی - ۱۳۹۵/۱۰/۲ -
:: تهیه نقشه های توپوگرافی - ۱۳۹۵/۱۰/۲ -
:: ایجاد پایگاه خدماتی GIS - ۱۳۹۵/۱۰/۲ -
:: تهیه نقشه خطوط ساحلی دریای خزر - ۱۳۹۵/۱۰/۲ -
:: بررسی تغییرات خطوط ساحلی تالاب گمیشان - ۱۳۹۵/۱۰/۲ -
:: پروژه های پایان یافته - ۱۳۹۵/۶/۲۸ -