بایگانی بخش اخبار تصویری

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ -

پدیده خسوف ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

رویت هلال ماه شوال

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

خوشه کروی M۱۳

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

تصویر ماه

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

عوارض سطح خورشید

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

زبانه ها و لکه های خورشیدی