بایگانی بخش کتابخانه طیفی ملی

img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ -

درگاه کتابخانه طیفی ملی

اولین ضرورت پیش رو در توسعه کتابخانه طیفی، نیازسنجی و مشخص نمودن اهداف مورد نظر است. با توجه به گستردگی و تنوع عوارض و پدیده های مورد نظر جهت ایجاد کتابخانه طیفی ملی، بدیهی است که این امر بایستی در قالب یک برنامه بلند مدت و توسط تیم های مختلف عملیاتی تهیه گردد.