بایگانی بخش آزمایشگاه های سنجش از دور

img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ -

انواع آزمایشگاه های سنجش از دور

در حال حاضر سه آزمایشگاه از مجموعه آزمایشگاه های پیش بینی شده به  به شرح زیر به مرحله عملیاتی رسیده است و مابقی در برنامه توسعه آتی تجهیز  خواهد شد.