بایگانی بخش اخبار - مهندسی سیستم RS

:: بررسی زلزله سفید سنگ مورخ 16 فروردین 96 با استفاده از تصاویر راداری - ۱۳۹۶/۲/۱۲ -