طبقه‌بندی تصاویر در سنجش از دور با استفاده از پایتون