۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۲:۱۲ ۳۳
طبقه بندی: توسعه کاربرد و خدمات RS
چچ
پایش میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کشور در سال های 98 و 99

پایش میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کشور در سال های 98 و 99

مقایسه غلظت آلاینده NO2 در روز 25 مهر ماه سال های 98 و 99

تصاویر تولید شده ذیل از سنجنده Sentinel- p5، غلظت آلاینده NO2 هوای کشور در روز 25 مهر ماه سال های 1399 و 1398 نشان می دهد. اندازه گیری میانگین غلظت این آلاینده هوا، نشان می دهد که در روز 25 مهر ماه 99، غلظت این آلاینده در حدود 8 درصد نسبت به روز مشابه خود در سال گذشته افزایش یافته است.


میانگین غلظت در سال 98 :

2.82 e-5

میانگین غلظت در سال 99 :


3.037 e-5


غلظت دی اکسید نیتروژن، 25 مهر 1398، اخبار سنجش از دور، پایش ماهواره ای زمین


غلظت دی اکسید نیتروژن، 25 مهر 1399، اخبار سنجش از دور، پایش ماهواره ای زمین


آدرس کوتاه شده: