۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۰:۲۸ ۳۶
طبقه بندی: مهندسی سیستم RS
چچ
تغییرات تراز دریاچه ارومیه از 16 مهر 1371 تا 13 مهر 1399‏

پایش ماهواره ای

تغییرات تراز دریاچه ارومیه از 16 مهر 1371 تا 13 مهر 1399‏

پایش اندازه گیری ارتفاع آب دریاچه ها یکی از قابلیت های فناوری سنجش از دور می باشد. در این مطالعه به اندازه کیری ارتفاع آب دریاچه اورمیه پرداخته شده است.

با پردازش داده های ماهواره های ارتفاع سنجی، تغییرات نسبی تراز دریاچه ارومیه از مهر ماه سال 1371 تا ‏مهر ماه 1399 محاسبه شده است. در نمودار تغییرات تراز دریاچه ارومیه، تغییرات فصلی و سالیانه ارتفاع ‏سطح آب دریاچه ارومیه قابل مشاهده می باشد و نشان می دهد که تراز آب این دریاچه از سال 1371 تا سال ‏‏1374 حدود 2.5 متر افزایش یافته است‎.‎‏ از سال 74 تا سال 1396 حدود 7.5 متر ارتفاع سطح آب کاهش ‏یافته است. بدنبال بارندگی های فراوان در اوایل سال 1398 و 1399، تراز آب دریاچه بیش از یک متر ‏افزایش پیدا کرده است.‏


 تغییرات تراز دریاچه ارومیه با استفاده از ارتفاع سنجی ماهواره ای
تغییرات تراز دریاچه ارومیه با استفاده از ارتفاع سنجی ماهواره ای


پردازش داده های ماهواره ای در بازه زمانی سال 1371 تا سال 1396 نشان می دهد که بیشترین و کمترین ‏تراز دریاچه ارومیه به ترتیب حدود 1278.50 متر درسال 1374 و 1270.71 متر در سال 1396 از سطح آب ‏های آزاد می باشد. همچنین تراز دریاچه در تاریخ 13 مهر 1399 حدود 1271.40 متر اندازه گیری شده ‏است.‏


تصویر سنجنده ‏OLI‏ ماهواره لندست. تاریخ 17/07/1399
تصویر سنجنده ‏OLI‏ ماهواره لندست. تاریخ 1399/07/17‏


آدرس کوتاه شده: