۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳:۴۹ ۳۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد و خدمات RS
چچ
پایش میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کشور در سال های 98 و 99

پایش میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کشور در سال های 98 و 99

مقایسه غلظت آلاینده NO2 در روز 21 مهر سال های 98 و 99

تصاویر 1 و 2، تولید شده از سنجنده Sentinel-5p، غلظت آلاینده گاز NO2 موجود در هوای کشور را در روز 21 مهر ماه درسال های 99 و 98 نشان می دهد. اندازه گیری های میانگین غلظت، حاکی از افزایش 30 درصدی این آلاینده در سال 1399 نسبت به روز مشابه خود در سال گذشته می باشد.

میانگین غلظت در سال 98 :


2/24 e-5

میانگین غلظت در سال 99 :

2/92 e-5


میانگین غلظت آلاینده NO2 موجود در هوای کشور در روز 21 مهر ماه سال 98 در پرتال سنجش از دور

تصویر-1، میانگین غلظت آلاینده NO2 موجود در هوای کشور در روز 21 مهر ماه سال 98


میانگین غلظت آلاینده NO2 موجود در هوای کشور در روز 21 مهر ماه سال 99 در پرتال سنجش از دور

تصویر-2، میانگین غلظت آلاینده NO2 موجود در هوای کشور در روز 21 مهر ماه سال 99


آدرس کوتاه شده: