۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۰:۰۴ ۴۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد و خدمات RS
چچ
برآوردسطح پوشش برف در کوهستان سبلان

برآوردسطح پوشش برف در کوهستان سبلان

در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره ای، مساحت سطح پوشش برف در کوهستان سبلان، استخراج گردید.

مساحت سطح پوشش برف حدود 132 کیلومتر مربع می باشد. با توجه به ترکیب باندهای مورد استفاده در این تصویر، پوشش گیاهی در دامنه رنگ قرمز مشاهده می شود.


نقشه مساحت سطح پوشش برف در کوهستان سبلان با استفاده از تصاویر ماهواره ای،  <strong class='sis-keyword'>اخبار  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong></strong> پرتال سنجش از دور

آدرس کوتاه شده: