۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۸:۳۸ ۶۱
طبقه بندی: مهندسی سیستم RS
چچ
برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی

در راستای معرفی و ترویج کاربردهای فناوری سنجش از دور، کارگاه نیم روزه معرفی کاربردهای سنجش از دور راداری و اپتیکی در پایش و مدیریت منابع آب برای برخی از مدیران و کارشناسان شرکت توسعه مدیریت منابع آب ایران در تاریخ 5 آذر 1398 توسط کارشناسان اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران برگزار گردید.

در راستای معرفی و ترویج کاربردهای فناوری سنجش از دور، کارگاه نیم روزه «معرفی کاربردهای سنجش از دور راداری و اپتیکی در پایش و مدیریت منابع آب» برای برخی از مدیران و کارشناسان شرکت توسعه مدیریت منابع آب ایران در تاریخ 5 آذر 1398 توسط کارشناسان اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران برگزار گردید.

آدرس کوتاه شده: