۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۱:۲۱ ۶۴
طبقه بندی: منابع حقوق فضا
چچ
اصول منافع 1996

اصول منافع 1996

The 1996 Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries

اعلامیه مربوط به همکاری بین‌المللی در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو برای منفعت و به سود همه دولتها، با توجه ویژه به نیازهای کشورهای در حال توسعه 1996

The General Assembly,
Inspired by the great prospects opening up before mankind as a result of man’s entry into outer space,
Recognizing the common interest of all mankind in the progress of the exploration and use of outer space for peaceful purposes,
Believing that the exploration and use of outer space should be carried on for the betterment of mankind and for the benefit of States irrespective of their degree of economic or scientific development,
Desiring to contribute to broad international cooperation in the scientific as well as in the legal aspects of exploration and use of outer space for peaceful purposes,
Believing that such cooperation will contribute to the development of mutual understanding and to the strengthening of friendly relations between nations and peoples,
Recalling its resolution ۱۱۰ (II) of ۳ November ۱۹۴۷, which condemned propaganda designed or likely to provoke or encourage any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression, and considering that the aforementioned resolution is applicable to outer space,
Taking into consideration its resolutions ۱۷۲۱ (XVI) of ۲۰ December ۱۹۶۱ and ۱۸۰۲ (XVII) of ۱۴ December ۱۹۶۲, adopted unanimously by the States Members of the United Nations,
Solemnly declares that in the exploration and use of outer space States should be guided by the following principles:

مجمع عمومی،
با در نظر گرفتن گزارش کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو در خصوص دستور جلسه سی و نهم آن و متن اعلامیه مربوط به همکاری بین‌المللی در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو برای منفعت و به سود همه دولتها، با توجه ویژه به نیازهای کشورهای در حال توسعه، که مورد تأیید کمیته قرار گرفته است و ضمیمه گزارش آن شده است،
با توجه به مقررات مرتبط منشور سازمان ملل متحد،
با یادآوری ویژه مقررات معاهده اصول حاکم بر فعالیت‌های دولت‌ها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی،
همچنین با یادآوری قطعنامه‌های مربوطه آن در خصوص فعالیت‌ها در فضای ماورای جو،
با توجه به پیشنهادات کنفرانس دوم سازمان ملل متحد در خصوص کاوش و بهره‌برداری صلح‌آمیز از فضای ماورای جو، و سایر کنفرانسهای بین‌المللی مرتبط با این حوزه،
با درک حوزه در حال رشد و مهم همکاری بین‌المللی میان دولت‌ها و بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو برای اهداف صلح‌آمیز،
با در نظر گرفتن تجارب کسب‌شده در تبادلات همکارانه بین‌المللی،
با اعتقاد به ضرورت و اهمیت تقویت بیشتر همکاری بین‌المللی به منظور دستیابی به یک همکاری وسیع و کارآمد در این حوزه برای منفعت متقابل و به سود همه طرف‌های عضو،
با اشتیاق به تسهیل اِعمال این اصل که کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی، باید برای منفعت و به سود همه کشورها، صرف نظر نظر از میزان توسعه اقتصادی یا علمی آن‌ها انجام پذیرد و باید قلمرو همه بشریت باشد،
اعلامیه مربوط به همکاری بین‌المللی در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو برای منفعت و به سود همه دولتها، با توجه ویژه به نیازهای کشورهای در حال توسعه را به تصویب می‌رساند، که در پیوست قطعنامه حاضر بیان شده است،Annex. Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries

ضمیمه. اعلامیه مربوط به همکاری بین‌المللی در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو برای منفعت و به سود همه دولتها، با توجه ویژه به نیازهای کشورهای در حال توسعه1. International cooperation in the exploration and use of outer space for peaceful purposes (hereafter “international cooperation”) shall be conducted in accordance with the provisions of international law, including the Charter of the United Nations and the Treaty on the Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies. It shall be carried out for the benefit and in the interest of all States, irrespective of their degree of economic, social or scientific and technological development, and shall be the province of all mankind. Particular account should be taken of the needs of developing countries.

1. همکاری بین‌المللی در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو برای اهداف صلح‌آمیز (از این پس "همکاری بین‌المللی") باید در تطابق با مقررات حقوق بین‌الملل، شامل منشور سازمان ملل متحد و معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و سایر اجرام آسمانی صورت گیرد. این باید برای منفعت و به سود همه دولتها، صرف نظر از میزان توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی یا علمی و فناورانه آنها انجام پذیرد و باید قلمرو همه بشریت باشد. میبایست به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه ویژه‌ای شود.2. States are free to determine all aspects of their participation in international cooperation in the exploration and use of outer space on an equitable and mutually acceptable basis. Contractual terms in such cooperative ventures should be fair and reasonable and they should be in full compliance with the legitimate rights and interests of the parties concerned as, for example, with intellectual property rights.

2. دولت ها در تعین تمامی جنبه‌های مشارکتشان در همکاری بین‌المللی در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو بر بنیانی منصفانه و متقابل قابل قبول آزاد هستند. شرایط قراردادی در چنین مبادلات همکارانه‌ای، میبایست عادلانه و معقول باشد و آن همکاریها میبایست در تطابق کامل با حقوق مشروع و منافع اعضای مرتبط با آن باشد، به عنوان در تطابق با حقوق مالکیت معنوی.3. All States, particularly those with relevant space capabilities and with programmes for the exploration and use of outer space, should contribute to promoting and fostering international cooperation on an equitable and mutually acceptable basis. In this context, particular attention should be given to the benefit for and the interests of developing countries and countries with incipient space programmes stemming from such international cooperation conducted with countries with more advanced space capabilities.

3. همه دولت ها، به ویژه آن دسته که دارای قابلیت های فضایی مقتضی هستند و همچنین دارای برنامه‌هایی برای کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو هستند، باید در ارتقا و ترویج همکاری بین‌المللی بر بنیانی منصفانه و متقابل قابل قبول مشارکت نمایند. در این زمینه، میبایست به منفعت و سود کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که برنامه‌های فضایی آغازین خود را که برخواسته از همکاری بین‌المللی با کشورهاییست که قابلیت های فضایی پیشرفته‌تری دارند، به طور ویژه‌ای توجه شود.4. International cooperation should be conducted in the modes that are considered most effective and appropriate by the countries concerned, including, inter alia, governmental and non-governmental; commercial and non-commercial; global, multilateral, regional or bilateral; and international cooperation among countries in all levels of development.

4. همکاری بین‌المللی میبایست به شکلی انجام شود که کشورهای ذینفع آن را موثرترین و مناسبترین شکل در نظر گیرند، که به عنوان نمونه شامل دولتی و غیردولتی؛ تجاری و غیرتجاری؛ جهانی، چندجانبه، منطقه‌ای یا دوجانبه؛ و همکاری بین ‌المللی در میان کشورها در تمامی سطوح توسعه ‌یافتگی.5. International cooperation, while taking into particular account the needs of developing countries, should aim, inter alia, at the following goals, considering their need for technical assistance and rational and efficient allocation of financial and technical resources:

(a) Promoting the development of space science and technology and of its applications;

(b) Fostering the development of relevant and appropriate space capabilities in interested States;

(c) Facilitating the exchange of expertise and technology among States on a mutually acceptable basis.

5. هدف همکاری بین‌المللی، در هنگامیکه نیازهای کشورهای در حال توسعه را در نظر میگیرد، باید اهداف زیر را به عنوان نمونه پیگیری نماید و نیازهای آنها را برای کمک های فنی و تخصیص منطقی و کارآمد منابع مالی و فنی در نظر بگیرد:

الف) ارتقای توسعه علوم فضایی و فناوری و کاربردهای آن؛

ب) تقویت توسعه قابلیتهای مرتبط و مقتضی فضایی در دول علاقمند؛

ج) تسهیل مبادله تجربه و فناوری در میان دولت ها بر یک بنیان متقابل قابل قبول؛6. National and international agencies, research institutions, organizations for development aid, and developed and developing countries alike should consider the appropriate use of space applications and the potential of international cooperation for reaching their development goals.

6. آژانسهای ملی و بین‌المللی، مؤسسات پژوهشی، سازمانهای ارائه‌دهنده کمک به توسعه و کشورهای توسعه ‌یافته و در حال توسعه مشابه میبایست بهره‌برداری مناسب از کاربردهای فضا و پتانسیل همکاری بین‌المللی را برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود مدنظر قرار دهند.7. The Committee on the Peaceful Uses of Outer Space should be strengthened in its role, among others, as a forum for the exchange of information on national and international activities in the field of international cooperation in the exploration and use of outer space.

7. کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو، همچون انجمنی برای تبادل اطلاعات در خصوص فعالیت های ملی و بین‌المللی در حوزه همکاری بین‌المللی در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو میبایست در انجام نقشش در میان سایرین تقویت گردد.8. All States should be encouraged to contribute to the United Nations Programme on Space Applications and to other initiatives in the field of international cooperation in accordance with their space capabilities and their participation in the exploration and use of outer space.

8. همه دولت ها میبایست برای مشارکت در برنامه‌های سازمان ملل متحد در خصوص کاربردهای فضایی و سایر نوآوریها در حوزه همکاری بین‌المللی که سازگار با قابلیتهای فضاییشان و مشارکتشان در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جو باشد، تشویق شوند.

آدرس کوتاه شده: