۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۷:۴۵ ۳۵۵
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای آتش سوزی خرداد ماه 99

پایش ماهواره ای آتش سوزی خرداد ماه 99

این بخش به نقشه های آتش سوزی اقصی نقاط مختلف کشور درخرداد ماه 99 اشاره دارد.

آتش سوزی در محدوده میان جنگل از توابع شهرستان فسا واقع در استان فارس در 31 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، محدوده آتش‌ سوزی در محدوده میان جنگل از توابع شهرستان فسا واقع در استان فارس نشان داده شده است. کل مساحت محدوده دچار حریق 422 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
پیش بینی ریسک آتش‌سوزی - شنبه 31 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیش بینی ریسک آتش‌سوزی برای روز شنبه 31 خرداد 1399، مناطق وسیعتری از کشور در معرض ریسک بالای آتش‌سوزی در مقایسه با روز های گذشته قرار خواهند داشت. ناحیه رویشی زاگرس تقریبا به طور کامل به همراه استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و همچنین برخی از استان‌های واقع در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز مانند تهران، البرز و قزوین در معرض تهدید شدید آتش‌ سوزی خواهند بود. ریسک آتش‌ سوزی در استان‌ های خراسان رضوی و شمالی و شرق استان گلستان در سطح خیلی بالا پیش بینی شده است.
...
آتش سوزی در محدوده سد گتوند از توابع شهرستان لالی در استان خوزستان در 30 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در محدوده سد گتوند از توابع شهرستان لالی واقع در استان خوزستان نشان داده شده است. کل مساحت محدوده دچار حریق 389 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
پیش بینی ریسک آتش‌سوزی - جمعه 30 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیش بینی ریسک آتش‌ سوزی برای روز جمعه 30 خرداد 1399، مناطق وسیعتری از کشور در معرض ریسک بالای آتش‌ سوزی در مقایسه با روز های گذشته قرار خواهند داشت. ناحیه رویشی زاگرس تقریبا به طور کامل به همراه استان‌ های آذربایجان غربی و شرقی و همچنین برخی از استان‌ های واقع در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز مانند تهران، البرز و قزوین در معرض تهدید شدید آتش‌ سوزی خواهند بود. ریسک آتش‌ سوزی در استان‌ های خراسان رضوی و شمالی نیز مطابق روزهای گذشته در سطح خیلی بالا پیش بینی شده است.
...
آتش سوزی درشهرستان دشتی واقع در استان بوشهر در تاریخ 29 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در مراتع شهرستان دشتی واقع در استان بوشهر نشان داده شده است. کل مساحت محدوده دچار حریق 728 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
آتش سوزی در ارتفاعات ابوالحیات از توابع شهرستان کوه چنار واقع در استان فارس در تاریخ 29 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌ سوزی در ارتفاعات ابوالحیات از توابع شهرستان کوه چنار واقع در استان فارس نشان داده شده است. کل مساحت محدوده دچار حریق 132 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
آتش سوزیدرارتفاعات رودبال از توابع شهرستان فیروز آباد دراستان فارس درتاریخ 29 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی و همچنین زبانه‌ های آتش و جهت پیشروی آن در ارتفاعات رودبال ازتوابع شهرستان فیروزآباد واقع در استان فارس نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق در زمان تصویربرداری 752 هکتار تخمین زده شده است و با توجه به فعال بودن آتش سوزی انتظار می‌رود به سطح سوخته افزوده شود. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
آتش سوزی در بخش سیمکان شهرستان جهرم واقع در استان فارس در تاریخ 29 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در جنگل های بخش سیمکان شهرستان جهرم واقع در استان فارس نشان داده شده است. کل مساحت محدوده دچار حریق، حدود 262 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
پیش بینی ریسک آتش‌سوزی - پنجشنبه 29 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیش بینی ریسک آتش‌ سوزی برای روز پنجشنبه 29 خرداد 1399، مناطق وسیعی تری از کشور در معرض ریسک بالای آتش‌سوزی در مقایسه با روز های گذشته قرار خواهند داشت. ناحیه رویشی زاگرس تقریبا به طور کامل به همراه استان‌ های آذربایجان غربی و شرقی و همچنین برخی از استان‌های واقع در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز مانند تهران، البرز و قزوین در معرض تهدید شدید آتش‌ سوزی خواهند بود. ریسک آتش‌ سوزی در استان‌ های خراسان رضوی و شمالی نیز مطابق روزهای گذشته در سطح خیلی بالا پیش بینی شده است.
...
آتش سوزی در ارتفاعات پرگلی سفلی ازتوابع شهرستان فیروزآباد واقع در استان کرمانساه در تاریخ 28 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌ سوزی و همچنین زبانه‌ های آتش و جهت پیشروی آن در ارتفاعات پرگلی سفلی ازتوابع شهرستان فیروزآباد واقع در استان کرمانشاه نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق در زمان تصویربرداری، حدود 198 هکتار تخمین زده شده است و با توجه به فعال بودن آتش سوزی، انتظار می‌ رود به سطح سوخته افزوده شود. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
پیش بینی ریسک آتش‌سوزی - چهارشنبه 28 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیش بینی ریسک آتش‌ سوزی برای روز چهارشنبه 28 خرداد 1399، همانند روزهای گذشته مناطق وسیعی از کشور در معرض ریسک بالای آتش‌ سوزی قرار خواهند داشت. ناحیه رویشی زاگرس تقریبا به طور کامل به همراه بخش هایی از استان‌ های آذربایجان غربی و شرقی و همچنین برخی از استان‌های واقع در بخش‌ های جنوبی رشته کوه البرز مانند تهران، البرز و قزوین در معرض تهدید شدید آتش‌سوزی خواهند بود. ریسک آتش‌سوزی در استان‌های خراسان رضوی و شمالی نیز مطابق روزهای گذشته در سطح خیلی بالا پیش بینی شده است.
...
آتش سوزی در ارتفاعات مرزی شهرستان واقع در استان آذربایجان شرغربی در 26 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی و همچنین زبانه‌های آتش و جهت پیشروی آن در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق در زمان تصویربرداری 554 هکتار تخمین زده شده است و با توجه به فعال بودن آتش سوزی انتظار می‌رود به سطح سوخته افزوده شود. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
آتش سوزی در شهرستان رودبار واقع در استان گیلان در تاریخ 25 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در مراتع شهرستان رودبار واقع در استان گیلان نشان داده شده است. کل مساحت محدوده دچار حریق 270 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
آتش سوزی در شهرستان الیگودرر واقع در استان لرستان در 25 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی و همچنین زبانه‌ های آتش و جهت پیشروی آن در جنگل‌ های بلوط شهرستان الیگودرز از توابع استان لرستان نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق در زمان تصویربرداری 131 هکتار تخمین زده شده است و با توجه به فعال بودن آتش سوزی انتظار می‌رود به سطح سوخته افزوده شود. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
آتش سوزی در بخش فیروز آباد واقع در شهرستان کرمانشاه در تاریخ 25 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، محدوده آتش‌ سوزی و همچنین زبانه‌ های آتش و جهت پیشروی آن در جنگل‌ های بلوط بخش فیروزآباد از توابع شهرستان کرمانشاه نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق در زمان تصویربرداری 173 هکتار تخمین زده شده است و با توجه به فعال بودن آتش سوزی انتظار می‌رود به سطح سوخته افزوده شود. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
آتش سوزی در شهرستان دهلران واقع در استان ایلام در تاریخ 25 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در مراتع شهرستان دهلران واقع در استان ایلام نشان داده شده است. کل مساحت محدوده دچار حریق 31 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
این انیمیشن که با استفاده از تصاویر ماهوار‌ای سنتینل-2 در ترکیب رنگی کاذب 12-8-4 تهیه شده است، آتش‌سوزی رخ داده در ارتفاعات ده توت از توابع شهرستان باشت واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد را در تاریخ‌ های متفاوت (قبل و حین آتش سوزی) به تصویر کشیده است. بررسی تصاویر و استخراج پهنه‌ های سوخته بیانگر افزایش محدوده حریق از 320 هکتار در تاریخ 22 خرداد 1399 به 710 هکتار در تاریخ 24 خرداد 1399 در بازه زمانی 2 روزه می‌باشد. همچنین با توجه به فعال بودن آتش‌ سوزی در تاریخ 24 خرداد و عدم کنترل و اطفاء زود هنگام، افزایش سطح سوخته دور از انتظار نیست.
...
آتش سوزی در ارتفاعات شهرستان شیراز واقع در استان فارس در تاریخ 24 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در ارتفاعات سبزپوشان از توابع شهرستان شیراز واقع در استان فارس نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق 1315 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز نشان داده شده است. لازم به ذکر است که پیشتر با بهره‌گیری از سامانه پایش آتش مستقر در مرکز ملی پایش ماهواره‌ای زمین، این آتش‌سوزی در تاریخ چهارشنبه 21 خرداد 1399 شناسایی گردیده بود.
...
پیش بینی ریسک آتش‌سوزی - شنبه 24 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیش بینی ریسک آتش‌سوزی برای روز شنبه 24 خرداد 1399، با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش دما و نیز خشک شدن بیشتر پوشش گیاهی در بیشتر مناطق کشور، در مقایسه با روزهای گذشته بخش‌ های بیشتری از ناحیه رویشی زاگرس در معرض ریسک بالای آتش‌ سوزی قرار خواهند داشت. همچنین برخی استان های واقع در بخش های جنوبی رشته کوه های البرز مانند تهران، البرز و قزوین نیز در معرض تهدید شدید آتش‌ سوزی خواهند بود. ریسک آتش‌ سوزی در استان‌ های خراسان رضوی و شمالی نیز مطابق روزهای گذشته در سطح خیلی بالا پیش بینی شده است.
...
پیش بینی ریسک آتش‌سوزی - چمعه 23 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیش بینی ریسک آتش‌ سوزی برای روز جمعه 23 خرداد 1399، در مقایسه با روز جاری و روزهای گذشته بخش‌ های بیشتری از ناحیه رویشی زاگرس در معرض ریسک بالای آتش‌سوزی قرار خواهند داشت. به طوری که استان‌های واقع در شمال این ناحیه رویشی نیز در معرض تهدید شدید آتش‌سوزی خواهند بود. ریسک آتش‌ سوزی در استان‌های خراسان رضوی و شمالی نیز مطابق روزهای گذشته در سطح خیلی بالا پیش بینی شده است.
...
پیش بینی ریسک آتش‌سوزی - پنجشنبه 22 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیش بینی ریسک آتش‌سوزی برای روز پنجشنبه 22 خرداد 1399، مشابه روزهای گذشته بخش‌های وسیعی از ناحیه رویشی زاگرس شامل استان‌های مرکزی، ایلام، لرستان، کرمانشاه، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و همچنین استان خراسان رضوی در ناحیه شمال‌شرق در معرض ریسک بالای آتش‌سوزی قرار خواهد داشت.
...
آتش سوزی در در بخشهایی از شهرستان لالی واقع در استان خوزستان در 22 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در محدوده شهرستان لالی واقع در استان خوزستان نشان داده شده است. کل مساحت محدوده دچار حریق 381 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
آتش سوزی در مراتع هادی خانی از توابع شهرستان آغاجاری واقع در استان خوزستان در 22 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در مراتع هادی خانی از توابع شهرستان آغاجاری واقع در استان خوزستان نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق 349 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.

...
پیش بینی ریسک آتش‌سوزی - چهارشنبه 21 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیش بینی ریسک آتش‌ سوزی برای روز چهارشنبه 21 خرداد 1399، مشابه روزهای گذشته بخش‌های وسیعی از ناحیه رویشی زاگرس شامل استان‌های مرکزی، ایلام، لرستان، کرمانشاه، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و فارس در معرض ریسک بالای آتش‌ سوزی قرار خواهند داشت. در شمال شرق نیز استان‌های خراسان رضوی و شمالی در معرض ریسک بالای آتش سوزی خواهند بود.
...
آتش سوزی در ارتفاعات سبزپوشان از توابع شهرستان شیراز واقع در استان فارس در 21 خرداد 99
ارتفاعات سبزپوشان از توابع شهرستان شیراز استان فارس بعد از ظهر چهارشنبه ۲۱ خردادماه دچار آتش‌سوزی شده بود که با بهره‌گیری از سامانه پایش آتش مستقر در مرکز ملی پایش ماهواره‌ای زمین شناسایی گردیده است. نقشه سطح سوخته این آتش‌سوزی با موجود شدن تصاویر ماهواره‌ای با دقت مکانی بالا در دستور کار تیم پایش ماهواره‌ای سازمان فضایی ایران قرار خواهد گرفت.
...
آتش سوزی در ارتفاعات اقبال آباد از توابع شهرستان جهرم واقع در استان فارس در 21 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در ارتفاعات اقبال آباد از توابع شهرستان جهرم واقع در استان فارس نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق 397 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌ شود.
...
پیش بینی ریسک آتش‌سوزی - سه شنبه 20 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیش بینی ریسک آتش‌ سوزی برای روز سه شنبه 20 خرداد 1399، بخش‌های عمده‌ای از مراتع و جنگل‌های کشور در ناحیه رویشی زاگرس شامل استان‌ های ایلام، لرستان، کرمانشاه، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و استان فارس در معرض ریسک بالای آتش‌ سوزی نسبت به سایر استان‌ های کشور قرار دارند. همچنین مطابق این پیش بینی از ریسک آتش‌ سوزی در استان‌ های شمال غرب کشور در مقایسه با روزهای قبل کاسته خواهد شد.
...
پیش بینی ریسک آتش‌سوزی - دوشنبه 19 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیشبینی ریسک آتش‌سوزی برای روز دوشنبه 19 خرداد 1399، با نفوذ جریان هوای خنک به کشور از دمای هوا کاسته خواهد شد و در نتیجه آن شاهد پایین آمدن ریسک آتش‌سوزی در سطح عرصه‌های منابع طبیعی نسبت به روزهای قبل خواهیم بود. با این حال ریسک بالای آتش‌سوزی کماکان اغلب استان‌های نیمه غربی کشور را تهدید می‌کند.
...
آتش سوزی در شهر حسین آباد از توابع فراشبند واقع در استان فارس در 19 خرداد 1399
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های حسین‌آباد از توابع شهرستان فراشبند استان فارس نشان داده شده است. مساحت محدوده حریق در تاریخ 14 خرداد 310 هکتار برآورد شد و همانطور که انتظار می‌رفت با عدم اطفای زودهنگام و سریع، میزان قابل توجهی بر سطح سوخته افزوده شده و متأسفانه مساحتی بالغ بر 2692 هکتار از اراضی ارزشمند ملی طعمه حریق شده است.
...
آتش سوزی در ارتفاعات آویز از توابع فراشبند واقع در استان فارس در 19 خرداد 1399
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌ سوزی در ارتفاعات آویز از توابع شهرستان فراشبند واقع در استان فارس نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق 2568 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌ شود
...
پیش بینی ریسک آتش‌سوزی - یکشنبه 18 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیشبینی ریسک آتش‌سوزی برای روز یکشنبه 18 خرداد 1399، بخش‌های وسیعی از رشته کوه زاگرس در کلاس ریسک فوق‌العاده بالا قرار خواهد داشت به طوری که اغلب استان‌های نیمه غربی کشور در معرض خطر بالای آتش‌سوزی قرار دارند. همچنین بخش‌هایی از استان‌ خراسان رضوی نیز در کلاس ریسک فوق‌العاده بالا قرار خواهد داشت.
...
آتش سوزی در نوار مرزی کوه های بمو از توابع شهرستان ثلاث باباجانی در 18 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی، زبانه‌ های آتش و جهت پیشروی آن در نوار مرزی کوه‌ های بمو مشرف به روستا‌ی کوزه رود از توابع شهرستان ثلاث باباجانی واقع در استان کرمانشاه نشان داده شده است. مساحت محدوده حریق در زمان تصویربرداری 2470 هکتار تخمین زده شده است و با توجه به فعال بودن آتش‌سوزی و شدت وزش باد گرم، انتظار می‌رود به سطح سوخته افزوده شود. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز نشان داده شده است.
...
آتش سوزی در ارتفاعات آب بید از توابع شهرستان اندیکا در استان خوزستان در تاریخ 17 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی و همچنین زبانه‌های آتش و جهت پیشروی آن در ارتفاعات آب بید از توابع شهرستان اندیکا واقع در استان خوزستان نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق در زمان تصویربرداری 1273 هکتار تخمین زده شده است و با توجه به فعال بودن آتش سوزی انتظار می رود به سطح سوخته افزوده شود. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز نشان داده شده است.
...
آتش سوزی در مراتع هشنیز شهرستان پارسیان واقع در استان هرمزگان
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی و همچنین زبانه های آتش و جهت پیشروی آن در مراتع هشنیز شهرستان پارسیان واقع در استان هرمزگان نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق در زمان تصویربرداری 100هکتار تخمین زده شده است و با توجه به فعال بودن آتش سوزی انتظار می رود به سطح سوخته افزوده شود. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز نشان داده شده است.
...
آتش سوزی در محدوده شهر جویم واقع در استان فارس در تاریخ 16 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در مراتع جویم از توابع شهرستان لارستان استان فارس نشان داده شده است. مساحت محدوده حریق 917 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
پیش بینی ریسک آتش‌سوزی - شنبه 17 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیشبینی ریسک آتش‌سوزی برای روز شنبه، 17 خرداد 1399، با تداوم هوای گرم و وزش گرم‌ باد بخش‌ های وسیعی از رشته کوه زاگرس در کلاس ریسک فوق العاده بالا قرار خواهد داشت به طوری که اغلب استان های نیمه غربی کشور در معرض خطر بالای آتش سوزی قرار دارند. همچنین بخش هایی از استان‌های شمال شرقی کشور همانند خراسان رضوی، خراسان شمالی نیز در کلاس ریسک فوق العاده قرار خواهد داشت.
...
پیش بینی ریسک آتش‌سوزی - جمعه 16 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیش بینی ریسک آتش‌سوزی برای روز جمعه، 16 خرداد 1399، با استمرار هوای گرم و وزش گرم‌باد و کاهش رطوبت نسبی، بخش‌های وسیعی از رشته کوه زاگرس در کلاس ریسک فوق العاده بالا قرار خواهد داشت به طوری که اغلب استان های نیمه غربی کشور در معرض خطر بالای آتش سوزی قرار دارند. همچنین بخش هایی از استان‌های شمال شرقی کشور همانند خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان نیز در کلاس ریسک فوق العاده قرار خواهد داشت. همچنین با افزایش مسافرت در روزهای اخیر، افزایش ریسک آتش‌سوزی دور از انتظار نمی‌باشد.
...
پیش بینی ریسک آتش‌ سوزی - پنجشنبه 15 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیش بینی ریسک آتش‌سوزی برای روز پنجشنبه تاریخ 15 خرداد 1399، همانند روزهای قبل، بخش های وسیعی از رشته کوه زاگرس در کلاس ریسک فوق العاده بالا قرار خواهد داشت (تقریبا تمام رشته کوه زاگرس) به طوری که اغلب استان های نیمه غربی کشور در معرض خطر بالای آتش سوزی قرار دارند. همچنین بخش هایی از استان های شمال شرقی کشور همانند خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان نیز در کلاس ریسک فوق العاده قرار می گیرد.
...
آتش سوزی در ارتفاعات یله گنبد از توابع شهرستان قزوین در 15 خرداد 1399
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در ارتفاعات یله‌گنبد از توابع شهرستان قزوین نشان داده شده است. مساحت محدوده حریق 39.8 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می‌شود.
...
آتش سوزیدرمحدوده شهر فراشبند واقع در استان فارس در تاریخ 14 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، محدوده آتش‌ سوزی و همچنین زبانه های آتش و جهت پیشروی آن در جنوب شرق شهر حسین آباد از توابع شهرستان فراشبند استان فارس نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق در زمان تصویربرداری 310 هکتار تخمین زده شده است و با توجه به فعال بودن آتش سوزی انتظار می رود به سطح سوخته افزوده شود. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز نشان داده شده است.
...
پیش بینی ریسک آتش‌ سوزی - چهارشنبه 14 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیش بینی ریسک آتش‌سوزی برای روز چهارشنبه تاریخ 14 خرداد 1399، مناطق بیشتری از کشور در مقایسه با روزهای قبل وارد کلاس ریسک فوق العاده بالا شده اند به طوری که اغلب استان های نیمه غربی کشور در معرض خطر بالای آتش سوزی قرار دارند.
...
آتش سوزی در جنگل های تنگه بابا احمد از توابع شهرستان اندیکا در تاریخ 12 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در جنگل ها و مراتع تنگه بابااحمد از توابع شهرستان اندیکا نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق در زمان تصویربرداری 1045 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز نشان داده شده است.
...
آتش سوزی درارتفاعات دولت آباد از توابع شهرستان بهبهان در 12 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی و همچنین زبانه‌های آتش و جهت پیشروی آن در ارتفاعات دولت ‌آباد از توابع شهرستان بهبهان نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق در زمان تصویربرداری 593 هکتار تخمین زده شده است و با توجه به فعال بودن آتش سوزی انتظار می رود به سطح سوخته افزوده شود. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز نشان داده شده است.
...
آتش سوزی درمحدوده شهر دهدشت واقع در مرز استان های کهگیلویه و بویر احمد در 12 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در محدوده شهر دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد در تاریخ 12 خرداد 1399 نشان داده شده است. مساحت محدوده سوخته 745 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز نشان داده شده است.
...
آتش سوزی درارتفاعات خاییز واقع در مرز استان های کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان در 12 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محدوده آتش‌سوزی در ارتفاعات خاییز واقع در مرز استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق 4095 هکتار تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندی مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز نشان داده شده است. لازم به ذکر است که با بهره‌گیری از سامانه پایش آتش مستقر در مرکز ملی پایش ماهواره‌ای زمین، این آتش‌سوزی در تاریخ یک شنبه 11 خرداد 1399 شناسایی گردیده بود.
...
آتش سوزی در منطقه حفاظت شده خاییز واقع در مرز استان های کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان
با استفاده از سامانه پایش آتش و پردازش تصاویر Terra/MODIS، آتش سوزی رخ داده در منطقه حفاظت شده خاییز واقع در مرز استان کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان در تاریخ یک شنبه (99/03/11) شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پردازش در تصویر ماهواره ای پایین قابل مشاهده است.
تصویر ماهواره ای ترا / مادیس (زمان اخذ تصویر11/03/1399، ساعت 11:43 به وقت محلی) منطقه آتش گرفته به مختصات 50 درجه و 28 دقیقه شرقی و 30 درجه و 37 دقیقه شمالی با سنجاق زرد رنگ نشان داده شده است.
...
آتش سوزی در ارتفاعات دیل از توابع شهرستان گچساران واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد در 11 خرداد 99
آتش‌سوزی‌ های متعددی از تاریخ 9 خرداد 1399 در ارتفاعات دیل از توابع شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد رخ داده است. با وجود کنترل و اطفاء چند باره توسط نهادهای مسئول و جوامع محلی، مجدداَ به دلیل وزش باد و گرمی هوا شعله ور شده است. با بهره‌گیری از سامانه پایش آتش مستقر در مرکز ملی پایش ماهواره‌ای زمین، شعله‌ور شدن مجدد این آتش‌سوزی در تاریخ 11 خرداد 1399 شناسایی گردید. نقشه سطح سوخته این آتش‌سوزی تا تاریخ 9 خرداد تولید و منتشر و نقشه به روز شده سطح سوخته با موجود شدن تصاویر ماهواره‌ای با دقت مکانی بالا در دستور کار تیم پایش ماهواره‌ای سازمان فضایی ایران قرار خواهد گرفت.
...
پیش بینی ریسک آتش‌ سوزی در روز یکشنبه 11 خرداد 1399
بر اساس نقشه پیشبینی ریسک آتش‌سوزی برای تاریخ 11 خرداد 1399، بخش‌های عمده‌ای از عرصه‌های منابع طبیعی شامل ناحیه رویشی زاگرس در معرض آتش‌سوزی قرار دارند و ضروریست اطلاع‌رسانی و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد. لازم به ذکر است با افزایش دمای هوا و وزش گرم بادها که منجر به خشک شدن پوشش گیاهی متراکم عرصه‌ های جنگلی و مرتعی شده است، شاهد وقوع آتش‌سوزی‌های متعدد و مکرر در سطح کشور در چند روز اخیر بوده‌ایم و چند صد هکتار از منابع ارزشمند ملی طعمه حریق شده است.
...
آتش سوزی در منطقه خسرج واقع در شهرستان اهواز در تاریخ 10 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره ای محدوده آتش سوزی در امنطقه خسرج در استان خوزستان نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق 415 هکتار تخمین زده شد. همچنین با توجه به ترکیب باندهای مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می شود.
...
آتش سوزی در ارتفاعات دیل از توابع شهرستان گچساران واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد در 9 خرداد 99
...
آتش سوزی در ارتفاعات دیل از توابع شهرستان گچساران در تاریخ 9 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره ای محدوده آتش سوزی در ارتفاعات دیل واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق 234 هکتار تخمین زده شد. همچنین با توجه به ترکیب باندهای مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می شود.
...
پایش ماهواره ای آتش سوزی در جنگل خسرج شهرستان اهواز واقع در استان خوزستان در تاریخ 8 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره ای محدوده آتش سوزی در جنگل خسرج شهرستان اهواز نشان داده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندهای مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می شود.
...
پایش ماهواره ای آتش سوزی در منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل واقع در استان کرماشاه در تاریخ 8 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره ای محدوده آتش سوزی در منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل پاوه نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق 2.25 کیلومتر مربع تخمین زده شد. همچنین با توجه به ترکیب باندهای مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می شود.
...
تایم لپس پهنه های آتش گرفته ارتفاعات منصور آباد از توابع شهرستان فراشبند استان فارس در خرداد 99
انیمیشن تهیه شده از تصاویر ماهواره سنتینل-3 در ترکیب رنگی کاذب 17-6-3 (تاریخ های قبل و حین آتش سوزی) به خوبی پهنه های آتش گرفته در ارتفاعات منصور آباد از توابع شهرستان فراشبند استان فارس را نشان می دهد. بررسی تصاویر بیانگر افزایش محدوده حریق در بازه زمانی 1 روزه بین 7 و 8 خرداد 1399 می باشد. همچنین با توجه به ترکیب باندهای مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ قرمزمشاهده می شود. لازم به ذکر است محدوده حریق مزبور پیشتر توسط سامانه پایش آتش سوزی بر روی تصویر دریافتی از سنجنده Terra-MODIS در روز 7 خرداد شناسایی گردیده بود.
...
آتش سوزی در ارتفاعات منصور آباد از توابع شهرستان فراشبند واقع در استان فارس در 7 خرداد 99
با استفاده از سامانه پایش آتش و پردازش تصاویر Terra/MODIS، آتش سوزی رخ داده در ارتفاعات منصورآباد از توابع شهرستان فراشبند واقع در استان فارس در تاریخ چهارشنبه (1399/03/07) شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پردازش در تصویر ماهواره ای زیر قابل مشاهده است.
تصویر ماهواره ای ترا / مادیس (زمان اخذ تصویر1399/03/07، ساعت 11:07 به وقت محلی) منطقه آتش گرفته به مختصات 52 درجه و 04 دقیقه شرقی و 29 درجه و 12 دقیقه شمالی با سنجاق زرد رنگ نشان داده شده است.
...
آتش سوزی در منطقه حفاظت شده بیرمی از توابع شهرستان تنگستان واقع در استان بوشهر در 6 خرداد 99
با استفاده از سامانه پایش آتش و پردازش تصاویر TERRA/MODIS، آتش سوزی رخ داده در منطقه حفاظت شده بیرمی از توابع شهرستان تنگستان واقع در استان بوشهر در تاریخ دوشنبه (99/03/06) شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پردازش در تصویر ماهواره ای زیر قابل مشاهده است.
تصویر ماهواره ای آکوا / مادیس (زمان اخذ تصویر 99/03/06، ساعت 11:25 به وقت محلی) منطقه آتش گرفته به مختصات 51 درجه و 28 دقیقه شرقی و 28 درجه و 44 دقیقه شمالی با سنجاق زرد رنگ نشان داده شده است.
...
پایش ماهواره ای آتش سوزی در ارتفاعات چال طلا از توابع شهرستان الیگودرز در تاریخ 5 خرداد 99
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره ای محدوده آتش سوزی در ارتفاعات چال طلا شهرستان الیگودرز نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق 3.78 کیلومتر مربع تخمین زده شده است.
...
آتش سوزی در منطقه حفاظت شده بیرمی از توابع شهرستان تنگستان واقع در استان بوشهر در 5 خرداد 99
با استفاده از سامانه پایش آتش و پردازش تصاویر Aqua/MODIS، آتش سوزی رخ داده در منطقه حفاظت شده بیرمی از توابع شهرستان تنگستان واقع در استان بوشهر در تاریخ دوشنبه (99/03/05) شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پردازش در تصویر ماهواره ای زیر قابل مشاهده است.
تصویر ماهواره ای آکوا / مادیس (زمان اخذ تصویر 99/03/05، ساعت 13:57 به وقت محلی) منطقه آتش گرفته به مختصات 51 درجه و 28 دقیقه شرقی و 28 درجه و 44 دقیقه شمالی با سنجاق زرد رنگ نشان داده شده است.
...
آتش سوزی در مراتع و ارتفاعات دهرود از توابع شهرستان دشتستان واقع در استان بوشهر در 5 خرداد 99
با استفاده از سامانه پایش آتش و پردازش تصاویر Aqua /MODIS، آتش سوزی رخ داده در ارتفاعات دهرود از توابع شهرستان دشتستان واقع در استان بوشهر در تاریخ دوشنبه (1399/03/05) شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پردازش در تصویر ماهواره ای زیر قابل مشاهده است.
تصویر ماهواره ای آکوا/مادیس (زمان اخذ تصویر 1399/03/05، ساعت 13:57 به وقت محلی) منطقه آتش گرفته به مختصات 51 درجه و 31 دقیقه شرقی و 28 درجه و 59 دقیقه شمالی با سنجاق زرد رنگ نشان داده شده است.
...
پایش ماهواره ای آتش سوزی در مراتع و ارتفاعات دهرود از توابع شهرستان دشتستان در 4 خرداد 99
با پردازش تصاویر ماهواره ایSentinel-2 در منطقه مورد نظر در تاریخ 4 خرداد 1399، مساحت محدوده حریق واقع در مراتع ارتفاعات دهرود از توابع شهرستان دشتستان حدود 7.9 کیلومتر مربع تخمین زده شده است.
محدوده آتش گرفته در تصویر ماهواره ای سنتینل 2 به تاریخ 1399/03/04
...
آتش سوزی در ارتفاعات گناوه لری از توابع شهرستان گچساران واقع در استان کهگلویه و بویراحمد در 4 خرداد 99
با استفاده از سامانه پایش آتش و پردازش تصاویر TERRA/MODIS، آتش سوزی رخ داده در ارتفاعات گناوه لری از توابع شهرستان گچساران واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد در تاریخ یکشنبه (1399/03/04) شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پردازش در تصویر ماهواره ای زیر قابل مشاهده است.

تصویر ماهواره ای ترا/مادیس (زمان اخذ تصویر 1399/03/04، ساعت 11:37 به وقت محلی) منطقه آتش گرفته به مختصات 50 درجه و 50 دقیقه شرقی و 30 درجه و 25 دقیقه شمالی با سنجاق زرد رنگ نشان داده شده است.
...
پایش ماهواره ای آتش سوزی درارتفاعات گناوه لری از توابع شهرستان گچساران در تاریخ 4 خرداد 1399
در این نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره ای محدوده آتش سوزی در ارتفاعات گناوه لری شهرستان گچساران نشان داده شده است. مساحت محدوده دچار حریق 11.35 کیلومتر مربع تخمین زده شده است. همچنین با توجه به ترکیب باندهای مورد استفاده در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ سبز مشاهده می شود.

.

آدرس کوتاه شده: